Block title
Block content

Üçüncü Sır

İçerikler


 1. "... 'Bismillâhirrahmânirrahîm' de, o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyâcâtın elemlerinden kurtul. Ve o Sultan-ı Ezel ve Ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuââtıyla,.." İzah eder misiniz?

 2. "Kâinatı şenlendiren ve karanlıklı mevcudatı ışıklandıran rahmettir." ifadesi ne demektir?

 3. "Sultan-ı Ezel ve Ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatıyla ve şefaatıyla ve şuaatıyla o Sultana muhatab ve halil ve dost ol!" Allah'a dost, halil ve muhatap olabilmek için ne yapmalıyız?

 4. "Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede, rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran, bilbedâhe, yine rahmettir..." Bu cümleleri izah eder misiniz?

 5. Ebede namzed olmanın rahmetle ilişkisi nedir?

 6. Rahmetin; hikmet, inayet ve ilmi tazammun etmesini nasıl anlamalıyız?

 7. Rahman ve Rahim isimleri hakkında bilgi verir misiniz?

 8. Bütün mahlukatın insanın etrafına inayetle toplanması ve hacetlerimize "lebbeyk" demeleri, her bir makam sahibine göre ayrı ayrı mıdır?

 9. Besmelenin nurları sadece rahmet açısından mı görülebilir?

 10. "İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve unvanı olan Bismillahirrahmanirrahimi de. O Rahmetin vüsulüne vesile ve o Rahmanın dergahında şefaatçi yap." ifadesini açıklar mısınız?

 11. Böyle bir rahmetin, insanlardan küllî ve halis bir şükür, ciddî ve safî bir hürmet istemesi ne demektir? Bu mukabeleyi herkes yapabilir mi, yoksa burada özel makam sahipleri mi kastedilmektedir?

 12. "Evet, zeminin yüzünde öyle bir hâtem-i rahmet ve sikke-i ehadiyet bulunduğu gibi, insanın mahiyet-i mâneviyesinin sîmâsında,.." Buradaki "mahiyet-i maneviye" nedir, "bin bir isme mazhar olma" nasıl anlaşılmalı?

 13. "Sana bu simayı veren ve o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hâtem-i ehadiyeti vaz’ eden Zat,.." ifadesini devamıyla açıklar mısınız?

 14. "Kainat simasında, öyle bir sikke-i rahmet içinde, bir hatem-i Rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatem-i inayeti nescediyor ki, güneşten daha parlak." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 15. İnsan simasında, küre-i arz simasında ve kâinat simasında; niçin diğer isimler değil de hep ism-i Rahmanın tezahürü nazara veriliyor? Niçin diğer mahlukata göre insan, ism-i Rahmanı tamamıyla gösterir bir mahiyettedir?

 16. "Kemâl-i intizamla, hikmet ve inâyetle terbiye ve idare eden..." İntizamla nasıl idare ediyor? "Küre-i arzın simasında hâtem-i ehadiyeti vaz’ eden, bilbedâhe, belki bilmüşahede, rahmettir." Ehadiyetle rahmetin ilgisi nedir?

 17. Hatem-i Rahmaniyetin içerisinde gösterilen "sikke-i ehadiyete" birkaç örnek verilebilir mi?

 18. "Nebâtî ve hayvanî olan umum vâlidelerin gayet şirin ve fedâkârâne şefkatleriyle,.." Buradaki "nebati valide"yi nasıl anlayabiliriz, onların da mı şefkati var?

 19. İnsanın sima-i manevisinden maksat nedir, biraz açar mısınız?

 20. Bugün türlerin sayısı milyonu geçmiş bulunuyor. Üstadımız ise 400.000 muhtelif taifeden söz ediyor. Bu meseleyi nasıl anlamamız lazım?

 21. “Ey insan, eğer insan isen bismillahirrahmanirrahim de!” cümlesinde, neden sadece Müslümanlara değil de bütün insanlara hitap edilmiş? Zira besmeleyi Müslümanlar söylerler.

 22. “Nakş-ı azam olan insan” ifadesini nasıl anlamalıyız? Her insan bu anlamda nakş-ı azam tabiri içerisine girer mi?

 23. "Ey insan! Bil ki, o rahmetin arşına yetişmek için bir mi'rac var. O mi'rac ise, Bismillahirrahmanirrahim'dir." Bismillahirrahmanirrahim'in; rahmetin arşına miraç olmasını nasıl anlamalıyız?

 24. "Besmelenin azamet-i kadrine en kat’î bir hüccet şudur ki; İmam-ı Şâfiî (r.a.) gibi çok büyük müçtehidler demişler: Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur’ân’da yüz on dört defa nâzil olmuştur.” İzah eder misiniz?

 25. Kaç surenin başında besmele geçiyor?

 26. Kur'an'ın "on sekiz bin alem" ifadesiyle, Üstad'ımızın, "Kur'an'da 114 sure başlarında", demesinin hikmeti nedir?

 27. “Rahmetin vücudu güneş kadar aşikar” olduğu halde, ekser insanların bundan gafil olmaları nedendir?

 28. "Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın yüz on dört sûrelerinin başlarına ve hem bütün mübârek kitapların ibtidâlarına ve umum mübârek işlerin mebde'lerine bak." Burada "114 sure başlarında deniyor, peki 113 surenin başında besmele olmasını nasıl bağdaştıracağız?

Yükleniyor...