Birinci Dal

İçerikler


 1. "Nasıl ki, bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı unvanları ve raiyyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır." İzah eder misiniz?

 2. "Rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şen ve namları"nı ve devamını izah eder misiniz?

 3. "Uluhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları"nı izah eder misiniz?

 4. "Haşmetnüma icraatında ayrı ayrı, fakat birbirine benzer temsil ve cilveleri"ni izah eder misiniz?

 5. "Kudretinin tasarrufâtında başka başka, fakat birbirini ihsas eder unvanları"nı izah eder misiniz?

 6. "Sıfatlarının tecelliyatında başka başka, fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı"nı izah eder misiniz?

 7. "Efalinin cilvelerinde çeşit çeşit, fakat birbirini ikmal eder hikmetli tasarrufatı"nı izah eder misiniz?

 8. Zahiren çirkin görünen işlerde Allah'ın esması tecelli eder mi?

 9. Cenab-ı Hakk'ın isim ve unvanlarının hâkimiyeti nasıldır?

 10. "Kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde, esma-i hüsnadan bir ismin unvanı tecelli eder." cümlesindeki "unvan" ve "isim" arasındaki fark nedir?

 11. Her ismin birbiriyle bağlantılı olmakla birlikte her âlemde ayrı bir ismin hâkim olduğundan bahsediliyor. Fizik, kimya gibi bilim dallarında hangi isimler tecelli ediyor?

 12. "Bununla beraber, kâinatın her bir âleminde, her bir taifesinde, esma-i hüsnadan bir ismin unvanı tecelli eder. O isim, o dairede hâkimdir; başka isimler orada ona tabidirler, belki onun zımnında bulunurlar... " Bu ifadeyi açıklar mısınız?

 13. "Hem mahlukatın her bir tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, has ve âmm her birisinde, has bir tecelli, has bir Rububiyet, has bir isimle cilvesi vardır." Misallerle izah eder misiniz?

 14. "Hâlık-ı Zülcelal her şeye yakın olduğu halde, yetmiş bine yakın nurani perdeleri vardır." Bu perdelerden maksat nedir? Daire-i sıfata yanaşmak ne demektir?

 15. "Madem perdelerin birbirine temaşa eder pencereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor ve şuunat birbirine bakar ve temessülat birbiri içine girer ve unvanlar birbirini ihsas eder. " Misallerle izah eder misiniz?

 16. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri eşyada tecelli ediyor mu? Mesela melekte Şafi ismi, bir taşta Hay ismi tecelli ediyor mu?

 17. İsim ve sıfatların cüz’i ve küllî tecellilerine misaller verir misiniz?

 18. "Elbette gerektir ki, Cenab-ı Hakkı bir isim, bir unvanla, bir rububiyetle ve hakeza, tanısa, başka unvanları, rububiyetleri, şe’nleri içinde inkâr etmesin..." Devamıyla izah eder misiniz?

 19. "Belki lazım gelir ki, onun nazarı, daima karşısında Hüve, Hüvallah okusun, görsün..." Devamını, ayet ve Arabi ibarelerin konuyla münasebetlerini de kurarak açar mısınız?

 20. Mahlukatın sarahaten zikirleri pek şöhret bulmuş değil. Bunlara sadece bazı müstesna kullar mı vakıf oluyorlar?

 21. Kur’an-ı Kerim'de "Her şeyin Allah’ı tesbih ettiği" haber verilmektedir. Bu tesbihleri nasıl anlamalıyız?

 22. Celal ne demektir, azamet ile ne farkı var? Nevide celal, fertte cemal deniliyor. Celali ve cemali isimleri nasıl anlamalıyız?

 23. Yeryüzü nasıl "Ya Cemil-i Zülcelal" diyor, açıklar mısınız?

 24. "Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün esma-i hüsnayı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin." İzah eder misiniz? Allah'ın bütün isimleri insanda tecelli ediyor mu?

 25. "Esmayı okumak" sadece bir şeyin veya bir hadisenin Allah Teâlâ'nın hangi isminin cilvesi ya da cilveleri olduğunu idrak etmek midir? Bir misalle açıklar mısınız?

 26. "İnsan bütün esmaya mazhardır; fakat kâinatın tenevvüünü ve melaikenin ihtilaf-ı ibadatını intac eden tenevvü-ü esma, insanların dahi bir derece tenevvüüne sebep olmuştur." Üstad'ın ve Risale-i Nur'un; Hakîm ve Rahîm isimlerine mazhariyetini açar mısınız?

 27. "İnsan bütün esmaya mazhardır." İnsanın bütün esmaya ayna olması ne demektir ve kendimizde hangi ismin galip olduğunu nasıl anlayabiliriz?

 28. "Kâinatın tenevvüünü ve melaikenin ihtilaf-ı ibadatını intac eden tenevvü-ü esma, insanların dahi bir derece tenevvüüne sebep olmuştur." ifadesini açıklar mısınız?

 29. "Enbiyanın ayrı ayrı şeriatleri, evliyanın başka başka tarikatleri, asfiyanın çeşit çeşit meşrepleri şu sırdan neşet etmiştir..." cümlesini izah eder misiniz?

 30. Bazı peygamberlerde ve peygamber varisi mühim zevatta, bazı esmanın galip olması ne manaya gelmektedir?

 31. "Mesela İsa Aleyhisselam; sair esma ile beraber Kadir ismi onda daha galiptir." Sonsuz güç ve kudret sahibi manasındaki "Kadir" ismi, insanda nasıl tecelli edebilir?

 32. "İşte, nasıl eğer bir adam hem hoca, hem zabit, hem adliye kâtibi, hem mülkiye müfettişi olsa, onun her bir dairede birer nisbeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mesuliyeti, birer terakkiyatı,.." Misali açar mısınız?

 33. "Nev-i insanın medar-ı fahri ve -elhak- en hakiki insan-ı kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalatü Vesselam" ifadesini izah eder misiniz?

 34. İnsan-ı kâmil mertebesine ulaşmak için, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin tecelli etmesi şart mı?

 35. "Cevşenü'l-Kebir namındaki münacatında bin bir ismiyle dua ediyor." Cevşen'de çok değişik isimlerle münacat edilmesini nasıl anlamalıyız?

 36. Peygamber Efendimizin mahiyeti ile diğer peygamber-i izamın farkını açıklar mısınız?

 37. "İşte, şu sırdandır ki, Sure-i Nas'ta üç unvan ile istiazeyi emrediyor ve Bismillâhirrahmânirrahîm’de üç ismiyle istianeyi gösteriyor." cümlesini izah eder misiniz?

 38. Her insana neden faklı farklı kabiliyetler verildiğini merak ediyorum? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

Yükleniyor...