İkinci Mebhas, Beşinci Nükte

İçerikler


 1. İnsanın dünyada hem memur hem de misafir olması ne demektir?

 2. Ehemmiyetli istidada göre ehemmiyetli vazifelerin tevdi edilmesini bir iki misalle açabilir misiniz?

 3. İnsanı o yüce gayeye ve vazifelere çalıştırmak için yapılan teşvikler ve tehditlerle ilgili bir iki örnek verir misiniz?

 4. Hazırane ve gaibane ibadet bahsinde İslam'ın esaslarını nasıl görebiliriz? İbadet ve ubudiyet arasında bir fark var mıdır?

 5. "Kâinatta görünen saltanat-ı Rububiyeti itaatkârane tasdik edip kemalatına ve mehasinine hayretkârane nezaretidir..." İzah eder misiniz?

 6. "Sonra, her biri birer gizli hazine-i maneviye hükmünde olan Esma-i Rabbâniyenin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymetşinaslığı ile takdirkârane kıymet vermektir." Bu paragrafı izah eder misiniz?

 7. Esma-i Rabbaniyenin cevherleri, kalem-i kudretin mektubatı, mevcudattaki ziynetler ve latif sanatları nelerdir, açıklar mısınız?

 8. "Gaibane ve hazırane muhatap olma" meselesi paragraf paragraf anlatılmaktadır. Bu paragrafları sırayla açıklar mısınız?

 9. "Vâhid-i Ehad, şu kâinat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla, bütün mevcudata damga-i vahdet koyuyor." cümlesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 10. "O da ona mukabil tasdik ile iman ile tevhid ile izan ile..." cümlesindeki "tasdik, iman, izan" kelimeleri aynı manayı mı destekliyor?

 11. "Ey ahsen-i takvimde yaratılan ve su-i ihtiyariyle esfel-i safilin tarafına giden insan-ı gafil!" ifadesini açıklar mısınız?

 12. "Gençlik sarhoşluğuyla, gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde, gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada..." İzah eder misiniz?

 13. Yirmi Üçüncü Söz’ün sonuna ilave edilen ayetlerin ve ibarelerin meallerini ve izahlarını yapar mısınız?

Yükleniyor...