Birinci Şule, Üçüncü Şua, Birinci Cilve

İçerikler


 1. Kur’an’ın mucizelerinden birisi de gaybtan haber vermesidir; alakalı metinde bu mucize hangi yönleriyle izah ediliyor?

 2. Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesi mucizevî cihetlerindendir; Kur’an maziye ait nasıl gaybî haberler veriyor?

 3. "Kütüb-ü salifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilaf ettikleri bahislerde, musahhihane, hakikat-i vakıayı faslediyor." İzah eder misiniz?

 4. Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesi mucizevi özelliklerindendir; Kur’an istikbale ait nasıl gaybi haberler veriyor?

 5. "Kur’an’ın vukuat ve ahval-i maziyeye dair ihbaratı akli bir iş değil ki akılla ihbar edilsin." İzah eder misiniz, neden akli bir iş değil?

 6. "Nakil ise, kıraat ve kitabet ehline mahsustur. Dost ve düşmanın ittifakıyla, kıraatsiz, kitabetsiz, emanetle maruf, ümmi lakabıyla mevsuf bir zata..." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 7. Bediüzzaman Hazretleri, Muhyiddin-i Arabî’nin Rum suresinden Kur’an’ın istikbale dair gaybi haberlerini bulduğunu söylüyor; bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 8. "Muhyiddin-i Arabî الۤمۤ - غُلِبَتِ الرُّومُ Suresi'nde pek çok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur." cümlesine göre, bulunan ihbarat-ı gaybiye nelerdir?

 9. Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani’nin Huruf-u Mukattaadan Kur’an’ın istikbale dair gaybi haberlerini bulduğunu söylüyor; bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 10. Bediüzzaman “Ulema-yı bâtın için Kur'an, baştanbaşa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir.” diyor; "ulema-yı bâtın" ne demektir, kimler bu sınıfa dâhildir?

 11. Üstad, "elif, lam, mim" gibi şifreli harflerin ilmine mazhar mıydı?

 12. İhbarat-ı gaybiyeden, Rumların mağlubiyetini bildiren ayet hakkında bilgi verir misiniz?

 13. Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule, Üçüncü Şua, Birinci Cilve, İkinci Şavkta geçen ayetler hangi gaybi haberlere işaret ediyor?

 14. "Bu, gaybtan haber veren âyetler, pek çok tefsirlerde izah edilmesinden ve eski harfle tab etmek niyeti müellifine verdiği acelelik hatasından, burada izahsız ve o kıymettar hazineler kapalı kaldılar." Osmanlıca niye acelelik hatası verir ki, izahı nasıl?

 15. Kur'an'ın istikbale dair verdiği gaybî haberlere misal olarak nazara verilen ayetleri açıklar mısınız?

 16. Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesinden olan hakaik-i İlahiye ve hakaik-i kevniye ve umur-u uhreviye hakkında bilgi verebilir misiniz?

 17. "Safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra…" Kur’an’ın hakikatlerine muhatap olabilmek için bahsedilen dört esası açar mısınız?

Yükleniyor...