"Mukattaât-ı hurûfun hâsiyetlerine ve fezâillerine ve tesirât-ı maddiyelerine dâir vürûd eden hadisleri"ne dair misaller verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kesik harflerin (huruf-u mukattaa) hususiyet ve faziletleri hakkında varid olan hadislerden bazıları şunlardır:

Abdullah bin Mes’ud’un (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asm.) şöyle buyurmuşlardır:

“Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli kadar artar. ‘Elif-lâm-mîm’ bir harftir, demiyorum; ‘elif’ bir harf, ‘lâm’ bir harf, ‘mîm’ de bir harftir.”(1)

Ebû Hüreyre’den gelen,

“Resûlullah cuma günü sabah namazında ‘Elif lâm mîm tenzîl’ ve ‘hel etâ ale’l-insâni’yi okurdu.”(2)

Semûre bin Cündeb’den (r.a.) rivayetle:

“Hâ mîm ile başlayan sûreler cennet bahçelerinden bir bahçedir.”(3)

Halil bin Mürre (r.a.) rivayet ediyor:

“Kur’ân’ın Hâ mîm’le başlayan sûreleri yedidir. Cehennemin kapıları da yedidir. Her bir Hâ Mîm gelerek bu kapılardan birinde durur ve şöyle duâ eder: ‘Allah’ım, bana inanıp da beni okuyan kimseyi bu kapıdan sokma!’”(4)

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Her şeyin bir özü vardır. Kur’ân’ın özü ise, “Hâ-mîm’lerdir.”(5)

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Cennetin yüce makamlarına yükselmeyi arzu eden kimse ‘Hâ-mîm’leri okusun.'.”(6)

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

“Eğer düşman ansızın saldırırsa, (onlardan korkmayın ve) ve şöyle deyin: ‘Hâ-mîm. Lâ yünsarûn’ "(7)

Bazı rivayetler, Kur'ân'dan okuyup nefes ederek tedaviyi, Hz. Peygamber (asm)'in aile efradına da uyguladığını tasrih eder. Sahabe ve tâbiin de aynı tedavi usulüne başvurmuştur. Ulema bunun cevazında ittifak etmiştir.(8)

Hz. Aişe (r.anh)'dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir:

"Rasûlüllah (s.a.s) son hastalığında Muavvizeteyni okuyup kendisine üflüyordu. Hastalığı ağırlaştığı zaman onları okuyarak üzerine üflüyor ve onların bereketi için elini meshediyordum."(9)

"Rasûlüllah (s.a.s) yatağa düştüğü zaman, İhlas süresi ve Mu'avvizeteyn'in tamamını okuyarak avucuna üfledi ve sonra elleriyle yüzünü ve vücudunun elinin yetiştiği her tarafını meshetti."(10)

Kur'ân-ı Kerim'den ayetlerle, Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarıyla, Arapça ve manası anlaşılır bir dille yapıldığı takdirde, rukye (hastalara dua okuma) mubahtır ve Kur’ân ayetlerinin maddî bir tesiridir. Kesik harfler (hurufu mukatta) de Kur’ân ayeti olduğu için bu kapsamda değerlendirilebilir.

Dipnotlar

(1) bk. Tirmizi, Sevabü'l-icâz, s. 32-35.
(2) bk. Buhârî, “Cumʿa”, 10; Müslim, “Cumʿa”, 65, 66.
(3) bk. Suyutî, Câmi’ussağir, 3/422, no.3852.
(4) bk. Suyutî, Câmi’ussağir, 3/422, no.3853; Beyhakî, Şü’abül-İmân.
(5) bk. Nuraddin el Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 7/159.
(6) bk. İbnu’d-Daris, Fedailu’l-Kur’ân,1/102; ed-Durru’l-Mensur, Mu'min, 40/1-3 ayetlerin tefsiri; Kenzu’l-Ummal, Hadis no: 2696.
(7) bk. Muhammed Nasıruddin el-Elbani, Sahih ve Daifu suneni’t-tirmizi, Hadis no: 1682.

(8) bk. Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, VII/50-51.
(9) bk. Buharî, Tıb, 32; Müslim, Selâm, 51-52.
(10) bk. Buharî, Tıb, 39.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...