"Afakidir. Yani, mükerrer müşahedat ve müteaddit vakıat ve kerrat ile münasebattan neşet eden bir nevi hükm-ü tecrübidir." Bu cümleyi, "Manevi hedayamız onlara gidiyor; onların nurani feyizleri de bizlere geliyor." cümlesiyle birlikte izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruhun bekasının afaki delilleri, vefat edenlerin ruhlarıyla yapılan görüşmelerdir. Bunun çok misalleri vardır; tümü birlikte düşünüldüğünde “bir nevi hükm-ü tecrübi” ortaya çıkar.

Bu münasebetin en mühimleri, birer peygamber varisi olarak asırlarına yön veren ve insanları irşad etmekle manen tavzif edilmiş zatların, Allah Resulü (asm.)'nün ruhaniyatıyla görüşmeleri, ondan ders almaları, feyzinden istifade etmeleridir. Üstad Hazretleri asırların mebuslarıyla mana âleminde yapılan bir ruhani toplantıya katıldığını ve orada sorulan suallere cevaplar verdiğini açıkça ifade etmektedir. Sadece giriş bölümünü nakletmekle yetineceğim.

“ ... Bir cuma gecesinde nevm ile âlem-i misale girdim. Biri geldi, dedi:

"Mukadderat-ı İslâm için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem seni istiyor."

"Gittim, gördüm ki, münevver, emsalini dünyada görmediğim, Selef-i Salihinden ve a'sârın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap edip kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki:

"Ey felaket, helaket asrının adamı, senin de reyin var. Fikrini beyan et."

Ayakta durup dedim:

"Sorun, cevap vereyim. ...”(1)

Sadece bu toplantı bile meselenin ispatına kâfidir. Üstadımızın bu konudaki bir başka haberi:

“Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (r.a.), o mucizevari kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) o harika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlasa binaen iltifat ediyorlar. ..."

"Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz, ... ihlas-ı tammı kazanınız.”(2)

Diğer müminler de vefat edenlerin ruhlarıyla münasebeti çoğu sadık rüyalar yoluyla gerçekleşir. Gerekli hallerde, bir sünnet olarak, başvurulan istiharelerde de vefat etmiş büyük zatların ruhlarının istihareye yatan kimseye rüya âleminde yol gösterdiği, tavsiyelerde bulunduğu bilinmektedir.

Burada yakinen bildiğim bir misali nakletmek isterim:

Mehmed Kırkıncı Hocamız, Hacı Cahit kardeşin arabasıyla çıktıkları bir Güneydoğu seyahatinde Hacı İshak amcayı da yanına alır. Dönüşte Elazığ’a uğrarlar ve Hulusi Ağabey'in kabrini ziyaret ederler. Ziyaretten sonra Harput’tan aşağı doğru inerlerken, İshak amca arabayı durdurur ve oradan geçen birisine akıl hastanesinin adresini sorar. O da yolun hemen ilerisinde olduğunu söyler. Hastanenin önünde dururlar. İshak amca içeri girer ve uzun süre kalır. Döndüğünde, yıllar önce kaybolan ve bulunmasından ümit kestikleri yarı-meczup yeğeni de beraberindedir. Hocam ve Cahit kardeşimiz hayretler içinde kalırlar. Araba hareket ettiğinde İshak amca olanları şöyle anlatır:

"Hulusi abinin kabrini ziyaretimiz sırasında bir ara uykuya daldım. Rüyamda Hulusi abi bana yeğenimin akıl hastanesinde olduğunu haber verdi..."

İshak amcamızın buna benzer çok sahih rüyalarını ben de kendisinden bizzat dinlemiş bulunuyorum.

Böyle bilemediğimiz nice hadiseler yaşanmış ve kabir âlemindeki zevatın bizlerle münasebetlerinde ve onlarla irtibat kurulması konusunda hiçbir şüphe kalmamıştır.

Dipnotlar

1) Sünûhat, Rüyada Bir Hitabe.

2) Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...