"Biz, hayalimizle o muhaverelerden o hakikatleri alamayız; belki kalbimizle heyecanlı bir zevk-i imanî ve nuranî bir neş'e-i ruhanî alabiliriz." cümlesiniz izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ NÜKTE"

"Miraciyedeki maceralar, malûmumuz olan mânâlarla, o kudsî ve nezih hakikatleri ifade edemiyor. Belki o muhavereler birer ünvan-ı mülâhazadır, birer mirsad-ı tefekkürdür ve ulvî ve derin hakaike birer işarettir ve imanın bir kısım hakaikine birer ihtardır ve kabil-i tabir olmayan bazı mânâlara birer kinayedir. Yoksa, malûmumuz olan mânâlarla bir macera değil. Biz, hayalimizle o muhaverelerden o hakikatleri alamayız; belki kalbimizle heyecanlı bir zevk-i imanî ve nuranî bir neş'e-i ruhanî alabiliriz. Çünkü, nasıl Cenâb-ı Hakkın zat ve sıfâtında nazir ve şebih ve misli yoktur; öyle de şuûnât-ı rububiyetinde misli yoktur. Sıfâtı nasıl mahlûkat sıfâtına benzemiyor; muhabbeti dahi benzemez."

"Öyleyse, şu tabiratı müteşabihat nev'inden tutup deriz ki: Zât-ı Vâcibü'l-Vücud'un vücub-u vücuduna ve kudsiyetine münasip bir tarzda ve istiğnâ-yı zâtîsine ve kemâl-i mutlakına muvafık bir surette, muhabbeti gibi bazı şuûnâtı var ki, miraciye macerasıyla onu ihtar ediyor. Mirac-ı Nebeviyeye dair Otuz Birinci Söz, hakaik-i miraciyeyi usul-ü imaniye dairesinde izah etmiştir. Ona iktifâen burada ihtisar ediyoruz."(1)

Hadis kaynaklarında Miraç ile ilgili anlatılan macera ve muhaverelerin bir çoğu derin ve anlaşılması zor hakikatlerin üzerinde bir sembol bir teşbihtir. Bu yüzden insandaki hayal kuvvesi, bu teşbih ve sembolleri ne kadar elinde alıp tahayyül ve tasvir de etse, o teşbihlerin derinliğine inip o ince ve latif hakikatlere nüfuz edemez, onu dört başı mamur bir şekilde kuşatamaz.

Yalnız sembol ve teşbih olan bu macera ve muhavereler, insanın kalbine ve ruhuna ulvi ve yüksek bir neşe ve haz verebilir, insanın manevi şevkini coşturabilir.

Mesela Miraç'ta Hazreti Musa (as) ile Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in namazın elli beş vakit meselesindeki muhaveresi Rabbimizin insana olan şefkatini ve Peygamber Efendimiz (asm)'in ümmetine olan düşkünlüğünü gösteren güzel ve tatlı bir maceradır. Yoksa bir defada gidip gelmesi yeterli, iken beş defa gidip gelmesini hikmet ve akıl mizanıyla ile ölçmeye kalkarsak o tatlılık ve letafet kaybolur. Hatta vehim sahiplerini inkara sevk eder. Bu yüzden Miraç'taki o uzun macera ve konuşmalara bu nazarla bakmak icap ediyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...