İkinci Mebhas, Üçüncü Nükte

İçerikler


 1. İnsanın fiil ve amel cihetiyle zayıf ve âciz olduğu nazara veriliyor. Fakat insanların diğer hayvanlardan çok daha güçlü ve daha çaplı olduğu görülüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 2. Hayvânât-ı ehliyenin, insanların zaaf, acz ve tembelliğinden hisse almaları ne mânâya gelmektedir?

 3. "İnsan, infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde, şu dünya hanında aziz bir yolcudur." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "İşte eğer insan, enaniyetine istinad edip hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i hayal ederek, derd-i maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa, gayet dar bir dâire içinde boğulur, gider." İzah eder misiniz?

 5. İnsana ait cihazât, alât ve letâifin haşirde ondan şikâyetçi olup aleyhinde şehadet etmeleri veya memnun olup lehte şehadet etmeleri ne demektir?

 6. "Evet, insana verilen bütün cihâzât-ı acîbe, bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayat-ı bâkıye için verilmişler." cümlesini, devamında verilen mesajları, “iki hizmetkâr” misalini de nazara alarak, açıklar mısınız?

 7. "İnsana verilen bütün cihâzât-ı acîbe, bu ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayat-ı bâkiye için verilmişler." Buna ne gibi örnekler verebiliriz?

 8. "İkincisine, bin altun verir, bir pusula içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkârın cebine koyar... Cebine konulan hesab pusulasını okumayarak bir dükkâncıya bin altun vererek bir kat elbise istedi." Temsildeki "cep" ve "hesap pusulası" neyi ifade ediyor?

 9. "İnsafsız dükkâncı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi." Misaldeki “insafsız dükkâncı” kimi veya neyi temsil ediyor?

 10. "Aynen onun gibi: İnsandaki cihazât-ı mâneviye ve letâif-i insaniye ki, herbirisi hayvana nisbeten yüz derece inbisat etmiş." İnsanla hayvanın mahiyet farklılığı "cihazât" açısından anlatılarak gayeleri nazara veriliyor, izah eder misiniz?

 11. "Hayvan kendine has bir amelde -münhasıran o hayvanda bir cihaz-ı mahsus- ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususîdir." İzah eder misiniz?

 12. “İnsanın cihâzât cihetiyle zenginliği şu sırdandır…” Akıl ve fikir sebebi ile latîfelerin ve hâsselerin inbisat ve inkişaflarına misâller verebilir misiniz?

 13. "Fıtratın câmiiyeti sebebiyle pek çok makàsıda müteveccih arzulara medar olmuş; ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle, âlât ve cihâzâtı ziyade inbisat peydâ etmiştir." İzah eder misiniz?

 14. “İbâdâtın bütün envâına müstaid bir fıtratta yaratıldığı için, bütün kemâlâtın tohumlarına câmi bir istidat verilmiştir.” cümlesini açıklar mısınız?

 15. "İnsanın vazife-i asliyesi, nihâyetsiz makasıda müteveccih vezaifini görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubûdiyet suretinde ilân etmek..." İnsanın vazifelerini maddeler halinde izah eder misiniz?

 16. Risale-i Nur'da çok yerlerde insanın nihâyetsiz acz, fakr, kusur ve hacâtından bahsediliyor. Kusurda nihâyet olmadığını anlıyorum. Aczde, fakrda ve ihtiyaçlarda sınırın olmadığını nasıl anlamalıyız?

 17. İnsan için hem "mükemmel" hem de "âciz, zaif, nâkıs" gibi ifadelerin kullanılmasını nasıl anlamak gerekir?

 18. Yirmi Üçüncü Söz'ün İkinci Mebhası'nda geçen "mezar taşı" ifadesi ne manaya gelmektedir?

 19. Üstad'ın; "Eski Said'in kaybolup, Yeni Said olarak kendini görmesi" ne demektir?

 20. "İşte, o vakıa-i hayaliyeyi, Allah hayretsin, bir iki kısmını ben tabir edeceğim; sair cihetleri sen kendin tabir et..." izah eder misiniz?

Yükleniyor...