"Bu, Re’fet’in bir keramet-i ferasetidir." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Pek muhterem ve sevgili Üstadım Efendim!

"Bu defa göndermiş olduğunuz Gavs-ı Geylânî Hazretlerinin ihbar-ı gaybîsi, çok şâyân-ı hayret ve teemmül bir mesele-i mühimmedir. Büyük zevk-i ruhânî ile okumakla beraber, fakir talebeniz bunu çoktan hissetmiştim. 'Üstadımızın bu zaman için, mühim bir vazife-i mâneviyesi var. Lâkin henüz ifşâ etmiyor, mektum tutuyor.' fikrindeyim ve bu fikrimi bazı hâlis kardeşlerime de söylemiştim. Geçen sene Sabri Efendiye yazmış olduğunuz mektupların birinde de şu fıkrayı görmüştüm:

'İmam-ı Rabbânî, son zamanlarda biri gelecek, iman meselelerini gayet vâzıh bir surette neşir ve ilân edecek. Bu sizin hiç-ender-hiç kardeşiniz, hâşâ kendimi o adam zannedecek değilim; yalnız o büyük adamın bir pişdâr neferi olduğumu zannediyorum. Sen benden o zâtın kokusunu hissediyorsun.'

"Bu fıkra evvelki düşüncemi takviye etti ve kemâl-i sürurla gelip Hüsrev’e dahi söyledim. Üstadımızın rütbe-i mâneviyesini anladığımızdan çok sevinmiştik. Bundan dört-beş ay evvel de ziyaret-i âlinize geldiğimde, Üstadımız hakkında sormuş olduğum suale verdiğiniz cevap, kezâlik evvelki kanaatlerimi teyit ve takviye etti. O zaman yalnız bir-iki kişi biliyorduk. Şimdi, bu risalenin neşriyle has talebelerin hepsi vâkıf olmuş oluyor. Sürurumuza pâyan yoktur."

"Dinsizliğin münteşir olduğu şu zamanda bulunduğumuza evvelce teessüf ediyorduk. Şimdi hiç teellüm, teessür eseri kalmadı. Zât-ı âlileri gibi bir Üstadı bulduğumuzdan, zaman ne olursa olsun bizi me’yus etmiyor. Cenâb-ı Allah tûl i ömür ihsan buyursun. Daha bizlere çok zevkli eserler okutacağınıza eminim."

"Müsaadenizle şunu da ilâve edeyim ki, sizin daha harika vazife-i mâneviyeniz var. Zaman gelecek, remizlerle, işârât-ı Kur’âniyeyle öyle haber vereceksiniz ki,HAŞİYE bunları da geçecek ve bizleri şaşırtıp bırakacaktır."

"Fakir talebeniz Re’fet"

(Haşiye): "Bu, Re’fet’in bir keramet-i ferasetidir."(1)

Burada Refet Ağabey o anki mevcut telif edilen risaleler Üstadımızın manevi makamıyla ilgili kalbine açılan bazı hakikatler hakkındaki görüş ve memnuniyetini ifade ediyor. İleriki dönemlerde, yani Risale-i Nur'un henüz telif edilmemiş kısımlarında; geleceğini feraseti ile görüp yukarıdaki mektubun son cümleler ile beyan ediyor:

"Daha bizlere çok zevkli eserler okutacağınıza eminim. Müsaadenizle şunu da ilâve edeyim ki, ..."

(1) bk. Barla Lahikası, 175. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...