"Şu mübârek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudâtın lisân-ı haliyle vird-i zebânıdır." Bu manayı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Besmele İslam’ın bir nişanıdır, yani bir sembolü bir simgesidir. Bir caminin minaresi nasıl o beldenin bir İslam beldesi olduğunun alameti bir işareti bir simgesi ise, besmele de aynı şekilde bir insanın Müslüman olduğunun bir simgesi bir alameti bir sembolü niteliğindedir. Öyle ki besmele bütün kainatın ortak ve kolektif bir zikri bir terennümü bir melodisidir.

Dil, hâl ve kâl olmak üzere ikiye ayrılır. Kâl lisanı, konuşarak anlatmak iken hâl lisanı ise beden ve durum dili ile anlatmak demektir.

Mesela, bir çiftçinin tarlasını sürmesi hâl lisanıdır, bir öğrencinin ilim öğrenmek için kitabını açması hâl lisanıdır, bir hastanın şifa için doktora gitmesi yine hâl lisanıdır. Çiftçinin ekin için, öğrencinin dersini anlayabilmesi için ve hastanın şifa için dua etmesi ise kâl lisanı oluyor.

Vird-i zeban ise: Dildeki tesbih, sık sık tekrar edilen dua ve devam edilen zikir manasındadır.

Demek bütün mevcudat hâl lisanlarıyla, yani beden dilleriyle besmele-i şerifi vird-i zeban etmekte, besmelenin zikrine devam etmektedirler.

Zerrelerin nasıl "bismillah" dediğini Üstadımız, Otuzuncu Söz'ün İkinci Maksat'ında şöyle izah etmektedir:

"...bütün mevcudat gibi, zerreler ve her bir zerre, mebde-i hareketinde 'bismillâh' der. Çünkü, nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri kaldırır ve buğday tanesi kadar bir çekirdeğin koca bir çam ağacı gibi bir yükü omuzuna alması gibi... Hem vazifesinin hitâmında 'elhamdülillâh' der. Çünkü, bütün ukulü hayrette bırakan hikmetli bir cemâl-i san’at, faideli bir hüsn-ü nakış göstererek, Sâni-i Zülcelâlin medâyihine bir kaside-i medhiye gibi bir eser gösterir. Meselâ, nar ve mısıra dikkat et."

Gerçekten küçücük bir çekirdeğin koca ağacı omzunda taşıması ve muazzam nimetlere kaynak olmasında çekirdek hâl dili ile akıl sahiplerine şu mesajı veriyor; bütün bu işleri ben kendi gücüm kendi iradem kendi ilmim ile değil, Allah adına ve Onun sonsuz sıfatlarına dayanarak yapıyorum diyor.

Tıpkı bir askerin koca şehri bir emirle bir yerden başka bir yere nakletmesi gibi, asker hâl dili ile şunu diyor; "Ben bu şehir ahalisini tek başıma kendi gücümle nakletmiyorum, devletten aldığım güç ile bu işte muvaffak oluyorum." diyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...