Yirmi Üçüncü Söz'ün, İkinci Mebhas'ının, İkinci Nükte'sini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İkinci Nükte, genel olarak; insanın dünyaya ve âhirete bakan yönleri; duygu ve yeteneklerinin ayrı ayrı kulluk görevlerinden bahsediyor.

İnsan sadece maddi hayata yönelip, Allah’ı ve ahireti unutsa, sadece maddi hayatın adi ve süfli zevklerinin peşinde koşsa, o zaman insan gayet zayıf, basit kalır, hatta hayvandan daha aşağı bir dereceye düşer. Zira insan kulluk için tasarlanmış bir mahiyete sahiptir.

Nasıl sarrafın hassas terazisi ile kaba kömür tartılmaz ise, aynı şekilde ahiret için verilmiş olan duygu ve cihazlar ile maddi zevkler avlanılmaz, sadece ona sarf edilmez. Şayet insan bu hassas duygu ve cihazlarını sadece dünyaya sarf etse ve sadece maddiyata hasretse, o zaman Üstad Hazretlerinin ifadesi ile:

"Evvelki vecih itibarıyla öyle bir biçare mahlûktur ki, sermayesi, yalnız, ihtiyardan bir şa're (saç) gibi cüz'î bir cüz-ü ihtiyarî; ve iktidardan zayıf bir kesb; ve hayattan, çabuk söner bir şule; ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik; ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber, kâinatın tabakatında serilmiş hadsiz envâın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor."(1)

İnsan maneviyata yönelip duygu ve cihazlarını hakiki yeri olan Allah ve ahirete sarf etse, o zaman kainatın halifesi ve sultanı olur. Zira insanın mahiyet ve fıtratı Allah ve ahiret için dizayn edilip tasarlanmıştır. İnsanın mahiyetindeki nihayetsiz acizlik ve fakirlik kanallarını takip ile Allah’ı bulabilecek bir mahiyettedir. Şayet bu kanallar iman ve ibadet ile işlettirilir ise, o zaman insan Üstad Hazretlerinin ifadesi ile:

"İkinci vecih itibarıyla ve bilhassa ubudiyete müteveccih acz ve fakr cihetinde, pek büyük bir vüs'ati var, pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü, Fâtır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i mâneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz ve hadsiz cesîm bir fakr derc etmiştir-tâ ki, kudreti nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve gınâsı nihayetsiz bir Ganiyy-i Kerîm bir Zâtın hadsiz tecelliyâtına cami geniş bir ayna olsun."(2)

Özet olarak; bu İkinci Nükte'de insanın bu iki yönü ve kabiliyetleri inceleniyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas, İkinci Nükte.

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...