Yedinci Şua Birinci Makamın On Sekizinci Mertebesinde, Allah'ın hangi isimleri vardır ve müşahedatları nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Allah'tan başka ilâh yoktur. Nazîri mümteni ve Ondan başka her şey mümkin ve Vâhid-i Ehad olan o Vâcibü'l-Vücud ki, mücessem bir kitab-i kebîr, muazzam bir Kur'ân-i cismânî, munazzam ve müzeyyen bir kasr ve muntazam ve muhteşem bir memleket olan bu kâinat, sûrelerinin ve âyetlerinin ve kelimelerinin ve harflerinin ve bablarının ve fasıllarının ve sayfalarının ve satırlarının icmâıyla ve erkânının ve envâının ve eczasının ve cüz'iyatının ve sekene ve müştemilâtının ve varidat ve masarifinin ittifakıyla, bütün ulema-i ilm-i kelâmın icmâına müstenit hudus ve tagayyür ve imkân hakikatinin azamet-i ihatasının şehadetiyle ve suret ve müştemilâtının hikmet ve intizamla tebdili ve huruf ve kelimatının nizam ve mizanla tecdidi hakikatinin şehadetiyle ve mevcudatında müşahede ve ayân ile görünen teâvün ve tecavüb ve tesanüd ve tedahül ve muvazene ve muhafaza hakikatlerinin azamet-i ihatasının şehadetiyle, Onun vahdet içindeki vücub-u vücuduna delâlet eder."(1)

Üstad Hazretleri Yedinci Şua'da her bir mertebeyi genişçe izah ettikten sonra, bir de sonunda meseleyi hülasa ediyor. Bu hülasa o mertebenin esası ve ruhu hükmündedir. On Sekizinci Mertebe'nin hülasasının mealini yukarıda takdim ettik.

Bu hülasada öne çıkan müşahede; kâinattaki yardımlaşma, tesanüd, kucaklaşma, cevaplaşma, birbiri içine girme ve nizam fiillerinin tevhide olan işaret ve delaletidir.

Öne çıkan isimler ise; Vahid, Ehad, Munazzım ve Müzeyyin isimleridir.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...