Block title
Block content

Birinci Şule, Üçüncü Şua, Birinci Cilve

İçerikler


 1. Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesi mucizevi özelliklerindendir; Kur’an maziye ait nasıl gaybî haberler veriyor?

 2. Kur’an’ın mucizelerinden birisi de gaybtan haber vermesidir; ilgili metinde bu mucize hangi yönleriyle izah ediliyor?

 3. Bediüzzaman “Ulema-yı bâtın için Kur'an, baştanbaşa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir.” diyor; "ulema-yı batın" ne demektir, kimler bu sınıfa dâhildir?

 4. Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani’nin Huruf-u Mukattaadan Kur’an’ın istikbale dair gaybî haberlerini bulduğunu söylüyor; bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 5. Bediüzzaman, Muhyiddin-i Arabi’nin Rum Sûresinden Kur’an’ın istikbale dair gaybî haberlerini bulduğunu söylüyor; bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 6. Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesi mucizevi özelliklerindendir; Kur’an istikbale ait nasıl gaybî haberler veriyor?

 7. "Muhyiddin-i Arabî الۤمۤ - غُلِبَتِ الرُّومُ Suresi'nde pek çok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur." cümlesine göre, bulunan ihbarat-ı gaybiye nelerdir?

 8. "Kütüb-ü sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilâf ettikleri bahislerde, musahhihâne, hakikat-i vakıayı faslediyor." Bu ifadelere Kur'an'dan örnek var mıdır?

 9. " Kütüb-ü Sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilaf ettikleri bahislerde, musahhihane hakikat-ı vakıayı faslediyor. " Kur'an'ın, Tevrat ve İncil gibi kitaplarla ittifak halinde olması gerekmez mi?

 10. "Nakil ise, kıraat ve kitâbet ehline mahsustur. Dost ve düşmanın ittifakıyla, kıraatsiz, kitâbetsiz, emânetle mâruf, ümmî lâkabıyla mevsuf bir zâta..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 11. Üstad, "elif, lam, mim,.." gibi şifreli harflerin ilmine mazhar miydi?

 12. "Kütüb-ü sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilâf ettikleri bahislerde, musahhihâne, hakikat-i vakıayı faslediyor." İzah eder misiniz?

 13. Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Üçüncü Şua, Birinci Cilve, İkinci Şavkta geçen ayetlerin işaret ettiği gaybi haberler nelerdir?

 14. İhbarat-ı gaybiyeden, Rumların mağlubiyetini bildiren ayet hakkında bilgi verir misiniz?

 15. Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesinden olan hakaik-i İlâhiye ve hakaik-i kevniye ve umûr-u uhreviye hakkında bilgi verebilir misiniz?

 16. Kur'an'ın istikbale dair verdiği gaybî haberlere örnek olarak ilgili metinde bir kısım ayetler nazara verilmiş; bunları açıklar mısınız?

 17. “Safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra…” Kur’an’ın hakikatlerine muhatap olabilmek için bahsedilen dört esası açar mısınız?

Yükleniyor...