"Şuhûr-u selâsenin çok sevaplı ibadet vakti... Risale-i Nur'un hizmeti zararına bir atâlet, bir fütur ve tevakkuf başlar." Burada bir olumsuzluk var gibi, ilgili yeri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz, sıddık kardeşlerim;

"Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı ve şuhûr u selâsenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silâhla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle, gayet kuvvetli bir metanet ve vazife-i nuriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risale-i Nur’un hizmeti zararına bir atâlet, bir fütur ve tevakkuf başlar."

"Aziz kardeşlerim, siz kat’î biliniz ki, Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, rû-yi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyüktür. Onun için, dünyevî merak âver meselelere bakıp, vazife-i bâkiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin Dördüncü Meselesini çok defa okuyunuz; kuvve-i mâneviyeniz kırılmasın."(1)

Bu paragrafta, Risale-i Nur hizmetine sekte vuracak olumlu olumsuz gerekçeler sıralanıyor.

“Şuhûr-u selâsenin çok sevaplı ibadet vakti” olumlu bir gerekçedir. İnsanlar bu manevi panayırdan haklarını almak için bu aya dikkat kesilecekler.

Derd-i maişet meşgalesi” mübah bir gerekçedir, çünkü insanlar tarlasını ekip biçmeden hayatlarını idame ettiremezler.

“Bu yaz mevsimi” doğal bir gerekçedir.

“Zemin yüzündeki fırtınaların silâhla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle” bu olumsuz bir gerekçedir. Çünkü insanları gereksiz bir yere kendi ile meşgul edip Risale-i Nur hizmetine zarar veriyor.

Yani Üstad Hazretleri bu gerekçelerin hepsini olumsuz olarak değil bir realite olarak zikrediyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 21. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...