Zahiren çirkin görünen işlerde Allah'ın esması tecelli eder mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kadere imanda “hayrın ve şerrin Allah’tan olduğunu, yani her ikisini de onun yarattığını” ifade ederiz. Allah’ın isimlerinin tecelli etmediği hiçbir mekân, hiçbir iş ve tek bir zerre yoktur. Bu işlerden ilahi rızaya uygun olanlar hayır, zıt olanlar ise şer olarak ifade edilirler. Her ikisini de yaratmak Allah’a mahsustur. Bu yüzden eşyanın hakikati “esma-yı ilahiye”dir denilmiştir. Şer ve zulüm gibi görünen hadiselerde; ilahi isimlerin tecelli etmediğini söylemek büyük bir tehlikedir. Belki zalimin zulmünde ilahi isimler perdeli ve dolaylı bir şekilde tecelli eder, o kadar.

"Yedi gök ile yer ve bunlarda bulunan her şey onu tesbih eder. Ve Ona hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o Halîm'dir, Ğafûr'dur. (İsra, 17/44)

Bu ayette de ifade edildiği gibi; bir şeyi bizim anlamamamız o şeyin olmadığı manasına gelmiyor.

Kâinatta yaratılmış her bir şey ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibarı ile güzeldir. Hakiki manada eşyada bir çirkinlik yoktur. Zalimin zulmünde de kader açısından çok ince hikmetler ve birçok güzellikler bulunabilir. Bu inceliğe ayet ve hadislerde şu şekilde işaret ediliyor:

"İşte kazandıkları (günahları)ndan dolayı zalimlerden bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız." (Enâm, 6/129)

"Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurdu; 'Buğz ettiklerimle buğz ettiklerimden intikâm alırım. Sonra da döner, hepsini cehenneme döker, sürer, atarım.' " (Mecmeu’z-Zevâid, VII, 289)

“Zalim, yeryüzünde Allah’ın kılıcıdır. Allah onunla (başkalarından) intikâm alır. Sonra (döner), ondan da intikamını alır.” (Keşfu’l-Hafâ, II, 64)

Evet, “beşer zulmeder, kader ise bu zulüm içinde adaletini icra eder.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ahmet73649
14 sözün zeylinin 3 suali günümüze bakan ciheti varmıdır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zalim eşhâsın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla mânen iştirak eder, musibet-i âmmeye sebebiyet verir.On Dördüncü Söz

Bu cevap evrensel bir cevap olup her zaman ve dönem için caridir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...