Birinci Şule, İkinci Şua, Beşinci Lem'a, Dördüncü Işık

İçerikler


 1. Kur’an’ın veciz olduğunun anlatıldığı bölümde “bir denizi ibrikte göstermek” diye bir tabir geçiyor; bu ne demektir?

 2. Kur’an bazen çok uzun ve küllî düsturları ve umumî kanunları, basit ve âmi fehimlere merhameten basit bir cüz'iyle, hususi bir hâdise ile gösteriyor; bunlara misaller verebilir misiniz?

 3. "Şahs-ı Âdem’e talim-i esmâ ünvanıyla nev-i benî-Âdeme ilham olunan bütün ulûm ve fünunun talimini ifade eder." cümlesini açıklar mısınız?

 4. "Nev-i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi, yılandan şeytana kadar muzır mahlûkatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor." İzah eder misiniz; zararlı hayvanları öldürmek caiz midir?

 5. Kur’an’da anlatılan "İcl Hadisesi" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 6. Kıssa-i Musa Aleyhisselâm'da pek çok küllî bir düsturlar mevcut; bu kıssada geçen “kule” hakkında bilgi verebilir misiniz?

 7. Bediüzzaman Hazretleri, Firavunların tenasüh fikri taşıdıklarını söylüyor; "tenasuh" ne demektir? Firavunların tenasühe kail olmaları ne demektir?

 8. Üstad, Risalelerde, bulunan Firavun cesedinden bahsediyor mu?

 9. Yunus sûresi'nin 92. ayetinde geçen Firavun’un boğulma hâdisesi hakkında bilgi verir misiniz?

 10. Bakara sûresi'nin 49. ayetinde geçen, Yahudilerin oğullarının kesilip, kadın ve kızlarının hayatta bırakılmasıyla alakalı bilgi verir misiniz?

 11. "Kadın ve kızları hayat-ı beşeriye-i sefihanede oynadıkları rolü ifade eder." cümlesini misallerle izah eder misiniz?

 12. "Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur'anî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder..." Burada "dolap hilesi" ile anlatılmak istenen nedir?

 13. Yirmi Beşinci Söz Birinci Şule'de Yahudilerle alakalı ayetler nelerden bahsediyor, onlara ait iki özel durum hakkında bilgi verebilir misiniz?

 14. Hayat hırsı ve ölüm korkusu hususunda en meşhur olan Yahudilerden bahseden Bakara sûresi'nin 94. Ayetinin nüzul sebebi nedir?

 15. Yirmi Beşinci Söz Birinci Şule'de geçen Yahudilerle alâkalı zillet ve meskenet meseleleri hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...