Üstad, "elif, lam, mim" gibi şifreli harflerin ilmine mazhar mıydı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİ ŞAVK: İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesidir. Şu kısım ihbârâtın çok envâı var. Birinci kısım hususîdir. Bir kısım, ehl-i keşif ve velâyete mahsustur. Meselâ, Muhyiddin-i Arabî الۤمۤ - غُلِبَتِ الرُّومُ Sûresinde pek çok ihbârât-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam-ı Rabbânî, sûrelerin başındaki mukattaât-ı hurufla çok muamelât-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbârâtını görmüştür ve hakeza... Ulema-yı bâtın için, Kur’ân baştan başa ihbârât-ı gaybiye nev’indendir." (Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule)

Üstad'ın yukarıdaki ifadelerinden anlaşıldığı kadarı ile Peygamber Efendimiz (asm)'den sonra bazı zatlar da Kur'an şifrelerinden yola çıkarak gelecekten haber vermişlerdir. Muhyiddin Arabî gibi zatlar bu gruba girmektedir. Üstad'ın da bazı risalelerde ayet ve hadislerin şifrelerine (Cifir, Ebced) istinaden birtakım haberler verdiğini biliyoruz. Fakat Üstad'ın yukarıda dediği gibi bunun da çok envaı, çeşitleri vardır. Bir kısmı hususidir. Bu hususilik daha ziyade Peygamber Efendimize (asm) bakıyor. Bilhassa mukattaa harfleri için geçerlidir. Zira Üstad mukattaa harfleri için şunları söylüyor:

"Surelerin başlarındaki huruf-u mukattaa, ilahi bir şifredir. Beşer fikri ona yetişemiyor. Anahtarı, ancak Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselamdadır."

"Şifrevari şu huruf-u mukattaanın zikri, Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın fevkalade bir zekaya malik olduğuna işarettir ki, Muhammed Aleyhissalatü Vesselam, remizleri, imaları ve en gizli şeyleri sarih gibi telakki eder, anlar." (İşârâtü'l-İ'câz, Bakara suresi, 1. Ayetin Tefsiri)

Bu ifadelerden de anlaşılıyor ki, surelerin başındaki kesik harfler dediğimiz mukataa harfleri, Allah ile Resulü (asm) arasında bir şifre, bir hususi muhabere şeklidir. Bu yüzden bütün muhtevasını bilmek ancak Allah ve Resulü'ne hastır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...