İkinci Mebhas, Birinci Nükte

İçerikler


 1. "İnsan, kâinatın ekser envaına muhtaç ve alakadardır. İhtiyâcâtı âlemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış..." Bu konuyu biraz açıklar mısınız?

 2. İnsan, kâinatın bütün envaıyla ne cihette alakadardır?

 3. "Hakiki Mabud olacak; yalnız, her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında..." Burada mabudiyete ancak Allah’ın layık olduğuna dair ehemmiyetli dersler veriliyor. Bu izahların insan konusuyla münasebetini biraz açar mısınız?

 4. "İşte ey insan! Eğer yalnız ona abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkâf etsen, âciz mahlukata zelil bir abd olursun..." Devamıyla izah eder misiniz?

 5. "Eğer yalnız ona abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın." cümlesini izah eder misiniz; "Mevki kazanmak" nasıl oluyor?

 6. "Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya sapsan..." Davaya sapmak ne demektir, izah eder misiniz?

 7. "Birisi, icad ve vücud ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. Diğeri, tahrib, adem, şer, nefy, infial cihetidir." İnsandaki iki cihetin izahını yapar mısınız?

 8. İnsanın "vücûd ciheti ile arıdan, serçeden aşağı, sinekten örümcekten daha zayıf" olması ne demektir? Halbuki, insan ortaya koyduğu medeniyet harikalarıyla diğer canlılardan çok daha ileri noktalara gidebiliyor?

 9. "İkinci cihet itibariyle; dağ, yer, göklerden geçersin. Onların çekindiği ve izhar-ı acz ettikleri bir yükü kaldırırsın. " cümlesinde nazara verilen "yük" nedir? Sözü edilen o büyük mahluklar bu yükü niçin yüklenememişler?

 10. "Mesela küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir. Fakat o tek seyyie, bütün kâinatın tahkirini ve bütün esma-i İlahiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini tazammun eder..." Devamıyla izah eder misiniz?

 11. "Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’îdir." ifadesini açar mısınız?

 12. Enaniyet ile nefse itimattan vazgeçmeyi ve istiğfar ederek tam abd olmayı açıklar mısınız?

 13. "يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ sırrına mazhar olur." kısmını, ayet-i kerime hakkında bilgi vererek açar mısınız? Bir insanda nihayetsiz kabiliyet-i şerrin, nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılap etmesi nasıl olur?

 14. "Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-yı illiyyîne çıkar. " cümlesinde, "ahsen-i takvim kıymetini almak", aynı zamanda "âlâ-yı illiyyîn makamına çıkmak" olarak ifade ediliyor. Bu kıymete ermek ve böyle bir makama çıkmak, dünyada mı olacaktır, ahirette mi?

 15. "İşte, ey gafil insan! Bak Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine! Seyyieyi bir iken bin yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 16. Cehennemin ceza-yı amel, cennetin ise fazl-ı İlahi olmasını açıklar mısınız?

Yükleniyor...