Üstad, "elif, lam, mim,.." gibi şifreli harflerin ilmine mazhar miydi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİ ŞAVK: İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesidir. Şu kısım ihbârâtın çok envâı var. Birinci kısım hususîdir. Bir kısım, ehl-i keşif ve velâyete mahsustur. Meselâ, Muhyiddin-i Arabî الۤمۤ - غُلِبَتِ الرُّومُ Sûresinde pek çok ihbârât-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam-ı Rabbânî, sûrelerin başındaki mukattaât-ı hurufla çok muamelât-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbârâtını görmüştür ve hâkezâ... Ulema-yı bâtın için, Kur’ân baştan başa ihbârât-ı gaybiye nev’indendir."(1)

Üstad'ın yukarıdaki ifadelerinden anlaşıldığı kadarı ile Efendimiz (asm)'den sonra bazı zatlar da Kur'an şifrelerinden yola çıkarak gelecekten haber vermişlerdir. Muhyiddin Arabi gibi zatlar bu kapsama girmektedir. Üstad'ın da bazı risalelerde ayet ve hadislerin şifrelerine (Cifir, Ebcet) istinaden bir takım haberler verdiğini biliyoruz. Fakat Üstad'ın yukarıda dediği gibi bunun da çok envaı, çeşitleri vardır. Bir kısmı hususidir. Bu hususilik daha ziyade Efendimize (asm) bakıyor. Özellikle de mukataa hafleri için geçerlidir. Zira Üstad mukataa harfleri için şunları söylüyor:

"Surelerin başlarındaki huruf-u mukattaa, İlahi bir şifredir. Beşer fikri ona yetişemiyor. Anahtarı, ancak Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselamdadır."

"Şifrevari şu huruf-u mukattaanın zikri, Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın fevkalade bir zekaya malik olduğuna işarettir ki, Muhammed Aleyhissalatü Vesselam, remizleri, imaları ve en gizli şeyleri sarih gibi telakki eder, anlar."(2)

Bu ifadelerden de anlaşılıyor ki, surelerin başındaki kesik harfler dediğimiz mukataa harfleri, Allah ile Resulü (asm) arasında bir şifre, bir özel iletişim şeklidir. Bu yüzden bütün içeriğini bilmek ancak Allah ve Resulü'ne hastır.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule

(2) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara suresi, 1. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...