Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye

İçerikler


 1. “Bendeki aşk-ı bekà, bendeki bekàya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemâl-i mutlak sahibi Zât-ı Zülkemâlin ve Zülcelâlin bir isminin bir cilvesinin...” cümlesini devamı ve gölge ile izah eder misiniz?

 2. "Hem o şuur-u imanî ve intisap ve münasebet ve alâkadarlığı cihetiyle bütün ehl-i kemâlâta karşı bir uhuvvet peydâ olur..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 3. "Hem o şuuru iman ile mahbub-u mutlak olan kemali mutlakın varlığını bilmekle..." Devamıyla açıklar mısınız?

 4. "Hem şuur-u imani ile ve intisap ve münasebetle umum mevcudata bir alaka, bir nevi ittisal peyda olur..." diye başlayan paragrafı açıklayabilir misiniz?

 5. "Şuur-u imanî ile ve intisap ve münasebetle umum mevcudata bir alâka, bir nevi ittisal peydâ olur. Ve o halde, ikinci derecede vücud-u şahsîsinden başka hadsiz bir vücut..." Buradaki “ittisal” ve “hadsiz vücud”dan kasıt nedir?

 6. "Ve o halde, ikinci derecede vücud-u şahsîsinden başka hadsiz bir vücut, o şuur-u imanî ve intisap ve münasebet ve alâka ve ittisal cihetinde güya onun bir nevi varlığıdır gibi var olur; varlığa karşı fıtrî aşk teskin edilir." İzah?

 7. "Hem o şuur-u imanî ile rikkat-i cinsiye ve şefkat-i akraba yüzünden gelen hadsiz teellümattan kurtulup hadsiz bir zevk-i ruhanî duydum." paragrafını açıklar mısınız?

 8. "Resâilü’n-Nur yalnız insanların hafızalarında ve kalblerinde nakşolmuyor. Belki hadsiz zîşuur mahlûkatın ve ruhânîlerin bir mütalâagâhları olmakla beraber, rıza-i İlâhîye mazhar ise..." Bu ifadeleri devamıyla açıklar mısınız?

 9. "Hem gayet kat'î bir surette hissettim ve o şuur-u imanî ile hakkalyakîn bildim ki, fıtratımda çok şiddetli olan aşk-ı beka, Bâki-i Zülkemâlin bekasına, varlığına iki cihetle bakarken, enâniyetin perde çekmesiyle mahbubunu kaçırmış..." İzah eder misiniz?

 10. Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye'de ne anlatılıyor, kısaca özetler misiniz?

 11. Dünyada sevdiğimiz insanlardan ayrılmanın ahirete bakan yönü nedir?

Yükleniyor...