Birinci Dal

İçerikler


 1. "Ef'âlinin cilvelerinde çeşit çeşit, fakat birbirini ikmâl eder hikmetli tasarrufâtı"nı izah eder misiniz?

 2. "Ezel-Ebed Sultanı olan Rabbü'l-Âlemîn için, rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şe'n ve namları; ve ulûhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları; ve haşmetnümâ icraatında,.." İzahı?

 3. "Haşmetnümâ icraatında ayrı ayrı, fakat birbirine benzer temsil ve cilveleri"ni izah eder misiniz?

 4. "Kudretinin tasarrufâtında başka başka, fakat birbirini ihsâs eder unvanları"nı izah eder misiniz?

 5. "Meselâ, adliye dairesinde hâkim-i âdil; ve mülkiyede sultan; ve askeriyede kumandan-ı âzam; ve ilmiyede halife daha buna kıyasen sair isim ve ünvanlarını bilsen anlarsın ki, birtek padişah, saltanatının dairelerinde ve tabaka-i hükûmet..." İzahı?

 6. "Nasıl ki, bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı unvanları ve raiyyetinin tabakalarında başka başka nâm ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alâmetleri vardır." izah eder misiniz?

 7. "Rubûbiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şen ve nâmları"nı izah eder misiniz?

 8. "Sıfatlarının tecelliyâtında başka başka, fakat birbirini gösterir mukaddes zuhurâtı"nı izah eder misiniz?

 9. "Ulûhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları"nı izah eder misiniz?

 10. "Ulûhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları,.." cümlesindeki isimler ifadesini anlıyorum, "nişanları" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 11. Cenab-ı Hakk'ın isim ve unvanlarının hakimiyeti nasıldır?

 12. Rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şe’n ve namları; ve ulûhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları;.. Burada geçen; "uluhuyetinin daireleri" ifadesiyle anlamamız gereken nedir?

 13. Zahiren çirkin görünen işlerde Allah'ın esması tecelli eder mi?

 14. "Demek, bütün kâinatı arkada bırakmak şartıyla mahlûkıyetin kapısından Hâlık isminin müntehâsına yetişirsin, daire-i sıfâta yanaşırsın." cümlesini açıklar mısınız?

 15. "Hem, bununla beraber, Hâlık-ı Zülcelâl her şeye yakın olduğu halde, yetmiş bine yakın nuranî perdeleri vardır." Yetmiş bine yakın nurani perdelerden maksat nedir?

 16. "Hem, bununla beraber, Hâlık-ı Zülcelâl her şeye yakın olduğu halde, yetmiş bine yakın nuranî perdeleri vardır... Demek bütün kâinatı arkada bırakmak şartıyla, mahlûkıyetin kapısından Hâlık isminin müntehâsına yetişirsin, daire-i sıfâta yanaşırsın." izah?

 17. "Kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde, esma-i hüsnadan bir ismin ünvanı tecelli eder." cümlesindeki "ünvan ve isim" arasındaki fark nedir?

 18. "Madem perdelerin birbirine temaşa eder pencelereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor ve şuunat birbirine bakar ve temesülat birbiri içine girer ve ünvanlar birbirini ihsas eder..." Burada anlaşılması gereken şey nedir?

 19. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri bir melekte, bir hücrede ya da bir dağda tecelli ediyor. Fakat istidatlarına göre bir isim galip, diğer isimler ona tabi midir? Mesela melekte Şafi, Settar, Gaffar ya da cansız bir dağda da Hayy ismi tecelli ediyor mu?..

 20. Her ismin birbiriyle bağlantılı olduğundan, ama her alemde bir ismin diğerlerine baskın olduğundan bahsediliyor. Benim merak ettiğim fizikte, kimyada, biyolojide ve matematikte tecelli eden baskın isim nedir?

 21. İsim ve sıfatların üst ve daha aşağı makamda tecellilerine, mesela bir ismin üst makamdan tecellisine Efendimizin hayatından bir misal, aşağı makamdan tecelliye de kainattan bir misal verebilir misiniz?

 22. “Bununla beraber, kâinatın her bir âleminde, her bir taifesinde, Esmâ-i Hüsnâ’dan bir ismin ünvânı tecellî eder. O isim, o dairede hâkimdir; başka isimler orada ona tâbidirler, belki onun zımnında bulunurlar...” Bu ifadeyi açıklar mısınız?

 23. “Hem mahlûkatın her bir tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, has ve âmm her birisinde, has bir tecellî, has bir Rububiyet, has bir isimle cilvesi vardır. Yâni o isim her şeye muhit ve âmm olduğu halde, öyle bir kasd...” örnekle izahı?

 24. “Mâdem perdelerin birbirine temâşâ eder pencereleri var; ve isimler birbiri içinde görünüyor; ve şuûnât birbirine bakar; ve temessülât birbiri içine girer; ve ünvanlar birbirini ihsâs eder...” örneklerle izahı?

 25. "Belki lâzım gelir ki, onun nazarı, daima karşısında Hüve, Hüvallah okusun, görsün..." devamını, âyet ve Arabî ibareleri, konuyla ilgilerini de kurarak açar mısınız?

 26. "Cenâb-ı Hakkı bir isim, bir unvanla, bir rububiyetle, ve hâkezâ, tanısa, başka ünvanları, rububiyetleri, şe’nleri içinde inkâr etmesin. Belki, herbir ismin cilvesinden sair esmâya intikal etmezse zarar,.." cümlesinin geçtiği yeri açıklar mısınız?

 27. "Elbette gerektir ki, Cenâb-ı Hakkı bir isim, bir unvanla, bir rububiyetle, ve hâkezâ, tanısa, başka ünvanları, rububiyetleri, şe’nleri içinde inkâr etmesin. Belki, herbir ismin cilvesinden sair esmâya intikal etmezse zarar eder." izah eder misiniz?

 28. "Meselâ, Kadîr ve Hâlık isminin eserini görse, Alîm ismini görmezse, gaflet ve tabiat dalâletine düşebilir." cümlesini açıklayabilir misiniz?

 29. Celal ne demektir? Azamet ile ne farkı var? Nevde celal, fertte cemal deniliyor. Bir de "denizler Ya Celil, Ya Celil..." diye zikrediyorlar deniliyor, nasıl anlayacağız? Celali ve Cemali isimleri nasıl anlamalıyız?

 30. Kur’ân-ı Kerîm'de “her şeyin Allah’ı tesbih ettiği” haber verilmektedir. Bu tesbihleri nasıl anlamalıyız?

 31. Mahlukatın sarahaten zikirleri pek şöhret bulmuş değil. Bunlara sadece bazı seçkin kullar mı vakıf oluyorlar?

 32. "Enbiyanın ayrı ayrı şeriatleri, evliyanın başka başka tarikatleri, asfiyanın çeşit çeşit meşrepleri şu sırdan neş’et etmiştir..." cümlesini izah eder misiniz?

 33. "Esma okumak" sadece bir eşyanın veya bir olayın Allah Teala´nın hangi isminin cilvesi ya da cilveleri olduğunu idrak etmek midir? Hakkelyakîn derecesinde esma okumak mümkün müdür?

 34. "Fakat, çendan insan bütün esmâya mazhardır; fakat kâinatın tenevvüünü ve melâikenin ihtilâf-ı ibâdâtını intâc eden tenevvü-ü esmâ, insanların dahi bir derece tenevvüüne sebep olmuştur." Üstad ve Risale-i Nur, Hakim ve Rahim ismine mi mazhardır?

 35. "İnsan bütün esmâya mazhardır; fakat kâinatın tenevvüünü..." İnsanın bir esmaya hakiki manasıyla ayine olması ne demek, kendimizde hangi ismin galip olduğunu nasıl anlayabiliriz?

 36. "Kâinatın tenevvüünü ve melâikenin ihtilâf-ı ibâdâtını intâc eden tenevvü-ü esmâ, insanların dahi bir derece tenevvüüne sebep olmuştur." ifadesini açıklar mısınız?

 37. "Kâinatın tenevvüünü ve melâikenin ihtilâf-ı ibâdâtını intâc eden tenevvü-ü esmâ..." ibaresine göre, tenevvü-ü esmâ, ihtilafı ibadatı nasıl netice veriyor?

 38. "Meselâ İsâ Aleyhisselâm; sâir esmâ ile beraber Kadîr ismi onda daha gâliptir." Sonsuz güç ve kudret sahibi manasındaki “Kadir” ismi, insanda nasıl tecelli edebilir? Bu ifadeye benzer, başka İslami kaynaklarda bilgi var mıdır?

 39. "Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin." İzah eder misiniz? Bu ifade, Allah'ın bütün isimleri insanda tecelli ediyor mu demektir?

 40. Bazı peygamberlerde ve peygamber varisi mühim zevatta, bazı esmânın galip olması ne anlama gelmektedir?

 41. Yeryüzü nasıl "Ya Cemil-i Zülcelal" diyor, açıklar mısınız?

 42. "Cevşenü'l-Kebîr nâmındaki münâcâtında bin bir ismiyle dua ediyor, ateşten istiâze ediyor." Cevşenü’l-Kebir'de çok değişik isimlerle münâcat edilmesini nasıl anlamalıyız?

 43. "Çok esmâya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara mübtelâ olan insan,.." Her insan bu makama liyakatli olabilir mi?

 44. "İşte, nasıl eğer bir adam hem hoca, hem zâbit, hem adliye kâtibi, hem mülkiye müfettişi olsa, onun her bir dairede birer nisbeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mes’uliyeti, birer terakkiyatı,.." misali açar mısınız?

 45. "İşte, şu sırdandır ki, Sûre-i Nas'ta üç ünvan ile istiâzeyi emrediyor ve Bismillâhirrahmânirrahîm’de üç ismiyle istiâneyi gösteriyor." cümlesini izah eder misiniz?

 46. "Nasıl ki, nev-i insanın medâr-ı fahri ve -elhak- en hakikî insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm,.." Peygamber Efendimizin buna ensep ve elyak olduğunu biraz açıklar mısınız?

 47. "Onun herbir dairede birer nisbeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mes'uliyeti, birer terakkiyâtı; ve muvaffakiyetsizliğine sebep birer düşman ve rakipleri oluyor. Ve padişaha karşı çok ünvanlarla görünüyor ve görür." İzahı?

 48. "Ve çok lisanlarla ondan medet ister." Çok lisanlarla medet isteme ne demektir?

 49. "Ve düşmanların şerrinden kurtulmak için muâvenetini çok suretlerle talep eder." Düşmanların şerrinden kurtulması için "yardımı çok suretle talep etmesi" ne anlama gelmektedir?

 50. "Ve padişaha karşı çok unvanlarla görünüyor ve görür." Bu kadar vasfı ve sıfatı olan bir insanın padişaha karşı çok unvanlarla görünmesi ve görmesi nasıl anlaşılmalıdır?

 51. Her insana neden faklı farklı kabiliyetler verildiğini merak ediyorum? Yani neden bazı insanlar bazı insanlardan daha çok kabiliyetli iken, diğerleri bunun gerisindedir? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

 52. İnsan-ı kamil mertebesine ulaşmak için, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin tecelli etmesi şart mı?

 53. Peygamber Efendimizin mahiyeti ile diğer peygamber-i iza’mın farkını açıklar mısınız?

 54. Sure-i Nas’da üç unvan ile istiaze edilmesini ve besmelede üç isimle istiane yapılmasını, konumuzla ilgisi noktasında, açıklar mısınız?

 55. "Yokluk, Allah'ın hiçbir ismine ayine değildir." deniliyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

 56. Allah'ın doksan dokuz ismi, en önemli isimler olduğundan hadiste bildirilmiş, desek doğru olur mu? Dua-yı ism-i a'zamda bazı isimlerin olmamasının veya başka isimlerin de olmasının hikmeti nedir?

 57. Allah'ın isimlerini zikretmenin fazileti hakkında Üstad ne buyuruyor?

 58. Allah, kainatın yıkılmasıyla şuunatını -haşa- nasıl devam ettirecek? Ahiret alemleri daha mı mükemmel olacak? Cehennemin olması, orada ebedi kalacak olanların olması Rahim ismine nasıl muvafık olacak? Kainat bir kereye mahsus mu var olacak?

 59. Cenab-ı Hak bütün isimlerini, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bildirmiş mi, yoksa bildirmediği, bilemeyeceğimiz başka esma da var mı?

 60. Dünya darülhikmet olduğundan Hakim ismi, ahiret darülkudret olduğundan Kadir ismi daha net görünecek. Peki Allah'ın diğer isimleri ahirette mi yoksa dünyada mı daha net gözükecek?

 61. İsim ve sıfatların gölgesinde gitmek aynı mı, izah eder misiniz?

 62. İsimlerin tecellileri de sonsuz mudur? Her tecellide tüm esma var mı? Her şey tecelliyse, "yaratma" kavramı yanlış mıdır? Allah'ı sevmeyenleri Allah da hiç mi sevmiyor? Risaleler zaviyesinden nasıl bakar sınız?

 63. Risalelerde de beyan edildigi gibi, Allah'ın her ismi ve sıfatı nihayetsizdir; lakin hadiste Allah'ın rahmeti yüz ile ifade edilerek, bunun doksan dokuzunun ahirette tecelli edeceği ifade edilmiştir. Yüz rakamı bir sınır ifade etmiyor mu?

 64. Rivayetlerde bize Allah'ın 99 ismi bildirilmiş. Ama Cevşen'de, "Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bin bir esmasıyla dua ediyor." diye geçiyor. O zaman bin bir ismini bilmemiz gerekmiyor mu?

 65. Üstad çok yerde "İlahımız, Ya İlahi, Ya İlahena" diye dua etmektedir. İlah kelimesi esma mıdır? İlah kelimesi Rabbimizi ifade eder mi?

 66. Uzun Tesbihatta ism-i azam duasındaki isimler, doksan dokuz isimden farklılık arz ediyor. Hikmeti ne olabilir? Bir de "Doksan dokuz esmayı manasıyla bilene cennet vacip olur." deniliyor, bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...