İkinci Mebhas, Beşinci Nükte

İçerikler


 1. İnsanın dünyada hem memur hem de misafir olması ne demektir?

 2. Ehemmiyetli istidada göre ehemmiyetli vazifelerin tevdi edilmesini bir iki misalle açabilir misiniz?

 3. İnsanı o yüce gayeye ve vazifelere çalıştırmak için yapılan teşvikler ve tehditlerle ilgili bir iki örnek verir misiniz?

 4. Hâzırane ve gaibane ibadet bahsinde İslâm'ın esaslarını nasıl görebiliriz? İbadet ve ubudiyet arasında bir fark var mıdır?

 5. "Kâinatta görünen saltanat-ı Rububiyeti itaatkârâne tasdik edip kemâlâtına ve mehâsinine hayretkârâne nezaretidir..." izah eder misiniz?

 6. "Sonra, herbiri birer gizli hazine-i mâneviye hükmünde olan Esmâ-i Rabbâniyenin cevherlerini idrâk terazisiyle tartmak, kalbin kıymetşinaslığı ile takdirkârane kıymet vermektir." Bu paragrafı izah eder misiniz?

 7. Esmâ-i Rabbaniyenin cevherleri, kalem-i kudretin mektubatı, mevcudattaki ziynetler ve latif sanatları nelerdir, açıklar mısınız?

 8. "Gaibane ve hazırâne muhatap olma" meselesi paragraf paragraf anlatılmaktadır. Bu paragrafları sırayla açıklar mısınız?

 9. "Vâhid-i Ehad, şu kâinat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, Ona mahsus hâtemleriyle, Ona münhasır turralarıyla, Ona has fermanlarıyla, bütün mevcudata damga-i vahdet koyuyor." cümlesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 10. "O da ona mukabil tasdik ile iman ile tevhid ile izan ile..." cümlesindeki "tasdik, iman, iz'an" kelimeleri aynı mânâyı mı destekliyor?

 11. "Ey ahsen-i takvimde yaratılan ve sû-i ihtiyariyle esfel-i sâfilîn tarafına giden insan-ı gafil!" ifadesini açıklar mısınız?

 12. "Gençlik sarhoşluğuyla, gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde, gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada..." İzah eder misiniz?

 13. Yirmi Üçüncü Söz’ün sonuna ilave edilen âyetlerin ve ibarelerin meallerini ve izahlarını yapar mısınız?

Yükleniyor...