Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas'ta geçen; ["Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir." (Furkan, 25/70)] ayetine göre yaptığımız her tövbede günahlarımız silinip, hem de sevaba tebdil ediyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir..."(Furkan, 25/70)

Risale-i Nurlarda bu ayetin daha çok kabiliyet ve potansiyel yüzüne işaret vardır. Yani insanın fıtratındaki nihayetsiz şer ve tahrip gücü, iman ve hidayet ile ıslah edilip, yüzü hayra ve imana çevrilir ise, o zaman nihayetsiz bir hayra ve güzelliğe dönüşür.

İnsan, fıtrat açısından nihayetsiz şerre de nihayetsiz hayra da kabil ve yeteneklidir. Lakin insanın bu şerli yüzünü iman ile hayır yüzüne çevirmek gerekiyor. Ayette bu mana zımni olarak vardır. Zaten Risale-i Nurlarda vurgulanan sır ve mana da bu cihettir.

Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde ifade ediyor:

"Elhasıl: Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’îdir. Evet, bir haneyi bir günde harap eder, yüz günde yapamaz. Lâkin, eğer enâniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik-i İlâhiyeden istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa, o vakit يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ sırrına mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i şer, nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılâb eder. Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-yı illiyyîne çıkar."

"İşte, ey gafil insan! Bak Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine: Seyyieyi bir iken bin yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde, bir seyyieyi bir yazar; bir haseneyi on, bazan yetmiş, bazan yedi yüz, bazan yedi bin yazar. Hem şu Nükteden anla ki, o müthiş cehenneme girmek ceza-yı ameldir, ayn-ı adldir; fakat cennete girmek mahz-ı fazldır."
(1)

İkinci zahir olan sırrı ve manası ise; insanın samimi bir tövbe ve istiğfar ile günahlarını imha edip, sevap noktasından galip olmasıdır.

Üçüncü sırrı; insana bir günah yerine bin günah yazılması adalet iken Allah bir yazıyor; sevabı bir ya da hiç yazmamak gerekirken -zira sevap vücudi olduğu için insanın sevaptaki hissesi pek azdır- bire bin yazıyor, bu da Allah’ın rahmetine işaret eden bir levhadır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...