"Açık saçıklık kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki, kocasından daha güzeli görmediğinden, kendini ecnebîye sevdirmeye çalışmaz. Dokuzu, kocasından daha iyisini görür. Ve yirmi adamdan ancak bir tanesi, karısından daha güzelini..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mâbeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık, o emniyeti bozar, o mütekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Çünkü, açık saçıklık kılığına giren on kadından ancak bir tanesi bulunur ki, kocasından daha güzeli görmediğinden, kendini ecnebîye sevdirmeye çalışmaz. Dokuzu, kocasından daha iyisini görür. Ve yirmi adamdan ancak bir tanesi, karısından daha güzelini görmüyor. O vakit o samimî muhabbet ve hürmet-i mütekabile gitmekle beraber, gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Şöyle ki:"

"İnsan, hemşire misilli mahremlerine karşı fıtraten şehvânî his taşıyamıyor. Çünkü mahremlerin simaları, karâbet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbet-i meşruayı ihsas ettiği cihetle, nefsî, şehvânî temâyülâtı kırar."

"Fakat bacaklar gibi şer'an mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak, süflî nefislere göre, gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir ve nâmahreme benzemez. Fakat meselâ açık bacak, mahremin gayrıyla müsavidir. Mahremiyeti haber verecek bir alâmet-i farikası olmadığından, hayvânî bir nazar-ı hevesi, bir kısım süflî mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise, tüyleri ürpertecek bir sukut-u insaniyettir!"(1)

Açıklık saçıklığa girenler, onda dokuzu kendisini başka yabani nazarlara pazarlamak hevesini taşır. Yani açık saçıklık kılığına giren on kadından dokuzu kendini ecnebi erkeklere sevdirmeye çalışır ki, bu da karı koca arasındaki güven ve sadakat duygusunu zedeler ve aile hayatının bozulmasına vesile olur.

On kadından ancak bir tanesi kocasından daha güzelini görmediğinden, bu duyguyu taşımadan açılıp saçılabilir. Bu da istisnai bir durumdur, tesettür hükmünü bozmaz.

Bu hüküm aynı ile erkek için de geçerlidir. "Ve yirmi adamdan ancak bir tanesi, karısından daha güzelini görmüyor." cümlesinde de ifade edildiği gibi, herkesin karısı mükemmel bir güzellikte değil ki başka açık kadınlara bakmasın.

Kadın ve erkekteki bu hürmet ve sadakati kıran durumu gidermenin en güzel yolu, tesettür ve mahremiyete riayet etmektir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...