Yirminci Mektubun Onuncu Kelimesine Zeyl'in başındaki âyetlerin yerini ve Yirminci Mektubla münasebetini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Besmeleden sonra iki âyet-i kerîme nakledilmiştir:

Birinci âyetin meali:

“Haberiniz olsun ki kalbler ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur (huzura kavuşur)” (Ra’d Suresi, 28)

İkincinin meali:

“Birçok geçimsiz kimsenin ortaklığı altındaki bir köleyi Allah misal olarak verdi.” (Zümer Suresi, 29)

Bu mektubun on bir kelimesinin her biri ayrı bir tevhid dersi vermekte Onuncu Kelime’de de Allah’ın her şeye kâdir olduğu beyan edilmektedir. Bu bakımdan, söz konusu ayetin konuyla münasebeti bedihîdir.

İkinci âyette, Allah’ın bir meselede “birçok geçimsiz kimsenin ortaklığı altındaki bir köleyi” misal verdiği haber veriliyor. Âyetin tefsirinde bu misal ile “birçok ilaha tapan müşriklerle tevhid ehlinin” mukayesesinin yapıldığı ifade ediliyor.

Üstad hazretleri bir varlığın Allah’a isnad edilmesinin kolaylığını, sebeplere verilmesinin zor, hatta muhal olduğunu değişik vesilelerle ve farklı misallerle izah etmiştir. Bu ayet-i kerîmeyi de bu mânaya bir işaret olarak dersin başına almış olabilir.

Dersin hemen başındaki “Sen çok yerlerde demişsin ki: "Vahdette nihayet derecede kolaylık var; kesrette ve şirkte nihayet müşkülât oluyor” suali de âyetle yakından alâkalıdır.

Zaten dersin devamında da Onuncu Kelime’nin izahı için misaller verilmiştir.

Ondan sonra gelen ayet ile dua makamında olan ibarelerin mânaları:

"Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan Sensin." (Bakara Sûresi, 32)

Allahım! Efendimiz Muhammed’e ve bütün âl ve ashabına, kâinatın zerrâtı adedince salât ve selâm et. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun!

Ey Ehad ve Vâhid ve Samed olan!

Ey Ondan başka hiçbir ilâh bulunmayan!

Ey bir olan ve hiçbir şeriki bulunmayan!

Ey bütün mülk Onun olan ve bütün hamd ona mahsus olan!

Ey hayatı veren ve ölümü veren!

Ey bütün hayır elinde bulunan!

Ey her şeye hakkıyla kadir olan!

Ey bütün mahlûkatın dönüşü O’na olan Allah’ım!

Bu kelimelerin hakkı için, bu risalenin naşirini, arkadaşlarını ve sahibi Said’i ehl-i saadet olarak kâmil muvahhidlerden ve muhakkik sıddıklardan ve müttakî mü’minlerden eyle. Âmin.

Allah’ım! Ehadiyetinin sırrı hürmetine, bu kitabın naşirini tevhidin esrarına bir naşir, kalbini imanın envârına mazhar eyle ve lisanını Kur’ân’ın hakaikiyle konuştur. Âmin! Âmin! Âmin!

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...