Yirmi Sekizinci Lem'a'nın, Yirmi İkinci Nüktesinin, Birinci Nüktesini Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ NÜKTE"

"Cenâb-ı Hak kemâl-i kereminden ve merhametinden ve adâletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücâzat derc etmiştir. Hasenâtın içinde, âhiretin sevâbını andıracak mânevî lezzetler, seyyiâtın içinde, âhiretin azâbını ihsâs edecek mânevî cezâlar derc etmiştir."

"Meselâ, mü'minler mâbeyninde muhabbet, ehl-i îmân için güzel bir hasenedir. O hasene içinde, âhiretin maddî sevâbını andıracak mânevî bir lezzet, bir zevk, bir inşirâh-ı kalb derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder."

"Meselâ, mü'minler mâbeyninde husûmet ve adâvet bir seyyiedir. O seyyie içinde, kalb ve rûhu sıkıntılarla boğacak bir azâb-ı vicdânîyi, âlicenap ruhlara hissettirir. Ben kendim, belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mü'min kardeşe adâvetim vaktinde, o adâvetten öyle bir azap çekiyordum; şüphe bırakmıyordu ki, bu seyyieme muaccel bir cezâdır, çektiriliyor."(1)

Allah kullarının hizmet ve amellerini şevkle yapmaları için, sonsuz rahmet ve keremi ile maddî ve manevî her hizmetin ve her amelin içine böyle peşin lezzetler, mükafâtlar ve ücretler koymuştur.

Esas olan her işin ve her ibadetin Allah için yapılmasıdır. Lakin Cenab-ı Hak dünyevî ve uhrevî menfaat ve lezzetleri de rahmeti ve hikmetiyle vazife içerisinde derc etmiştir. Allah, yine aynı şekilde günahların ve fenalıkların içine de birtakım musibet ve cezalar yerleştirmiş ki, insanlar bunlardan kaçınsınlar. Tıpkı zararlı maddelerin üstüne konulan dikkat yazısı gibi, Allah da her fenalık ve kötülüğün içine birtakım cezalar yerleştirmiştir. Üstad bu hakikati ispat için misaller veriyor.

Müminlerin birbirlerine olan muhabbetinde cennet nimetlerini hatırlatacak birtakım kalbi ve manevî ferahlıklar ve genişlikler olduğu gibi, düşmanlık ve adavet içinde de birtakım kalbi ve manevî azap ve sıkıntılar vardır. Bir fenalık yapan insanın kalben ve vicdanen sıkılması ve azap duyması bunun en müşahhas bir delilidir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirmi İkinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)

Muaccel cezayı veya mukafatı sadece alicenap insanlar mı hisseder, yoksa herkes vicdanında muaccel bir his taşır mı? Mesela günahta ısrarcı olan kişi de muaccel cezayı mutlaka hisseder mi?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Tefessüh etmemiş vicdanlar, istikamet ayarını kaybetmemiş selim ruhlar hisseder. Balans ayarı bozuk olan kalplerden sağlıklı ölçü beklenemez.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...