İkinci Mebhas, Dördüncü Nükte

İçerikler


 1. "Eğer insan zaafını anlayıp, kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese,.." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "İnsan, şu kâinat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer: Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü, o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcudat ona musahhar olmuş..." Bu nüktenin izahı nasıldır?

 3. Dördüncü Nükte’de insan, nâzik ve nâzenin bir çocuğa benzetiliyor. "Za’fında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret olduğu" nazara verilerek, bu sebeple "şu mevcudâtın ona musahhar olduğu" ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 4. Kalen, hâlen ve tavren duâlara örnekler verebilir misiniz?

 5. "Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlûp olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshir-i Rabbânî ve ikram-ı Rahmânîdir." İzahı?

 6. "Ey insan! Madem hakikat böyledir. Gururu ve enâniyeti bırak. Ulûhiyetin dergâhında acz ve zaafını, istimdat lisanıyla; fakr ve hâcâtını, tazarru ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu göster." cümlelerini izah eder misiniz?

 7. "İşte, insan dahi, Hâlıkının rahmetini inkâr ve hikmetini itham edecek bir tarzda, küfran-ı nimet suretinde, Karun gibi  نَّمَاۤ اُوتِيتُهُ عَلٰى عِلْمٍ  yani 'Ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım.' dese, elbette sille-i azâba kendini..." izahı?

 8. "Ve حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ de, yüksel." âyet-i kerîmenin mânası ve konuyla münasebeti hususunda bilgi verir misiniz?

 9. “Demek şu meşhud saltanat-ı insaniyet ve terakkiyat-ı beşeriye ve kemâlât-ı medeniyet, celb ile değil, galebe ile değil, cidâl ile değil; ...” diye başlayan üç paragrafın detaylıca izahını yapar mısınız?

 10. “Hem deme ki: 'Ben hiçim; ne ehemmiyetim var ki, bu kâinat, bir Hakîm-i Mutlak tarafından kasdî olarak bana teshir edilsin, benden bir şükr-ü küllî istenilsin?'..." sorusuyla başlayan üç paragrafın izahı nasıldır?

 11. "Enaniyet cihetinde abdiyetin içinde bir sultansın, cüziyyetin içinde bir küllisin, küçüklüğün içinde bir alemsin." sözünü açıklar mısınız?

 12. "İnsan, şu hikmetli mevcudatın belagatli bir lisan-ı natıkı,.." ibaresini nasıl anlamalıyız?

 13. "Sen, nebatî cismaniyetin cihetiyle ve hayvanî nefsin itibarıyla,.." cümlesini izah eder misiniz, "nebati cismaniyet" ifadesi ne anlama geliyor?

 14. "Vazife ve mertebe noktasında, haşmetli kâinatın dikkatli seyircisi, hikmetli mevcudatın belâgatli lisan-ı nâtıkı ve kitab-ı âlemin anlayışlı mütalâacısı ve tesbih eden mahlûkatın hayretli nâzırı ve masnuâtın hürmetli ustabaşısı hükmündesin." İzahı?

 15. Ahsen-i takvim ne demektir? İnsanın esfel-i sâfilîn veya a'la-yı illiyinde bulunması ne demektir ve nasıl olmaktadır?

Yükleniyor...