Bediüzzaman “Ulema-yı bâtın için Kur'an, baştanbaşa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir.” diyor; "ulema-yı bâtın" ne demektir, kimler bu sınıfa dâhildir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilhassa tasavvuf ehlinin kullandığı ıstılahta din âlimleri başlıca iki kategoride değerlendirilmiştir:

1. Ulema-yı zâhir,
2. Ulema-yı bâtın.

Ulema-yı zâhir, mantık, fıkıh gibi ilimlerle meşgul olanlara, ulema-yı bâtın ise, dinin esrarıyla ve gizli ilimlerle uğraşanlara verilen isimdir. Bu tasnife göre, İmam-ı Azam ve Fahreddin Razi gibi âlimler birinci grupta, Muhyiddin Arabî ve İbnu Berrecan gibi âlimler ikinci grupta yer alır.

Birinci grupta yer alan zatların ilmi umuma bakar, umum onların ilimlerinden istifade eder. İkinci grupta yer alan zatların ilimleri ise umuma bakmaz, onların ilimlerinden belli kişiler istifade eder.

Kehf suresi 60-82. âyetlerde Hz. Musa’nın “Allah kullarından bir kul” ile seyahati anlatılır. Her ne kadar ayette bu zâtın ismi geçmese de hadislerde kendisinden “Hızır” olarak bahsedilmektedir.(1) Hz. Hızır’ın ilmi, “ilm-i ledünnî” diye şöhret bulmuştur. Bu ifade, “Biz ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.” ayetindeki “ledün” kelimesinden gelmektedir.

Bütün ilimler Allah tarafından olduğu hâlde, burada hususî olarak bunun ayrıca belirtilmesi, bu ilmin, dıştan her hangi bir sebep olmaksızın, doğrudan İlâhî talime dayandığını gösterir.(2) Çünkü Tarih, Fıkıh gibi ilimleri kitaplardan okumak veya birisinden dinlemek yoluyla öğrenmek mümkündür. Ledün ilmi ise, bu yolla öğrenilecek ilimler cinsinden bir ilim değildir. Hatta öyle ki Hz. Musa gibi bir peygambere bile, bu ilim doğrudan verilmemiştir. Bu ilim hakkında “hakikatin ilmi, bâtın ilmi”(3), “gayb ilmi”(4) gibi izahlar yapılmaktadır. Hz. Hızır’ın, Hz. Musa’ya söylediği şu sözler, her ikisinin ilmindeki farklılığı belirtmektedir:

“Ya Musa! Allah tarafından, ben senin bilmediğin bir ilmi biliyorum. Sen de benim bilmediğim bir ilmi biliyorsun.”(5)

Hz. Musa ve Hz. Hızır, iki ayrı meşrebin temsilcisi durumun­dadırlar. Hz. Musa, zahir ilimlerinde bir deniz, Hz. Hızır ise, bâtın ilimlerinde bir deniz gibidir.

Bursevi, bu konuda şu tahlili yapar:

“Benzeri bir durumu, İmam-ı Azam’la Hasan-ı Basrî arasında da görmek mümkündür. İmam-ı Azam şemsî meşrebtir. Hasan-ı Basrî ise, kamerî meşrebtir. İmam-ı Azam’ın feleği, Hasan-ı Basrî’nin feleğinden daha büyüktür. İmam-ı Azam, bütün insanlara umumiyet itibariyle bir rahmettir. Hasan-ı Basrî ise, has insanlara hususiyet itibariyle bir rahmettir... İmam-ı Azam Allah’ın “Evvel ve Zâhir” isimlerinin mazharı iken, Hasan-ı Basrî “Ahir ve Bâtın” isimlerinin mazharıdır.”(6)

Batın uleması, sırlı ve perdeli olan istikbale, zaman zaman işaretlerde bulunmuşlardır. Mesela, 1831'de vefat eden Dede Müştak Efendi, Divan’ında şifreli bir şekilde, o zamanki kullanılan tarih birimiyle hicrî 1341’de Ankara’nın başkent olacağına işaret etmektedir. Şöyle ki:

Müştak Efendi, Divanında der:

“Me’vây-ı nâzenine kim 'elf' olursa 'efser'
Labüd olur o me’vâ, İslâmbol ile hemser.
Nunve’l-kalem başından alınsa nun-u Yunus
Aldıkta harf-i diğer olur bu remzazhar
Miftah-ı sûre-i kâf serhadd-i kâf ta kâf
Munzam olunmak ister, ra’y-ı Rasul-ü peygamber
Hay-ı hû ile âhar oldu maksud zahir."(7)

Bu beyitlerde Müştak Efendi, bir beldeden bahseder. Ebced hesabıyla, 1341’de bu beldenin İstanbul ile arkadaş olup, başkent olacağına işaret eder. Birinci mısradaki “elf” bin demektir. “Efser” ise ebced hesabıyla 341 yapmaktadır. Geriye kalan kısımlarda, bu beldeyi meydana getiren harfler birer birer sayılmıştır. Bunlar yan yana getirildiğinde “Ankara” çıkmaktadır.

Müştak Efendi’nin, bu beyitlerin devamında Hacı Bayram-ı Veli’ye seslenip:

“Ey Padişah-ı fehhâm, Sultan Hacı Bayram.
Ruhen ister ikrâm, Müştak-ı abd-i çâker.”

demesi de dikkat çekici bir husustur. Çünkü Hacı Bayram-ı Veli Ankara’da yaşamıştır ve kabri de Ankara’dadır.

Sonraki beyitte şu ifadeleri ise, hatıra gelebilecek “Bir asır öncesinden Ankara’nın başkent olacağını söylemek akıl alır bir iş değildir?” tarzındaki bir istifhama cevap gibidir:

“Reh-i Mevla’da her kim aşk ile cismini cân eyler,
Gönül murgu gibi pervaz edip tayy-ı mekân eyler.”(8)

Yani, “Kim Mevla yolunda aşk ile yola koyulursa, onun gönlü bir kuş gibi, bir anda başka mekânlara gider.” Fakat yerde gezen karıncaların, bu tayy-ı mekânı anlamaları mümkün değildir. Çünkü onlar, önlerine çıkan küçük bir su birikintisini bile aşamazlar. Nerede kaldı, bir anda başka iklimlere kanat açabilsinler.

Müştak Efendi’nin ve benzeri zatların gaybî haberleri doğrudan değil de şifreli olarak söylemeleri,

“Göklerde ve yerde Allah’tan başkası gaybı bilmez.”(9)

ayetinin sırrına riayet etmek içindir.

Görüldüğü gibi, Allah dostu olan veli kişiler, kendi iç âlemlerinde yaşadıkları gaybî tecrübelerin yanında, bazen da bu tecrübeleri dışa yansıtmışlardır. Fakat bu aksetme doğrudan olmayıp bir derece perdeli ve şifrelidir. Gayb hazinesinden aldıkları cevheri, doğrudan göstermek yerine, üzeri ambalajlı bir şekilde sunmayı tercih etmişlerdir. Gaybî mânânın gizlendiği lafız ambalajını açmayanlar bu cevheri göremezken, açanlar derin bir hayretle o cevheri temaşa eylemektedir.

Bir kısım zatlar ise, çok az muhatabı olan “cifir” ilmi ile(10) Kur’an ayetlerinden geleceğe işaret eden bazı gaybî manaları bulmaya çalışmışlardır. Alûsî’nin tefsirinde kaydettiği şu hadise, buna güzel bir misaldir:

“İbnu Hallikan tarihinde zikrediyor ki: Sultan Salahaddin Eyyubî Haleb’i fethettiğinde, Kâdı Muhyiddîn güzel bir şiirini okudu. Cümleleri arasında:

“Şehbakal’ayı Safer ayında fethettin.
Receb’te de Kudüs’ü fetihle mübeşşersin.”

ifadesi vardı. Dediği gibi çıkınca, kendisine “Bunu nerden bildin?” diye soruldu. Bunun üzerine o, “İbnu Berrecan’ın Rum Sûresinin baş kısmını tefsirinden aldım” diye cevap verdi.(11)

Âlûsî, bu konuda şöyle der: Bunun çok benzerleri vardır. İbnu Kemal’in “Andolsun ki, biz zikirden (Tevrât’tan) sonra Zebur’da da yazdık ki: Arza salih kullarım varis olacaklar.”(12) ayetinden Mısır’ın Yavuz Sultan Selim eliyle fethini istinbat etmesi meşhurdur.”(13)

Ahmet Akgündüz, “Kur’an, Yavuz’un Mısır’ı fethine işaret ediyor.” başlıklı araştırma yazısında, bu meseleyi çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Yavuz zamanında Anadolu Kâdı askeri, Kanunî’nin ilk yıllarında ise Şeyhu’l- İslâm olan İbnu Kemal’in, âyetten istihraç ettiği mananın işârî bir mana olduğuna dikkat çeken Akgündüz, aynı âyetin:

- Zayıf bir durumda olan Hz. Musa’nın kavminin, Firavunlardan sonra galip gelmesine,
- Hz. Davud’un Calud’u öldürüp halife-i arz olmasına,
- Ehl-i kitabın, ehl-i kitap olmayanları mağlup edişine,
- Salih oldukları sürece, önce Yahudilerin, sonra Hristiyanların ve en sonra da Müslümanların galip geleceğine ve her zaman iman, tevhîd ve amel-i salihi terk etmeyenlerin, neticede yeryüzünün gerçek hâkimi olacaklarına da işaret ettiğini belirtir.(14)

Zaman zaman, “cifirle Kur’an âyetlerinden gaybî mânâ çıkarılıp çıkarılamayacağı” konusu gündeme gelmektedir. İfrat ve tefrît bakışlardan kat-ı nazarla şu ölçüde ittifak sağlanması mümkündür:

“Cifir ilmi bazı cahiller tarafından suistimal edilmiş olsa bile, tamamen inkârı da mümkün değildir.”(15) Nitekim Sebe’ Sûresi 15. ayette geçen “temiz bir belde” ifadesiyle ilgili olarak Molla Câmî, İstanbul’un (h. 857) fethi tarihine tarih düşmüştür.(16)

Misalleri çoğaltmak mümkündür. Hakiki manasıyla bir tesadüfe rastlamadığımız ilâhî tasarrufatı dikkate alırsak, ilahiî kelâmın cifir hesabıyla bazı gaybî hakikatlere, ileride olacak birtakım hâdiselere işaret etmesinin hiç de akıldan uzak olmadığını görürüz.

Şimdi zikredeceğimiz hadisenin, bu meseleye bir mesned olabileceği kanaatindeyiz.

Yahudilerden bir topluluk, Hz. Peygamber (asm)'den huruf-u mukattaayı duyunca, ebced hesabıyla onun ümmetinin ömrünün az olacağına istidlalde bulunur. Hz. Peygamber diğer huruf-u mukattaalardan okudu. Her yeni huruf-u mukattaayı duyunca şaşkına dönüp “Biz senin durumundan bir şey anlayamadık.” diyerek ayrıldılar.(17)

Dipnotlar:

(1) Buharî, Tefsir, 18/2; Taberî, XV,278; Yazır, V, 3260.
(2) Bursevî, II, 499; Âlûsî, XV, 330.
(3) Âlûsî, XV, 330.
(4) Beydâvî, II, 354.
(5) Taberî, XV, 278; İbnu Kesir, III, 93; Nesefî, III, 19.
(6) Bursevî, II. 501.
(7) Dede Efendi, Müştak, Divan, s. 29.
(8) age. s. 29.
(9) Neml, 27/65.
(10) Cifir kelimesinin aslı “Cefr” dir. Başlangıcı Cafer-i Sadık’a nisbet edilir. Harflerin âlemdeki olaylara delaletini araştırır. Bkz. Yurdagür, “Cefr” md., DİA, VII, 215.
(11) Âlusî, I, 7-8. Hamdi Yazır, İbnu Berrecan’ın Rûm Sûresinin baş kısmından hareketle Kudüs’ün fethini önceden haber vermesini şöyle değerlendirir: "Demek oluyor ki, âyette ancak Ricalullaha münkeşif olan daha diğer imalar da vardır." VI, 3803. Ahmed Cevdet Paşa da, Kısasu’l-Enbiya isimli eserinde buna yer verir. III, 423-424. Safvet Senih, Gaybın Haberleri isimli eserinin 121. sayfasında, İbnu Berrecan’ın tefsirini h. 522 de yazdığına; Kudüs’ün ise h. 583 de fetholduğuna dikkat çeker. İbnu Barrecan, Tefsirinin 324-343. Sayfalarında âyetin h. 583’e nasıl işaret ettiğini izah etmektedir.
(12) Enbiya, 21/105.
(13) Âlusî, I, 8.
(14) Akgündüz "Kur’an, Yavuz’un Mısır’ı Fethine İşaret ediyor", Zafer Dergisi (Kasım 1989) s. 3-7.
(15) Akgündüz, age. s. 5.
(16) Yazır, VI, 3956.
(17) Taberî, I, 93; Tabersî, I, 33.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Gökyüzü
Çok güzel izahlar. Daha bilmediğimiz nice güzellikler var
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...