"Bizim memlekette eskiden arefe gününde bin İhlas-ı Şerif okurduk." Arefe günü İhlas Sûresi okuma ile alakalı rivayet var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu(1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle alakalı rivayetler de vardır:

"Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad sûresi'ni okursa, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur."(2)

"Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad suresi’ni okursa, Allah Teâlâ ona istediğini verecektir."(3)

“Kim Arefe akşamında/gecesinde bin defa İhlas suresini okursa, Allah kendisine her istediğini verir.”(4)

Bu nedenle arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen bir adet olmuştur. Üstad Hazretleri de;

“Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup...”(5)

Demek suretiyle bu güzel âdete işaret etmiştir. Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir:

“Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk...”(6)

Rakam verilerek bazı zikirlerin tekrar edilmesi hususunda birçok hadis vardır. Mesela;

Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allahü ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (subhanellah), on defa tehlil (la ilahe illallah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa 'Allah’ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver.' (mealindeki) duayı okurdu. Sonra da 'Allah’ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.' (mealindeki) duayı okurdu.”(7)

“Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona on hasene / sevap verir.”

Diğer bir rivayette; Abdullah b. Amr b. As demiş ki;

“Kim Allah’ın Resulüne bir defa salavat getirirse, Allah ve melekleri ona yetmiş defa salat ederler (Allah rahmet eder, melekler de onun için istiğfar ve dua ederler).”(8)

Ayrıca -şifa için- Fatiha suresinin yedi defa okunması, tesbihlerin otuz üçer defa okunması gibi daha birçok sahih hadislerde belli sayılar verilerek zikirlerin yapılması istenmiştir.

Dipnotlar:

1) bk. Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 11; Müsned, 3:437, 5:141; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 24; Suyûtî, el-Fethu’l-Kebîr, 3/227; Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, 2/506-508.
2) bk. Suyuti, el-Fethu’l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadîs no: 8953.
3) bk. Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadisin şerhi. (Hadisin sıhhatiyle ilgili bir bilgi bulamadık.
4) bk. -Ebu Şeyh’den naklen- Kenzu’l-Ummal, 1/600/h. no: 2737. (Ancak, biz bu rivayeti Ebu Şeyh’de bulamadık ve rivayeyin sıhhatine dair bir bilgiye de rastlayamadık.)
5) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Dokuzuncu Mesele.
6) bk. Şualar, On Üçüncü Şua, s. 299.
7) Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadis sahih olarak değerlendirilmiştir. bk. Mecmau’z-Zevaid, 2/263.
8) Ahmed b. Hanbel’in bu rivayetleri sahihtir. bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/160.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Nurun fedaisi

Cevabınız için Allah ebeden razı olsun. Selam ve dua ile..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
SIRDAR

Üstad bin ihlas-ı şerifi her iki bayram arefesinde mi okurdu yoksa sadece kurban bayramı arefesinde mi? Bu soruya çabuk cevap verebilir misiniz? Gruba göndereceğim, inşaallah.

Değerli Kardeşimiz; sadece kurbanda okurdu diye biliyoruz. Zaten arefe dediğimiz gün esasen kurbanda var, halk arasında bayramdan önceki gün olarak yaygınlaştığı için, bu güne de arefe deniliyor. Ek bilgi için tıklayınız. Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)

Üstad hadiste bu şekilde buyurulduğunu değil de memlekette müstahsen bir adet olduğunu ifade ediyor. Bu Üstad'ın ilmî şahsiyetini zedelemez mi? Sünnet denseydi daha çok yapılmaz mıydı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Hadis temelli bir örfün ve bir an’anenin zikredilmesi, ilme aykırı bir durum değil ki Üstad Hazretlerinin ilmî şahsiyetinin istihfafına veya zedelenmesine sebep olsun.

Arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen ve sünnet olan bir âdettir. Farz, vacip ya da müekked bir sünnet değildir. Bu nedenle bu sünnet fazla yayılmamış ve unutulmaya yüz tutmuştu.

Başka bir yerde bu husus ile alakalı doğrudan olmasa da “Arefe gününde müstahsen bir âdet-i İslamiyeye binaen Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup...”(1) demek suretiyle bu tarz ihlas gibi faziletli surelerin ve salavatların okunmasının müstahsen bir âdet olduğuna işaret etmiştir.

Üstadımız bu gibi faziletli ibadetlerin sünnette ve hadiste yerinin olduğunu bildiği halde, çok eda edilen bir ibadet olmadığından olsa gerek, hadis veya sünnet dememiştir. Bunda bazı ehl-i ilmin tenkidinin ve bid'at yakıştırmalarının önüne geçme gibi bir hikmet olma ihtimali yüksektir. Yoksa elbette bu hususta hadisin kaynak olarak gösterilmesi ve bu amelin "sünnettir" denmesi ibadete ayrı bir kudsiyet katacaktır.

Lakin unutulmuş bir sünnetin kaynağı da istenilen kuvvette olmaması durumunda, samimi veya samimi olmayan ilim ehli kişilere tenkid kapısını açmaya vesile olmaktadır. Bu hikmetten dolayı, Üstadımız bu sünnet için "örfî ve mahallî bir adet" yakıştırmasıyla yayılmasına vesile olmuştur. Zamanla bunun sünnet olduğu ve hadislerde de yerinin olduğu anlaşılmıştır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Sunuy

Allah razı olsun güzel cevap

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şeref askar

"...bin ihlas-ı şerif'de İsm-i A'zam hasiyetini verdiğine remz eder. Hatta çoklar Sure-i İhlas'da aynı İsm-i A'zam demişler. Yani İsm-i A'zam'ın mufassal bir suretidir. " (Rumuzatı semaniye)

"Aziz Sıddık Kardeşlerim! Eski zamanda, memleketimde, medrese talebeleri Arefe gününde bin İhlas-ışerif okuyup, birer hatme-i ihlâsiye ile hacıların sevablarina ve dualarına hissedar olmağa çalışıyordular. Ben şimdi zaafiyetim için iki günde okuyorum" Gayri münteşir emirdağ lahikası

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...