Block title
Block content

İkinci Mebhas, Üçüncü Nükte

İçerikler

 1. "Evet, insana verilen bütün cihâzât-ı acîbe, bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayat-ı bâkıye için verilmişler." cümlesini, devamında verilen mesajları “iki hizmetkâr” örneğini de nazara alarak açıklar mısınız?

 2. "Fakat o insan, infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde, şu dünya hanında aziz bir yolcudur. Ve öyle bir Kerîme misafir olmuş ki, nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış; ve hadsiz bedî masnuâtını ve hizmetkârlarını ona musahhar etmiş;.." İzahı?

 3. "İnsan, fiil ve amel cihetinde ve sa'y-i maddî itibarıyla zayıf bir hayvandır, âciz bir mahlûktur. Onun o cihetteki daire-i tasarrufâtı ve mâlikiyeti o kadar dardır ki, elini uzatsa ona yetişebilir..." ifadelerini izah eder misiniz?

 4. "İşte eğer insan, enaniyetine istinad edip hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i hayal ederek, derd-i maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa, gayet dar bir dâire içinde boğulur, gider." izah eder misiniz?

 5. "O misafirin tenezzühüne ve temâşâsına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıp müheyyâ etmiştir ki, o dairenin nısf-ı kutru, yani merkezden muhit hattına kadar,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 6. Bize verilen şiddetli muhabbet ve hisler ahireti kazanmak için verilmiştir. Buna ne gibi örnekler verebiliriz?

 7. Hayvânât-ı ehliyenin, insanların zaaf, acz ve tembelliğinden hisse almaları ne anlama gelmektedir?

 8. İnsana ait cihazât, alât ve letâifin haşirde ondan şikâyetçi olup aleyhinde şehadet etmeleri veya memnun olup lehte şehadet etmeleri ne demektir?

 9. İnsanın "infial, kabûl, duâ ve suâl" ciheti ile nasıl aziz olduğunu misâllerle anlatabilir misiniz?

 10. İnsanın fiil ve amel cihetiyle zayıf ve âciz olduğu nazara veriliyor. Fakat insanların diğer hayvanlardan çok daha güçlü ve daha çaplı olduğu görülüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 11. İnsanların dünyaya dair talepleri neden bitmiyor? Mahiyetinden, amacından neden hep sapıyor, doğruyu bildiği halde? Risaleler ışığında cevap verir misiniz?

 12. "Hayvan kendine has bir amelde -münhasıran o hayvanda bir cihaz-ı mahsus- ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususîdir." İzah eder misiniz?

 13. "İkincisine, bin altun verir, bir pusula içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkârın cebine koyar... Cebine konulan hesab pusulasını okumayarak bir dükkâncıya bin altun vererek bir kat elbise istedi." Temsildeki "cep" ve "hesap pusulası" neyi ifade ediyor?

 14. İnsan tüm yaratılmışlardan üstün müdür? Bu üstünlük nereden geliyor? Eğer akılsa, akıl cinlerde de var. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 15. Risale-i Nur'da çok yerlerde insanın nihayetsiz acz, fakr, kusur ve hacatından bahsediliyor. Kusurda nihayet olmadığını anlıyorum. Aczde, fakrda ve ihtiyaçlarda sınırın olmadığını nasıl anlamalıyız?

 16. "Aynen onun gibi: İnsandaki cihazât-ı mâneviye ve letâif-i insaniye ki, herbirisi hayvana nisbeten yüz derece inbisat etmiş." insanla hayvanın mahiyet farklılığı "cihazât" açısından anlatılarak gayeleri nazara veriliyor, izah eder misiniz?

 17. "Fıtratın câmiiyeti sebebiyle pek çok makàsıda müteveccih arzulara medar olmuş; ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihâzâtı ziyade inbisat peydâ etmiştir." İzah eder misiniz?

 18. "İhtiyâcâtın kesreti sebebiyle, çok çeşit çeşit hissiyat peydâ olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş ve fıtratın câmiiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih arzulara medar olmuş;.." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki: Akıl ve fikir sebebiyle, insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve inbisat peydâ etmiştir..." cümlesini devamıyla açar mısınız?

 20. "Nihayetsiz makàsıda müteveccih vezâifini görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubûdiyet suretinde ilân etmek,.." cümlesini açıklar mısınız?

 21. "Ve ihtiyâcâtın kesreti sebebiyle, çok çeşit çeşit hissiyat peydâ olmuştur." cümlesini izah eder misiniz?

 22. İnsan için hem "mükemmel" kavramının; hem de "aciz, zaif, nakıs" gibi kavramların kullanılmasını nasıl anlamak gerekir?

 23. Üstad'ın; "Eski Said'in kaybolup, Yeni Said olarak kendini görmesi" ne demektir?

 24. Yirmi Üçüncü Söz'de Üstad Hazretleri Eski Said'den Yeni Said'e geçişini bir misalle anlatıyor. Bu misali nasıl anlamalıyız? "Eski Said" ve "Yeni Said" kavramlarını nasıl anlamalıyız?

 25. “Belki, şöyle bir insanın vazife-i asliyesi, nihâyetsiz makasıda müteveccih vezaifini görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubûdiyet suretinde ilân etmek..." İnsanın vazifelerini maddeler halinde izah eder misiniz?

 26. “İbâdâtın bütün envâına müstaid bir fıtratta yaratıldığı için, bütün kemâlâtın tohumlarına câmi bir istidat verilmiştir.” cümlesini açıklar mısınız?

 27. “İnsanın cihâzât cihetiyle zenginliği şu sırdandır…” Akıl ve fikir sebebi ile duyguların ve hasselerin inbisat ve inkişaflarına misâller verebilir misiniz?

 28. Üstad'ımız şimendiferdeyken; meyveleri koparmanın kendisine pahalı olmasını söylüyor. Burayı nasıl anlamalıyız?

 29. Yirmi Üçüncü Söz'ün İkinci Mebhası'nda geçen "mezar taşı" ifadesi ne manaya gelmektedir?

 30. Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas, Üçüncü Nükte'deki; rüyada bir adam peyda oluyor. "Kur'an-ı Hakim'in halis bir tilmizi" denilen bu şahıs kimi simgeliyor? Ayrıca şimendiferdeki hademe kimdir?

 31. "Senedim yok; fakat bâki kalan on beşinden yarısını âhirete sarf etmek için, Kur’ân-ı Hakîmin hâlis bir tilmizi beni irşad etti." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...