Block title
Block content

Birinci Şule, Üçüncü Şua, Birinci Cilve

İçerikler

 1. Kur’an’ın mucizelerinden birisi de gaybtan haber vermesidir; ilgili metinde bu mucize hangi yönleriyle izah ediliyor?

 2. Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesi mucizevi özelliklerindendir; Kur’an maziye ait nasıl gaybî haberler veriyor?

 3. "Nakil ise, kıraat ve kitâbet ehline mahsustur. Dost ve düşmanın ittifakıyla, kıraatsiz, kitâbetsiz, emânetle mâruf, ümmî lâkabıyla mevsuf bir zâta..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 4. Bediüzzaman, Muhyiddin-i Arabi’nin Rum Sûresinden Kur’an’ın istikbale dair gaybî haberlerini bulduğunu söylüyor; bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 5. Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani’nin Huruf-u Mukattaadan Kur’an’ın istikbale dair gaybî haberlerini bulduğunu söylüyor; bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 6. Bediüzzaman “Ulema-yı bâtın için Kur'an, baştanbaşa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir.” diyor; "ulema-yı batın" ne demektir, kimler bu sınıfa dâhildir?

 7. "Kütüb-ü sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilâf ettikleri bahislerde, musahhihâne, hakikat-i vakıayı faslediyor." İzah eder misiniz?

 8. Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesi mucizevi özelliklerindendir; Kur’an istikbale ait nasıl gaybî haberler veriyor?

 9. Üstad, "elif, lam, mim,.." gibi şifreli harflerin ilmine mazhar miydi?

 10. " Kütüb-ü Sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilaf ettikleri bahislerde, musahhihane hakikat-ı vakıayı faslediyor. " Kur'an'ın, Tevrat ve İncil gibi kitaplarla ittifak halinde olması gerekmez mi?

 11. "Kütüb-ü sâlifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilâf ettikleri bahislerde, musahhihâne, hakikat-i vakıayı faslediyor." Bu ifadelere Kur'an'dan örnek var mıdır?

 12. "Muhyiddin-i Arabî الۤمۤ - غُلِبَتِ الرُّومُ Suresi'nde pek çok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur." cümlesine göre, bulunan ihbarat-ı gaybiye nelerdir?

 13. Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Üçüncü Şua, Birinci Cilve, İkinci Şavkta geçen ayetlerin işaret ettiği gaybi haberler nelerdir?

 14. İhbarat-ı gaybiyeden, Rumların mağlubiyetini bildiren ayet hakkında bilgi verir misiniz?

 15. Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesinden olan hakaik-i İlâhiye ve hakaik-i kevniye ve umûr-u uhreviye hakkında bilgi verebilir misiniz?

 16. Kur'an'ın istikbale dair verdiği gaybî haberlere örnek olarak ilgili metinde bir kısım ayetler nazara verilmiş; bunları açıklar mısınız?

 17. “Safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra…” Kur’an’ın hakikatlerine muhatap olabilmek için bahsedilen dört esası açar mısınız?

Yükleniyor...