"Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler?" sualinin cevabı "Elcevab" kısmında görünmüyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"DÖRDÜNCÜ SUALİNİZİN MEÂLİ: Ahir zamanda Hazret-i İsa Aleyhisselam Deccalı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki, rivayetlerde gelmiştir ki, 'Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz.' Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler?"

"Elcevap: Hadis-i sahihte rivayet edilen, 'Hazret-i İsa Aleyhisselâmın geleceğini ve şeriat-i İslamiye ile amel edeceğini, Deccalı öldüreceğini' imanı zayıf olanlar istib’ad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse, hiç istib’ad yeri kalmaz. Şöyle ki: ..."(1)

Ahir zamanın mühim hadiseleri, hadis-i şeriflerde genellikle mecaz ve teşbih yolu ile beyan edildiği için, anlaşılması zordur. Bu yüzden Üstadımız meselenin anlaşılması için izahlar getiriyor. Birinci sualin mütemmimi hükmünde sorulan ikinci bir suale de cevap veriliyor. Şöyle ki:

"Sual: Rivayetlerde gelmiş ki, 'Deccalın bir yalancı cenneti var; kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var; tâbi olmayanları ona atar. Hattâ o kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış. Azamet-i bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır.' diye tarifat var."
(...)
"İşte, İsevîliğin din-i hakikîsi zuhur ile ve İslâmiyete inkılâp etmesiyle, çendan âlemde ekseriyet-i mutlakaya nurunu neşreder. Fakat, yine kıyamet kopmasına yakın, tekrar bir dinsizlik cereyanı başgösterir, galebe eder ve 'El-hükmü li’l-ekser' kaidesince, yeryüzünde 'Allah, Allah' diyecek kalmayacak; yani, ehemmiyetli bir cemaat küre-i arzda mühim bir mevkie sahip olacak bir surette 'Allah, Allah' denilmeyecek demektir. Yoksa, ekalliyette kalan veyahut mağlûp düşen ehl-i hak kıyamete kadar bâki kalacak; yalnız, kıyametin kopacağı ânında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır."
(2)

"DÖRDÜNCÜ MESELE: Rivâyette var ki, 'Âhir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz.'

لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّٰهُ bunun bir te’vili şu olmak gerektir ki: 'Allah, Allah, Allah' deyip zikreden tekyeler, zikirhâneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kàmet gibi şeâirde ismullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa, umum insanlar küfr-ü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah’ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah’ı inkâr etmiyorlar, yalnız sıfatında hata ediyorlar."

"Diğer bir tevili şudur ki: Kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için, mü’minlerin ruhları bir parça evvel kabzedilir. Kıyamet kâfirlerin başlarında patlar."(3)

Bilhassa bu ikinci tevil, o sualin tam bir cevabı mahiyetindedir. Yeryüzünde bütün insanların kâfir olması söz konusu değildir, az da olsa müminler kıyamete kadar var olmaya devam edeceklerdir. Lakin kıyametin dehşetini görmemeleri için, mü’minlerin ruhları kıyametin kopmasından evvel kabzedilecek ve kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır. Müminlerin ruhlarının nasıl kabzedileceğine dair bir hadis şu şekildedir:

“(...) Onlar bu hâl üzere bulundukları sırada Allah hoş bir rüzgâr gönderip estirir. İşte bu rüzgâr, onları koltuk altlarından yakalar da her bir müminin ve her bir Müslümanın ruhunu kabzeder. İnsanların şerli olanları da yeryüzünde kalırlar. O şerli insanlar, meydanda alenî olarak eşeklerin cima ettikleri gibi kadın-erkek cima ederler. İşte kıyamet onların üzerine kopar."(4)

Dipnotlar:

1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup, Dördüncü Sual.

2) bk. age.

3) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.

4) bk. İmam-ı Şa’râni “Ölüm-Kıyâmet-Âhiret”, Hadis No: 911, 919.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ömer faruk SK

SubhanAllah. Allah bizi ahir zamanın şerlerinden fitnelerinden korusun. La yalemul ğaybe illallah sırrınca o ortaya çıkacak dinsizlik fikrinin ne olduğunu bilemeyiz ama sizin bir öngörünüz veya gördüğünüz bir emareden dolayı bir tahmininiz var mı? Risale-i nur ile dinsizlik öldürüldükten sonra nasıl bir fikir revaç bulabilir bu fikir hiç ortaya çıkmamış bir dalalet fikri mi olur?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)
Allah-u A'lem bundan sonra meydana gelecek inkar, ilimden, fikirlerden ve bilimden ziyade, sefahet, şehvet ve rezaletten kaynaklanacaktır. İşlenen günahlar insanın manevi yönden silikleşmesine ve insanlıktan istifasına vesile olacaktır. Üstadımız şimdiki medeniyetin şehvet ve sefahete teşvik etmesiyle insanları ciddi bir tehlikeye attıklarını anlatırken, (Medeniyetin) Cazibedar hizmeti, hevâ ve hevesi teşcî ve arzularını tatmindir. O hevâ ise, insanın mesh-i mânevîsine sebeptir. ifadesini kullanır ki çok manidar bir değerlendirmedir. İşte bundan sonrası için (Tahmini olarak hicri 1506 senesine kadar) ciddi anlamda dini faaliyetlerin artması, bilimsel çalışmaların da tevhide destek vermesi, Hıristiyanlığın tasaffi etmesi ve islamiyete omuz omuza verip manevi cepheyi kuvvetlendirmesi sözkonusu olacaktır. Ondan sonra ise, sefahet ve rezalet hakim olup, bu saikle manevi cepheye kuvvetli zayiatlar verdirilecek, sonrasında ise müminlerin ruhları kabz edilecek, en sonunda kıyamet kafirlerin başına kopacaktır.  
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...