"Biri, ondan sonra fakat nübüvvetini tasdiken zuhura gelen harikalardır." Birinci çeşit mucizeye misal ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada bahsedilen harikalar istikbalde ihbar edilen hadiseler değildir. Çünkü bu hadiseler Asr-ı Saadet'inde mazhar olduğu harikalardandır. Çünkü Resul-i Ekrem (asm) bu hadiseleri dünyada iken Asr-ı Saadet'te haber vermiş. İstikbalde olacak hadiseleri o asırda haber vermesi o asra ait bir mucizedir. Haber zuhur ettiği vakit mucize tahakkuk etmiş olur. Mucize o hadisenin kendisi değil, yakın veya uzak istikbalde vukua gelecek o hadisenin Asr-ı Saadet'te iken haber verilmesidir.

Fakat sualde bahsedilen kısım yani "Nübüvvetinden sonra, fakat nübüvvetini tasdikan zuhura gelen harikalar" kısmı nübüvvetten sonra zatî olarak teşekkül ve tezahür eden ve zuhur ettiği zamanda bizzat nübüvveti tasdiken mucize olan harikalardır. Bu konuda aşağıda birkaç misal vermek faydalı olacaktır:

1.Getirdiği Şeriat

"Hem öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki; âdilane kanunlarıyla nev'-i beşerin beşten birisini on dört asırda maddi ve manevi terakki içinde idare etmesi misilsiz bir halet olduğu gibi..." (Şualar, On Beşinci Şua, El-Hüccetü'z-Zehra'nın Birinci Makamı)

Bu konuda hem İslam âlemi hem de adil ve sağduyulu Batılı otoriterler, Peygamber'imizin (asm) getirdiği şeriatın ne kadar isabetli kanunları içeridiğini tarih boyunca ilan etmişlerdir. Bu konuda aşağıdaki linke tıklayıp ilave bilgiye sahip olabilirsiniz:

- Filozofların Şehadetleri (Video)

2. Vahye Müsteniden Haber Verdiği Maziye Ait Hadiselerin Doğruluğunun Zamanla Fen, İlim ve Tarihçe de Tasdik Edilmesi

Nuh (a.s) tufanı, Sedd-i Zülkarneyn ve hadisesi, Kısas-ı Enbiya ve tarihî vakıalar gibi...

3. Zamanla Keşfedilen Fennî Buluşlar

Elektrik, tren, atmosfer, kainatın genişlemesi, kara delikler, yörüngeler vs. gibi fenni buluşlar, birer mucize hükmünde Kur'anın Allah kelamı olduğunu ispat ediyor.

4. İlahi ve İctimai Hakikatlar

* Tevhid hakikatının kâinatta keşfedilen intizam-ı mutlak ile isbat edilmesi.

* Say (emek) ve sermaye mücadelesinin; Kur'an'ın bir kanun-u esasisi olan vücub-u zekât ve hurmet-i riba ile hâlledilmesi, asırlarca uğraşıldığı hâlde bunun haricinde başka bir musalaha yolunun bulunamaması.

5. Devletler

İslamiyete temessük eden devletlerin maddi-manevi terakkiyatı, Abbasi, Endülüs, Osmanlı'nın bu manaya muvafık devreleri. Sultanların bile kendilerini aciz bir kul olarak görüp Allah'a ve haklıya karşı boynunu bükmesi, zalime karşı da bütün varlığıyla karşı durması...

6. Nuranî Zatlar

Nübüvvet terbiyesinde yetişen, başta sahabeler olmak üzere tabiin, tebe-i tabiin, müçtehitler, müceddidler, müfessirler, muhaddisler, tarikat aktabları gibi mesleklerde birer güneş gibi parlayan misilsiz zatlar.

"Hem evliyayı inkâr eden Vehhabî'nin müfrit kısmı dahi, Hazret-i Şeyh'i inkâr edemiyorlar. Evliya onun derece-i celaletine yetişmediği, bütün ehl-i tarîkatça teslim edilmiştir. İşte böyle güneş gibi bir mu'cize-i Muhammediye (aleyhissalâtü vesselâm)..." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sekizinci Lem'a)

"Muhyiddin gibi ulûm-u İslâmiyenin bir mu'cizesi bulunan bir zatı..." (Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Bir Suale Cevap)

7. Dünyaya İlim ve İspat Noktasında Telif Edilmiş Eserler

Risale-i Nur gibi yüz binlerce eser, Kur'an'ın manevi bir mucizesi olarak insanlık âlemini tenvir etmektedir... Bunlardan sadece Risale-i Nurlar bu asırda 50-60 kadar dile çevrilmiş, milyonlarca insanın kalp ve akıllarında bulunan şüpheleri izale edip, imana gelmelerine vesile oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...