"Hulûsi bak gaybî ihbarnameye, Gör Üstadım neler izhar eylemiş Kitab-ı Sinan’dan edip tefe’ül, Hakka ki kerâmet ibrâz eylemiş..." Devamıyla izah eder misiniz?

Soru Detayı

1) Kitab-ı Sinan'dan edip tefe'ül Hakka ki keramet ibraz eylemiş "Ümmi Alîm"le {(Haşiye): "Ümmi ey alîm" tarzında okunduğuna göre.} "Sinan-ı Ümmi"de Hesab-ı ebced'le var mutabakat Barla (Sözler N.) - 188 Bu beyitleri biraz açabilir misiniz? Bilhassa Sinan dan kasıt nedir?
2) İhbarname-i gaybın izharının Gönül istedi yazmak tarihini Barla (Sözler N.) - 189 Bu beyti de açar mısınız? Acaba bu kasideye bir tarih mi şifrelenmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hulusi Ağabey, Üstadımızın Hz. Gavse ait hizmetimize dair bir kerametini okumasıyla ilgili mektub yazıyor. Mektubun baş kısmında geçen:

"Aziz, muhterem Üstadım Efendim Hazretleri;

"Emirlerinize imtisâlen, uhrevî kardeşimiz Hüsrev Bey tarafından irsal buyurulan şâyân-ı hayret ve câ-yı dikkat, 'Mühim Bir İhbar-ı Gaybî' ismini taşıyan çok kıymetli, mânâlı, ruhlu, sürurlu, tesirli, lezzetli, hikmetli, nurlu emrinizi bu hafta aldığımdan dolayı, Cenâb-ı Hak ve Feyyâz-ı Mutlak Hazretlerine hamd ve şükürler ve müşfik Üstadıma yüzümün karasına, kalbimin yarasına bakmayarak, dergâh-ı İlâhiyeye kapanıp dualar eylerim."(1)

ifadeleri muvacehesinde çok etkilendiğini bilahare,

"Bu hâlette iken, istidadımın fevkinde şöyle birkaç beyit kalbime ve kalemime geldi. Kaidesine uygun olarak düzeltemedim. Müşfik Üstadımın aflarına istinaden yazıyorum. Tashihi, Üstadıma ve hablullaha yapışan kardeşlerime bırakıyorum."(2)

ifadesinde geçtiği gibi aşağıdaki şiiri kaleme aldığı vakidir. Bu mektub gayet coşkun ve samimi duygularla yazılmıştır.

"Hulûsi bak gaybî ihbarnameye,
Gör Üstadım neler izhar eylemiş
Kitab-ı Sinan’dan edip tefe’ül,
Hakka ki kerâmet ibrâz eylemiş."

“'Ümmî Alîm'le 'Sinan-ı Ümmî'de,
Hesâb-ı ebcedle var mutabakat.
Görünür bakılınca bu tarikle,
Esmâ-i Üstadla tam münasebet."

Bu beytte bahsedilen kerametin izahı Sikke-i Tasdik-i Gaybi kitabında bulunan başka bir mektupta şu şekilde izah geçmektedir:

"Şayan-ı hayret bir tefe’ül ve mühim bir ihbar-ı gaybî"

"Sabri, Süleyman, Bekir, Galip ve Tevfik’in fıkrasıdır. Hem Hüsrev, Hafız Ali ve Re’fet ve Âsım’ın ve Kuleönünden Mustafaların fıkrasıdır."

"Lâtif ve müjdeli bir tefe’ül: Üstad, Galip ve Süleyman, 'Ümmî Sinan Divanı'nda mesleğimize ve Sözler’e dair tefe’ül edildi, şu beyitler çıktı. Baktık, 'Sözler' lâfzı, bütün divanında yalnız bu kafiyelerde görünüyor. Demek Sözler 'hak söz' hem 'nur söz' oluyor."

"Derim ki yardımcım Allah,
Şefaatçım Resulullah."

"Ki burhanım kitabullah,
Budur bendeki hak söz."

"Senin kapında kul çoktur,
Hesabı, haddi hiç yoktur."

"Ve lâkin bir dahi yoktur.
Sinan-ı Ümmî gibi nur söz."
(3)

Bu ifadelerle karşılaştıktan sonra eserin tamamını incelediklerinde, söz konusu ifadelerin sadece bu iki kıtada geçtiğini tespit ettiler. Böylece hem kendilerinin şevki arttı, hem de Sözlerin hakkaniyetine ve nuraniyetine yordular.

Risale-i Nur'un basıldığı Sinan Matbaası ve Hür Adam Gazetesinin sahibi Sinan Omur'un Bediüzzaman ile ilgili hatıralarında da Ümmi Sinanın ismi zikredilmektedir. Bediüzzaman ve talebelerinin çok sıkıntılar çektiği, Nur Risalelerinin basım ve yayımı konusunda her türlü engellemelerin yapıldığı bir zamanda Sinan Omur, kendi matbaasında Risale-i Nur'un basılmasını sağladı. Omur, Bediüzzaman Hazretlerinin; "Benim üç Sinanım var: Mimar Sinan, Ümmi Sinan ve Omur Sinan" şeklindeki iltifatlarını aktarmaktadır.(4)

“Ümmî Alîm”le “Sinan-ı Ümmî”de,
Hesâb-ı ebcedle var mutabakat.
Görünür bakılınca bu tarikle,
Esmâ-i Üstadla tam münasebet.

Bu beyitte de Üstad'ın bir ismi olan “ümmi alim” unvanı ile “Sinan-ı Ümmî” isminin ebcet değerlerinin de birbirine denk geldiği ifade ediliyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, 178. Mektup.
(2) bk. age.
(3) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sekizinci Lem'a.
(4) bk. N. ŞAHİNER, Son Şahitler, SİNAN OMUR, I/111.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ÜMMÎ SİNAN.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

İhbarname-i gaybın izharının Gönül istedi yazmak tarihini 

Peki bu beyitteki gaybi tarih hakkında bir malumatınız var mı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Maalesef bir malumatımız yok. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...