İkinci Mebhas, İkinci Nükte

İçerikler


 1. "Eğer çekirdek, sû-i mizacından dolayı, ona verilen cihâzât-ı mâneviyeyi toprak altında bazı mevadd-ı muzırrayı celbine sarf etse,.." Şuursuz çekirdeğin bunu yapması mümkün mü, çekirdeğin su-i mizacını nasıl anlamalıyız?

 2. "Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i mâneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz cesim bir fakr dercetmiştir." cümlesinde geçen; "acz-i mutlak" ve "fakr-ı mutlak" terimlerini açıklar mısınız?

 3. "İhtiyardan bir şa're (saç) gibi cüz'î bir cüz-ü ihtiyarî,.." Burada geçen birinci ve ikinci "cüzi" ifadeleri aynı manada mı?

 4. Enaniyetin dünyaya, ubudiyyetin ukbaya hasredilmesinin hikmeti nedir? Ubudiyyetin dünyaya bakan vechi yok mudur?

 5. İkinci Nükte’de insanın iki vechinden bahsediliyor. Birisi enaniyet ciheti ile dünyaya bakan yüzü, diğeri ise ubudiyyet ciheti ile âhirete bakan yüzü... Bu iki vechi misâllerle açabilir misiniz?

 6. İnsan bir çekirdeğe benzetilmekte ve bozulan çekirdeklerin sebebi olarak da mizaçları nazara verilmektedir. Bu "mizaç bozukluğunu" nasıl anlamalıyız? Bu bozukluk kişiyi sorumluluktan kurtarabilir mi?

 7. "...Dikkat ettim ki, o sarayın efendisi kapıya gelmiş, it ile oynuyor ve oynamasına yardım ediyor..." Temsili hikayede geçen "efendi" ve "padişah" nasıl tabir edilir?

 8. "Eğer insan, şu dar âlem-i arzîde, hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihâzât-ı mâneviyesini nefsin hevesâtına sarf etse; bozulan çekirdek gibi, bir cüz’î telezzüz için, kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh,.." İzahı?

 9. "Hakikî terakki ise, insana verilen kalb, sır, ruh, akıl, hattâ hayal ve sâir kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, her biri kendine lâyık hususî bir vazife-i ubûdiyet ile meşgul olmaktadır..." genişçe izah eder misiniz?

 10. "İnsanın mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "İnsanın mahiyetine, kudretten ehemmiyetli cihâzât ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiştir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 12. "İstidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile iman ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye ederek,.." Buradaki benzetmeler nasıl yapılmış olabilir?

 13. İnsanda binlerce hisler duygular vardır. Bunları en doğru şekilde nasıl kullanabiliriz ve yanlış kullandıysak, telafisi nasıl olacak? Risalelerde izahı vardır diye düşünüyorum.

 14. " Her bir insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var." deniyor. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hasseleri vardır. İnsanda buluna sır, hafi ve ahfa latifelerinin ne gibi ubudiyet vazifesi vardır?

 15. "Her bir latifenin kendine has ubudiyetleri bulunuyor." cümlesine göre; akıl, ruh, kalb, sır ve hayalin ibadet ve vazifeleri nelerdir, biz bu latifelerin ibadetlerini yapıp yapmadıklarını nasıl anlarız?

 16. "Herbir insanda, her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var." cümlelerini nasıl anlamalıyız?

 17. "İnsandaki göz, kulak, kalb, sır, ruh, akıl gibi letâif ve nefis ve hevâ ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir." Bu cümlede geçen "sır"ın mahiyetini açar mısınız?

 18. "İşte, o şehir ise, hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve medine-i medeniyet-i insaniyedir. O sarayların her birisi birer insandır... Sair cihetleri sen tabir edebilirsin." Burada "Sair cihetleri sen tabir et." derken, neyi kastediyor?

 19. "Kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı." Buradaki sıfatların seçilmesinin sebebi ne olabilir?

 20. Risale-i Nur, insanı "medine-i medeniyet-i insaniye" diye tarif ediyor. Bunu nasıl yorumlayabiliriz?

 21. Yirmi Üçüncü Söz'deki; vakıa-i hayaliyedeki; hanımlar, kızlar, çocuklar ne anlam ifade ediyor?

 22. Yirmi Üçüncü Söz'ün, İkinci Mebhas'ının, İkinci Nükte'sini açıklar mısınız?

 23. Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Nükte'deki saray örneğini açıp, sâir cihetlerin izahını yapar mısınız?

 24. فَالِقُ الْحُبِّ وَالنَّوٰى Bu âyetin mânası ve konu ile münasebeti hususunda bizi bilgilendirebilir misiniz?

Yükleniyor...