Su ve taam mucizelerinde neden Efendimiz mevcut bir miktar su ve taam kullanıyor? Mucize olduğuna göre, neden yoktan ortaya konmuyor, bunun hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada şöyle bir incelik olduğu kanaatindeyiz; mucize dahi olsa, yine bir sebep, bir gayret istemektedir. Cenab-ı Hak bize ikramda bulunacaksa, dünyanın şartları gereği yine bir sebebe müracaat etmemizi istemektedir. Çünkü dünya darülhikmettir. Normal şartlarda sebepsiz vermeyen Allah, mucize olsa dahi, yine de ufak bir sebep ve gayretin olması gerektiğini öğretmektedir.

"Mu'cize, dâvâ-i nübüvvetin ispatı için, münkirleri iknâ etmek içindir, icbar için değildir. Öyle ise, dâvâ-i nübüvveti işitenler için, iknâ edecek bir derecede mu'cize göstermek lâzımdır. Sâir taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedâhetle izhâr etmek, Hakîm-i Zülcelâlin hikmetine münâfi olduğu gibi, sırr-ı teklife dahi muhâliftir. Çünkü, 'Akla kapı açmak, ihtiyârı elinden almamak' sırr-ı teklif iktizâ ediyor."(1)

"Şu mucize-i taamiye ve mucize-i mâiye ise, mucizeden ziyade bir keramettir; belki kerametten ziyade bir ikramdır; belki ikramdan ziyade, ihtiyaca binaen bir ziyafet-i Rahmâniyedir. Onun için, çendan dâvâ-yı nübüvvete delildir ve mucizedir; fakat asıl maksat, ordu aç kalmış, bir çekirdekten bin batman hurmayı halk ettiği gibi, Cenâb-ı Hak, hazine-i gaybdan bir sâ' taamdan bin adama ziyafet veriyor."

"Hem susuz kalmış mücahid bir orduya, kumandan-ı âzamın parmaklarından âb-ı kevser gibi su akıttırıp içiriyor."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On dokuzuncu Mektup, Şakk-ı Kamer Risalelesi.

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...