Birinci Dal

İçerikler


 1. "Nasıl ki, bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı unvanları ve raiyyetinin tabakalarında başka başka nâm ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alâmetleri vardır." izah eder misiniz?

 2. "Rubûbiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şen ve nâmları"nı ve devamını izah eder misiniz?

 3. "Ulûhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları"nı izah eder misiniz?

 4. "Haşmetnümâ icraatında ayrı ayrı, fakat birbirine benzer temsil ve cilveleri"ni izah eder misiniz?

 5. "Kudretinin tasarrufâtında başka başka, fakat birbirini ihsâs eder unvanları"nı izah eder misiniz?

 6. "Sıfatlarının tecelliyâtında başka başka, fakat birbirini gösterir mukaddes zuhurâtı"nı izah eder misiniz?

 7. "Ef'âlinin cilvelerinde çeşit çeşit, fakat birbirini ikmâl eder hikmetli tasarrufâtı"nı izah eder misiniz?

 8. Zahiren çirkin görünen işlerde Allah'ın esmâsı tecelli eder mi?

 9. Cenâb-ı Hakk'ın isim ve unvanlarının hâkimiyeti nasıldır?

 10. "Kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde, esma-i hüsnadan bir ismin ünvanı tecelli eder." cümlesindeki "ünvan ve isim" arasındaki fark nedir?

 11. Her ismin birbiriyle bağlantılı olmakla birlikte her âlemde ayrı bir ismin hâkim olduğundan bahsediliyor. Fizik, kimya gibi bilim dallarında hangi isimler tecelli ediyor?

 12. “Bununla beraber, kâinatın her bir âleminde, her bir taifesinde, Esmâ-i Hüsnâ’dan bir ismin ünvânı tecellî eder. O isim, o dairede hâkimdir; başka isimler orada ona tâbidirler, belki onun zımnında bulunurlar...” Bu ifadeyi açıklar mısınız?

 13. “Hem mahlûkatın her bir tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, has ve âmm her birisinde, has bir tecellî, has bir Rububiyet, has bir isimle cilvesi vardır.” Misallerle izah eder misiniz?

 14. "Hâlık-ı Zülcelâl her şeye yakın olduğu halde, yetmiş bine yakın nuranî perdeleri vardır." Bu perdelerden maksat nedir? Daire-i sıfata yanaşmak ne demektir?

 15. “Mâdem perdelerin birbirine temâşâ eder pencereleri var; ve isimler birbiri içinde görünüyor; ve şuûnât birbirine bakar; ve temessülât birbiri içine girer; ve unvanlar birbirini ihsâs eder.” Misallerle izah eder misiniz?

 16. Cenâb-ı Hakk'ın bütün isimleri eşyada tecelli ediyor mu? Mesela melekte Şâfi ismi, bir taşda Hayy ismi tecelli ediyor mu?

 17. İsim ve sıfatların cüz’i ve küllî tecellilerine misaller verir misiniz?

 18. "Elbette gerektir ki, Cenâb-ı Hakkı bir isim, bir unvanla, bir rububiyetle, ve hâkezâ, tanısa, başka ünvanları, rububiyetleri, şe’nleri içinde inkâr etmesin..." devamıyla izah eder misiniz?

 19. "Belki lâzım gelir ki, onun nazarı, daima karşısında Hüve, Hüvallah okusun, görsün..." Devamını, âyet ve Arabî ibarelerin konuyla münasebetlerini de kurarak açar mısınız?

 20. Mahlûkatın sarahaten zikirleri pek şöhret bulmuş değil. Bunlara sadece bazı müstesna kullar mı vakıf oluyorlar?

 21. Kur’ân-ı Kerîm'de “Her şeyin Allah’ı tesbih ettiği” haber verilmektedir. Bu tesbihleri nasıl anlamalıyız?

 22. Celâl ne demektir? Azamet ile ne farkı var? Nev’ide celâl, fertte cemal deniliyor. Celalî ve Cemalî isimleri nasıl anlamalıyız?

 23. Yeryüzü nasıl "Ya Cemîl-i Zülcelâl" diyor, açıklar mısınız?

 24. "Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin." İzah eder misiniz? Allah'ın bütün isimleri insanda tecelli ediyor mu?

 25. "Esmâyı okumak" sadece bir şeyin veya bir hâdisenin Allah Teâlâ'nın hangi isminin cilvesi ya da cilveleri olduğunu idrak etmek midir? Bir misalle açıklar mısınız?

 26. "İnsan bütün esmâya mazhardır; fakat kâinatın tenevvüünü ve melâikenin ihtilâf-ı ibâdâtını intâc eden tenevvü-ü esmâ, insanların dahi bir derece tenevvüüne sebep olmuştur." Üstadın ve Risale-i Nur'un; Hakîm ve Rahîm isimlerine mazhariyetini açar mısınız?

 27. "İnsan bütün esmâya mazhardır." İnsanın bütün esmâya âyine olması ne demektir ve kendimizde hangi ismin galip olduğunu nasıl anlayabiliriz?

 28. "Kâinatın tenevvüünü ve melâikenin ihtilâf-ı ibâdâtını intâc eden tenevvü-ü esmâ, insanların dahi bir derece tenevvüüne sebep olmuştur." ifadesini açıklar mısınız?

 29. "Enbiyanın ayrı ayrı şeriatleri, evliyanın başka başka tarikatleri, asfiyanın çeşit çeşit meşrepleri şu sırdan neş’et etmiştir..." cümlesini izah eder misiniz?

 30. Bazı peygamberlerde ve peygamber varisi mühim zevatta, bazı esmânın galip olması ne mânâya gelmektedir?

 31. "Meselâ İsâ Aleyhisselâm; sâir esmâ ile beraber Kadîr ismi onda daha gâliptir." Sonsuz güç ve kudret sahibi mânasındaki “Kadîr” ismi, insanda nasıl tecelli edebilir?

 32. "İşte, nasıl eğer bir adam hem hoca, hem zâbit, hem adliye kâtibi, hem mülkiye müfettişi olsa, onun her bir dairede birer nisbeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mes’uliyeti, birer terakkiyatı,.." misali açar mısınız?

 33. "Nev-i insanın medâr-ı fahri ve -elhak- en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm" ifadesini izah eder misiniz?

 34. İnsan-ı kâmil mertebesine ulaşmak için, Cenâb-ı Hakk'ın bütün isimlerinin tecelli etmesi şart mı?

 35. "Cevşenü'l-Kebîr nâmındaki münâcâtında bin bir ismiyle dua ediyor." Cevşen'de çok değişik isimlerle münâcat edilmesini nasıl anlamalıyız?

 36. Peygamber Efendimizin mahiyeti ile diğer peygamber-i izâmın farkını açıklar mısınız?

 37. "İşte, şu sırdandır ki, Sûre-i Nas'ta üç ünvan ile istiâzeyi emrediyor ve Bismillâhirrahmânirrahîm’de üç ismiyle istiâneyi gösteriyor." cümlesini izah eder misiniz?

 38. Her insana neden faklı farklı kabiliyetler verildiğini merak ediyorum? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

Yükleniyor...