İkinci Mebhas, Dördüncü Nükte

İçerikler


 1. Dördüncü Nükte’de insan, nâzik ve nâzenin bir çocuğa benzetiliyor. "Za’fında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret olduğu" nazara verilerek, bu sebeple "şu mevcudâtın ona musahhar olduğu" ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 2. "Eğer insan zaafını anlayıp, kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese,.." izah eder misiniz?

 3. "İşte, insan dahi, Hâlıkının rahmetini inkâr ve hikmetini itham edecek bir tarzda, küfran-ı nimet suretinde, Karun gibi  نَّمَاۤ اُوتِيتُهُ عَلٰى عِلْمٍ  yani 'Ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım.' dese, elbette sille..." izah eder misiniz?

 4. “Demek şu meşhud saltanat-ı insaniyet ve terakkiyat-ı beşeriye ve kemâlât-ı medeniyet, celb ile değil, galebe ile değil, cidâl ile değil; ...” diye başlayan üç paragrafın detaylıca izahını yapar mısınız?

 5. "Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlûp olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshir-i Rabbânî ve ikram-ı Rahmânîdir." İzahı?

 6. "Ey insan! Madem hakikat böyledir. Gururu ve enâniyeti bırak. Ulûhiyetin dergâhında acz ve zaafını, istimdat lisanıyla; fakr ve hâcâtını, tazarru ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu göster." cümlelerini izah eder misiniz?

 7. "Ve حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ de, yüksel." âyet-i kerîmenin mânası ve konuyla münasebeti hususunda bilgi verir misiniz?

 8. “Hem deme ki: 'Ben hiçim; ne ehemmiyetim var ki, bu kâinat, bir Hakîm-i Mutlak tarafından kasdî olarak bana teshir edilsin, benden bir şükr-ü küllî istenilsin?'..."sualiyle başlayan üç paragrafın izahı nasıldır?

 9. "İnsan, şu hikmetli mevcudatın belagatli bir lisan-ı natıkı,.." ibaresini nasıl anlamalıyız?

 10. "İnsaniyet cihetinde, abdiyetin içinde bir sultansın; ve cüz’iyetin içinde bir küllîsin; küçüklüğün içinde bir âlemsin." cümlesini açar mısınız?

 11. Ahsen-i takvim ne demektir? İnsanın esfel-i sâfilîn veya a'la-yı illiyinde bulunması ne demektir ve nasıl olmaktadır?

Yükleniyor...