İkinci Mebhas, İkinci Nükte

İçerikler


 1. İkinci Nükte’de insanın iki vechinden bahsediliyor. Birisi enaniyet ciheti ile dünyaya bakan yüzü, diğeri ise ubudiyyet ciheti ile ahirete bakan yüzü... Bu iki vechi misallerle açabilir misiniz?

 2. Enaniyetin dünyaya, ubudiyyetin ukbaya hasredilmesinin hikmeti nedir? Ubudiyyetin dünyaya bakan vechi yok mudur?

 3. "İhtiyardan bir şa're (saç) gibi cüz'î bir cüz-ü ihtiyarî" Burada geçen birinci ve ikinci "cüz’î" ifadeleri aynı manada mı?

 4. "Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hadsiz cesim bir fakr dercetmiştir." Buradaki acz ve fakr mefhumlarını açıklar mısınız?

 5. "Eğer çekirdek, sû-i mizacından dolayı, ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevadd-ı muzırrayı celbine sarf etse,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 6. İnsan bir çekirdeğe benzetilmekte ve bozulan çekirdeklerin sebebi olarak da mizaçları nazara verilmektedir. Bu "mizaç bozukluğunu" nasıl anlamalıyız? Bu bozukluk kişiyi mesuliyetten kurtarabilir mi?

 7. "İnsanın mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş." İzah eder misiniz?

 8. "Eğer insan, şu dar âlem-i arzîde, hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihâzât-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse; bozulan çekirdek gibi, bir cüz’î telezzüz için, kısa bir ömürde,.." İzah eder misiniz?

 9. "Hakiki terakki ise, insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal..." Bugün beşeriyetin içerisine düştüğü fikrî ve ahlakî perişanlığın altında bu yanlış telakki ve düşünceler yattığından bu paragrafın genişçe izahını istirham ediyoruz?

 10. "Sarayın efendisi kapıya gelmiş, it ile oynuyor ve oynamasına yardım ediyor." Temsildeki "efendi" ve "padişah"ın tabirleri nasıldır?

 11. "Kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı." Buradaki sıfatların seçilmesinin sebebi ne olabilir?

 12. Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Nükte'deki saray misalini açıp, sair cihetlerin izahını yapar mısınız?

 13. Risale-i Nur’da geçen "medine-i medeniyet-i insaniye" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 14. "İnsandaki göz, kulak, kalb, sır, ruh, akıl gibi letâif ve nefis ve heva ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir." Bu cümlede geçen "sır"ın mahiyetini açar mısınız?

 15. "Her bir insanda, her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

Yükleniyor...