"Bilirim ki, kâh minare başında, kâh kuyu dibinde konuşuyorum. Neyleyeyim, zuhurat öyle. Şuâat ve şu kitapta mütekellim, âciz kalbimdir." Bu cümleleri devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sözlerin iyi anlaşılmıyor?"

"Bilirim ki, kâh minare başında, kâh kuyu dibinde konuşuyorum. Neyleyeyim, zuhurat öyle. Şuâat ve şu kitapta mütekellim, âciz kalbimdir. Muhatap, âsi nefsimdir. Müstemi, müteharrî-i hakikat bir Japondur. Temâşâ eden bunu düşünmeli. Gayetü'l-gayat olan mârifetullahın bir burhanı olan mârifetü'n-Nebîyi Şuâat'ta bir nebze beyan ettik. Şu risalede maksud-u bizzat olan tevhidin lâyühad berâhininden yalnız dört muazzam burhanına işaret edeceğiz. Hem nazar-ı aklîyi hads-i kalbiyle birleştirmek için, melâike ve haşrin bir kısım delâiline ima ederek, imanın altı rüknünden dördünün birer lem'asını, fehm-i kasırımla göstermek isterim."
(1)

Üstad, Mesnevi-i Nuriye'deki ifadelerinin anlamak noktasından zorluklarının gerekçesini izah ediyor.

Bu gerekçelerden birincisi; "zuhurat" tabiridir. Yani Üstad'ın eserlerinde, hakikatler kalbe ihtar ve ilham ile gönderiliyor. Bu yüzden kalbe gelen ilham ve ihtarata şekil vermek benim elimde değil diyor.

İkincisi; "konuşan kalbimdir" tabiridir. Kalbi konuşmalarda, akıldan ziyade hissiyat hakimdir. Bu yüzden hissi hissime tevafuk etmeyen birisi anlamakta zorlanır, diyor. Bu eserlerde aklın anlamak noktasından zorlanması bundandır.

Üstat, "muhatap ise asi nefsimdir" demekle, nefsi nefsime mukabil gelmeyenin anlaması zorlaşır demek istiyor.

Dinleyen ise, hakikati araştıran bir Japon'dur. Üstad, o dönemde bir Japon kumandanının sorularına cevap niteliğinde eserler kaleme almıştır, bunlardan birisi de Mesnevi Nuriye'dir.

En büyük gaye olan marifetullahın bir delili olan marifetü-n Nebiyi, yani eygamberi tanıtıcı delilleri, Şuaat'ta bir parça beyan ettik diyor. Bu risalede, yani Nokta risalesinde, asıl maksat tevhidin sayısız delillerinden; yalnız dört muazzam ve külli delile işaret edeceğiz. Bu eserde, akıl ve kalbi algılayış biçimlerini birleştirmek, melek ve ahiret hayatına dair delillere ima ile işaret edilip, imanın altı esasını da göstermeye çalışacağım, diyor.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Nokta

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...