İkinci Mebhas, Üçüncü Nükte

İçerikler


 1. İnsanın fiil ve amel cihetiyle zayıf ve âciz olduğu nazara veriliyor. Fakat insanların diğer hayvanlardan çok daha güçlü ve daha çaplı olduğu görülüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 2. Hayvanat-ı ehliyenin, insanların zaaf, acz ve tembelliğinden hisse almaları ne manaya gelmektedir?

 3. "İnsan, infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde, şu dünya hanında aziz bir yolcudur." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "İşte eğer insan, enaniyetine istinad edip hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i hayal ederek, derd-i maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa, gayet dar bir dâire içinde boğulur, gider." İzah eder misiniz?

 5. İnsana ait cihazat, alat ve letaifin haşirde ondan şikâyetçi olup aleyhinde şehadet etmeleri veya memnun olup lehte şehadet etmeleri ne demektir?

 6. "Evet, insana verilen bütün cihazat-ı acibe, bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayat-ı bakıye için verilmişler." cümlesini, devamında verilen mesajları, "iki hizmetkâr" misalini de nazara alarak, açıklar mısınız?

 7. "İnsana verilen bütün cihâzât-ı acîbe, bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayat-ı bakiye için verilmişler." Buna ne gibi örnekler verebiliriz?

 8. "İkincisine, bin altun verir, bir pusula içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkârın cebine koyar... Cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkâncıya bin altun vererek bir kat elbise istedi." Temsildeki "cep" ve "hesap pusulası" neyi ifade ediyor?

 9. "İnsafsız dükkâncı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi." Misaldeki "insafsız dükkâncı" kimi veya neyi temsil ediyor?

 10. "Aynen onun gibi insandaki cihazat-ı maneviye ve letaif-i insaniye ki her birisi hayvana nisbeten yüz derece inbisat etmiş. " İnsanla hayvanın mahiyet farklılığı "cihazat" açısından anlatılarak gayeleri nazara veriliyor, izah eder misiniz?

 11. "Hakaikın bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı ve kemalatın bütün envaına müştak insanın kalbi gibi sair cihazları, aletleri nerede; hayvanın pek basit, yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede?" İzah eder misiniz?

 12. "Kemalatın bütün envaına müştak insanın kalbi" ifadesini izah eder misiniz?

 13. "Hayvan kendine has bir amelde -münhasıran o hayvanda bir cihaz-ı mahsus- ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususidir." İzah eder misiniz?

 14. "İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır…"Akıl ve fikir sebebi ile latifelerin ve hasselerin inbisat ve inkişaflarına misaller verebilir misiniz?

 15. "Fıtratın câmiiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih arzulara medar olmuş ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihâzâtı ziyade inbisat peyda etmiştir." İzah eder misiniz?

 16. "İbadatın bütün envaına müstaid bir fıtratta yaratıldığı için, bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiştir. " cümlesini açıklar mısınız?

 17. "İnsanın vazife-i asliyesi, nihayetsiz makasıda müteveccih vezaifini görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek..." İnsanın vazifelerini maddeler halinde izah eder misiniz?

 18. Risale-i Nur'da çok yerlerde insanın nihayetsiz acz, fakr, kusur ve hacatından bahsediliyor. Kusurda nihayet olmadığını anlıyorum. Aczde, fakrda ve ihtiyaçlarda sınırın olmadığını nasıl anlamalıyız?

 19. İnsan için hem "mükemmel" hem de "âciz, zaif, nakıs" gibi ifadelerin kullanılmasını nasıl anlamak gerekir?

 20. Yirmi Üçüncü Söz'ün İkinci Mebhası'nda geçen "mezar taşı" ifadesi ne manaya gelmektedir?

 21. Üstad'ın, "Eski Said'in kaybolup, Yeni Said olarak kendini görmesi" ne demektir?

 22. "İşte, o vakıa-i hayaliyeyi, Allah hayretsin, bir iki kısmını ben tabir edeceğim; sair cihetleri sen kendin tabir et..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...