İkinci Mebhas, Beşinci Nükte

İçerikler


 1. Ehemmiyetli istidada göre ehemmiyetli vazifelerin tevdi edilmesini bir iki misalle açabilir misiniz?

 2. İnsanın dünyada hem memur hem de misafir olması ne demektir?

 3. "... Huzur ve hitap makamıdır ki, eserden müessire geçer. Görür ki, bir Sâni-i Zülcelâl,.." Burada sanki müessirden esere doğru bir gidiş var?..

 4. "Gaibane ve hazırâne muhatap olma" meselesi paragraf paragraf anlatılmaktadır. Bu paragrafları sırayla açıklar mısınız?

 5. "Kâinatta görünen saltanat-ı Rububiyeti itaatkârâne tasdik edip kemâlâtına ve mehâsinine hayretkârâne nezaretidir. Esmâ-i kudsiye-i İlâhiyenin nukuşlarından ibaret olan bedî san'atları birbirinin nazar-ı ibretlerine gösterip dellâllıktır." İzahı?

 6. "Sonra, herbiri birer gizli hazine-i mâneviye hükmünde olan Esmâ-i Rabbâniyenin cevherlerini idrâk terazisiyle tartmak, kalbin kıymetşinaslığı ile takdirkârane kıymet vermektir." Bu paragrafı izah eder misiniz?

 7. Esma-i Rabbaniyenin cevherleri, kalem-i kudretin mektubatı, mevcudattaki ziynetler ve latif sanatları nelerdir, açıklar mısınız?

 8. Hazırane ve gaibane ibadet bahsinde İslam'ın esaslarını nasıl görebiliriz? Gaibane ibadeti "O" diyerek, hazıraneyi "sen" diye, muhataba suretinde anlamak mümkün mü? İnsan ibadet mi ubudiyet için mi gönderilmiş? Ubudiyetten budiyet ne noksan eder?

 9. "Ey ahsen-i takvimde yaratılan ve sû-i ihtiyariyle esfel-i sâfilîn tarafına giden insan-ı gafil!" cümlesini açıklar mısınız?

 10. "Gençlik sarhoşluğuyla, gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde, gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada, o güzel zannettiğim, âhirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve âhirete bakan,.." İzah?

 11. "O da ona mukabil tasdik ile iman ile tevhid ile izan ile şehadet ile..." cümlesindeki "tasdik, iman, iz'an" kelimeleri aynı manayı mı destekliyor, izah eder misiniz?

 12. "Vâhid-i Ehad, şu kâinat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, Ona mahsus hâtemleriyle, Ona münhasır turralarıyla, Ona has fermanlarıyla, bütün mevcudata damga-i vahdet koyuyor." cümlesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 13. Yirmi Üçüncü Söz’ün sonuna ilave edilen âyetlerin ve ibarelerin meallerini ve açıklamalarını alabilir miyiz?

 14. İnsanı o yüce gayeye ve vazifelere çalıştırmak için yapılan teşvikler ve tehditlerle ilgili bir iki örnek alabilir miyiz?

Yükleniyor...