"Sultan-ı Ezel ve Ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatıyla ve şefaatıyla ve şuaatıyla o Sultana muhatab ve halil ve dost ol!" Allah'a dost, halil ve muhatap olabilmek için ne yapmalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hakk’a dost ve muhatap olmak, O’nun isim ve sıfatlarına güzel bir ayna olmakla mümkündür.

Yani Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelli ve gereklerini hayat aynamızda tatbik edip ilan etmeliyiz.

Mesela, Cenab-ı Hakk’ın sonsuz adalet sıfatını hayatımızla, yani işlerimizde adil olmakla ilan etmeliyiz. O’nun Kuddüs isminin gereği olan maddi ve manevi nezafeti yapmak ile o isme bir ayna ve takvim olmalıyız. O’nun sonsuz şefkat sıfatını biz de hayatımızda mahlûkata şefkat göstererek ilan etmeliyiz. O’nun Kerem ismine uyarak biz de insanlara karşı Kerim ve lütufkâr olmalıyız vesaire. Bu manaları her isme tatbik etmek mümkün.

Üstat Hazretleri Yirmi Dördüncü Söz’de; “Esmâ-i hüsnânın her bir isminin feyz-i tecellîsine bir mazhar-ı câmi’ olmaya çalış.” buyurmakla, insanın çalışarak elde edeceği esma tecellilerine dikkat çekmiş ve onu bu sahada gayret göstermeye teşvik etmiştir.

İkinci olarak, onun Habib-i Ekremi olan Hz. Muhammed Efendimiz (asm)'in sünnetini hayatımıza hâkim kılarsak, biz de derecemize göre bu habibiyet makamının gölgesine girmiş oluruz. Böylece Allah’a hakiki bir kul, has bir dost ve muhatap olmuş oluruz. Resul-i Ekrem Efendimizi (asm) O’na Habib yapan sırra biz de sımsıkı sarılmalıyız ki, derecemize göre nasiplenelim.

Genel olarak Allah’ın rıza ve dostluğu, O’nun şeriatına tabi olmak ve o şeriatın gereklerini yerine getirmek ile mümkündür. Bunun dışında başka bir yolla Allah’a dost ve muhatap olunamaz.

Yüce Allah; "Ben İslam'dan razı oldum, beni razı etmek isteyen ona tabi olsun."(bk. Maide, 5/3; Ankebut, 29/69) buyuruyor ve bize bunu açıkça beyan ediyor. Demek rıza ve dostluk, ancak İslam ile mümkündür.

"Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkâr bir hakikat-i mahbubedir. Bismillâhirrahmânirrahîm de o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyâcâtın elemlerinden kurtul. Ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuaatıyla o Sultan'a muhatab ve halil ve dost ol!"(1)

İnsanın Allah ile muhatap ve dost olmasında en birinci ve en önemli husus, O’nun sonsuz şefkatidir. Eğer Cenab-ı Hak şefkat etmeseydi, insanın sonsuz azamet ve kibriya sahibi olan Allah’a muhatap ve dost olması asla mümkün olmazdı. Yani Allah insanı, sonsuz şefkatinden dolayı kendine dost ve muhatap olarak kabul etmektedir.

Burada ifade edilen "şefaat" ve "şuaat" o sonsuz rahmet ve şefkatin birer tecellidir. İnsan bu tecellileri okuyup ya da bunları takip ederek Allah’a dost ve halil olabilir. Ağacın dal ve budaklarını takip edip köküne inmek gibi insan da Allah’ın sonsuz şefkatinin kâinattaki tecellilerini takip ederek marifete, oradan da dostluk makamına ulaşır.

"Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de Onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Ve kat'iyen anla ki, senin gibi zaif-i mutlak, âciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fâni, küçük bir mahlûka bu koca kâinatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek, elbette hikmet ve inâyet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-i rahmettir."

"Elbette böyle bir rahmet, senden küllî ve hâlis bir şükür ve ciddî ve sâfî bir hürmet ister. İşte, o hâlis şükrün ve o sâfî hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillâhirrahmânirrahîm'i de, o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahmân'ın dergâhında şefaatçi yap."(2)

Besmeledeki Rahman ve Rahim isimleri, Allah’ın bu şefkat ve merhametini güzel bir şekilde temsil eden iki isim, iki unvandır. İnsan bu iki ismin manasını kâinatta güzelce okur ve o isimlerin hükmünce hayat sürerse, Allah’ın sonsuz şefkat ve rızasına nail olur. İnsanı Allah’a yaklaştıracak ve dost yapacak en sağlam ve kestirme yol bu şefkat hakikatidir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Dördüncü Lem'a, İkinci Makam.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR