"Bir şeyin sânii, o şeyin içinde olursa, aralarında tam bir münasebet lâzımdır. Ve masnûatın adedince sânilerin çoğalması lâzımdır. Bu ise muhaldir." cümlelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Bir şeyin sânii, o şeyin içinde olursa, aralarında tam bir münasebet lâzımdır. Ve masnûatın adedince sânilerin çoğalması lâzımdır. Bu ise muhaldir. Öyleyse, sâni, masnû içinde olamaz. Meselâ, matbaa ile teksir edilen bir kitap, yine bir adamın kalemiyle yazılıyor. O kitabın nakışları, harfleri, kendisinden sümbüllenmez. Kâtip de o kitâbet san'atı içinde değildir. Ve illâ, intizamdan çıkar. Öyleyse, masnûun nakışları kendisinden değildir. Ancak, kudret kalemiyle kaderin takdiri üzerine yazılıyor."(1)

Konuyu son cümleden başlayarak ve metinde geçen matbaa örneğiyle açıklamaya çalışalım.

Bir cümlenin yazılması için öncelikle ilim gereklidir. İnsan o cümlede verilecek bilgiyi önce kendi ilminde şekillendirir. Bu şekillenme kadere bir misaldir. Cümle o yapıda şekillendikten sonra yazıya dökülür. Bu safhada kudret devreye girer.

Yeryüzünde yaratılan her canlı, tabiat matbaasında basılmış bir kitap gibidir. Bu kitaplar Allah’ın ilminde bütün özellikleriyle takdir edilmişler ve ilâhî kudretle bir fabrika şeklinde planlanmış ve yaratılmış bulunan tabiat matbaasında basılmışlardır. Bu gerçek kabul edilmediği takdirde, o kitapların yahut onlardaki her bir cümlenin kâtibini o kitabın ve o cümlenin içinde aramak gerekecektir. O zaman kitaplar ve cümleler adedince kâtiplerin kabul edilmesi gerekecektir.

Bir cümle düşünelim. Bu cümle, meselâ, fizik konusunda yazılmış olsun. İlim ve kudretle yazılmış bu cümlenin kâtibi kabul edilmediği taktirde “kâtibi kitabet sanatı içinde” yani fizik alimini o cümlenin içinde aramak gerekir.

Üstat Hazretleri bu eserin son kısımlarında bir şeyin kendi kendine olduğunun kabul edilmesi halinde o şeyin "hem sani hem masnu" olacağını ifade ediyor. Örneğimizde katip kabul edilmediği taktirde her cümle hem yazı olur, hem kâtip.

Sıfat mevsufsuz olamayacağına göre, ilim tek başına müstakil bir varlık olarak düşünülemez ki, kendisi yazı yazmayı yahut yazı olmayı irade etsin de yazı ortaya çıksın. "Kâtib de o kitabet san'atı içinde değildir." cümlesi Üstat Hazretlerinin tabiat tarifindeki "kanundur kudret olamaz." ifadesini hatırlatıyor. İlmî bir cümlenin kendisi ilim olmadığı gibi kudretle yaratılan mahluklar da kudret değildirler. Eşyanın ilâhî kudretle yaratılmalarının arkasında ilâhî irade ve ilim vardır.

Bir örnek: Şifalı bir bitkiyi tabiat matbaasında basılmış bir cümle olarak düşündüğümüzde, ondaki şifa özelliğini bahçeye de veremeyiz, güneşe de suya da mevsimlere de. Bu özelliği o bitkinin kendisi de edinmiş değildir. Yâni, "masnûun nakışları kendisinden değildir." Bu şifa özelliği ancak Allah’ın ilim ve hikmetiyle o çiçeğe takılmıştır ve o çiçek, kaderin bu planına göre ilâhî kudretle yaratılmıştır.

Sanat ile sanatkârın aynı kabul edilmesi durumunda, nihayetsiz bir sebep sonuç zinciri ortaya çıkar. Yani kitabı kitap yazarsa, o kitabı da başka bir kitap yazar, onu da başka bir kitap yazar şeklinde manasız ve mantıksız bir silsile uzayıp gider. Halbuki kitabı kitap içinden ve cinsinden olmayan, harici bir varlık, yani insan yazsa, bu hem kolay olur hem de manasız ve mantıksız uzayıp gitme olayından kurtulmuş olunur. Kitabın bir harfi kendi kendini nakşedemez ya da kendi kendine icat olamaz. Ama hariçten birisi kolaylıkla onu icat edip nakşedebilir.

Mesela "A " harfi ortada yokken, kendisini nasıl var edebilir. Bu tutarsız ve mantıksız bir yaklaşım olmaz mı? Kainat bir kitap ise, yazarı ve müellifi kainatın kendisi ya da içindeki bir nakşı olamaz. Bu kainat kitabının yazarı ve müellifi, kainattan bağımsız ve onun cinsinden olmayan birisi olabilir ki, bu ancak zaman ve mekandan münezzeh olan Allah olabilir. Nakkaş ile nakış aynı olamaz.

“Bir şeyin sânii, o şeyin içinde olursa, aralarında tam bir münasebet lâzımdır.” Bu cümlede ise sanatkâr sanatın içinde olursa, sanatkârın sanat gibi olması gerekir. Yani sanatın vasıfları ile vasıflanması iktiza eder. Sanat ile sanatkar eşit ve muadil olması gerekir. Sanat nasıl edilgen ve fiile konu ise, sanatkar da onun içinde bulunması hasebi ile aynı şekilde edilgen ve fiile konu olması gerekir.

Mesela, masayı yapan marangoz, masanın içinde kabul edilir ise, marangoz aynı masa gibi tahta cinsinden olması ve tahta gibi vasıflara haiz olması iktiza eder. Şayet Allah kainatın içinde kabul edilir ise, kainatın özellikleri ile boyanması gerekir.

Mesela, zaman ve mekan kayıtlarının onda da olması gerekir. Zeval ve ölümün ona da arız olması iktiza eder vs... Bu sebeple kat’a ve asla sanatkâr sanatın içinde ve onun cinsinden olamaz. Onun içinde ve onun cinsinden olması demek, onun da sanat olması, sanat cinsinden olması demektir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...