Ehl-i kitapla münasebetimizde; birincisi, onlardan medeniyet ve terakki noktasında istifade etmemiz; ikincisi, onlarla iyi geçinerek asayişi muhafaza etmemiz gerektiği hususunu nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Onların ekserisi, dinlerine o kadar mukayyed değildirler. Binaenaleyh, onlarla dost olmamız, medeniyet ve terakkilerini istihsan ile iktibas etmektir. Ve her saadet-i dünyeviyenin esası olan asayişi muhafazadır. İşte şu dostluk, kat’iyen nehy-i Kur’ânîde dahil değildir."(1)

Bunun en iyi örneği Avrupa birliği kriterleridir. Biz bu kriterleri taşıdıkça medenileşiyoruz. Bizim medeniyet geçmişimiz elbetteki parlaktır ve Avrupa bizden aldığı medeniyetimizi bize satıyor. Ancak şu bir gerçek ki, her alanda bugün bizden daha medeni görünüyorlar. Demokrasiye geçişimiz bile onların sayesinde oldu denebilir. Yoksa halen darbelerle boğuşup duracaktık. Ekonomide, yargıda, ticarette, sağlıkta, siyasette, hoşgörüde onları örnek aldıkça medenileşiyoruz.

"Maatteessüf, güzel şeylerimiz gayr-ı müslimler eline geçtiği gibi, güzel olan ahlâklarımızı da yine gayr-ı müslimler çalmışlar. Güya bir kısım içtimaî ahlâk-ı âliyemiz yanımızda revaç bulmadığından, bize darılıp onlara gitmiş. Ve onların bir kısım rezâili, kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş."(2)

Müslümanlar; Hristiyan âlemindeki sefahat, rezalet ve mimsiz medeniyetin insanlığa verdiği çirkinlikleri ve mahzurları müşahede ettiklerinden, onlarla ilgili müspet veya menfi, faydalı veya zararlı her şeye karşı istinkâf etmişler, mesafeli durmuşlar, hatta bazen kapıları tamamen kapatmışlardır.

Hâlbuki Avrupa ikidir. Biri medeniyetin sefahat ve rezaletini yayan ve empoze eden Avrupa; diğeri ise fenne, bilime, teknolojiye ve doğru medeniyete kuvvet veren Avrupa. Bir kâfirin ve sefihin bütün sıfatları ve özellikleri kâfir ve sefih olması icap etmez.

Daire-i itikadı daire-i muamelata karıştırmamalıyız. Fen ve teknolojiyi almak ayrı, ideolojiyi almak ve kabul etmek ayrıdır.

Biz Müslümanlar Avrupa’nın fennini, teknolojisini ve medeniyetini almamız ve kullanmamız icap eder.

Ancak sefahatinden ürktüğümüz ve korktuğumuz Avrupa’nın ve Hristiyan âleminin; fennine ve teknolojisine de maalesef muhalefet etmişiz, sanayi devrimini yakalayamamışız. Üstadımız'ın tabiriyle Kanuni'den sonra bir nevi tembelleşmişiz. Tarihçe-i Hayatta geçen bu ifade bu gerçeği şöyle haykırıyor:

"Avrupa ve Amerika’dan getirilen ve hakikatte yine İslâmın malı olan fen ve san’atı, nur-u tevhid içinde yoğurarak, Kur’ân’ın bahşettiği tefekkür ve mânâ-yı harfî nazarıyla, yani onun san’atkârı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve 'Saadet-i ebediye ve sermediyeyi gösteren hakaik-i imaniye ve Kur’âniye mecmuası olan Nurlara doğru ileri, arş!' demeli ve dedirmeliyiz."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Münazarat.
(2) bk. age.
(3) bk. Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas26125
Kanuni'den sonra bir nevi tembelleşmişiz. Bu ifadeyi destekleyen söz risalelerde nerede geçiyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her söz ya da görüşü Risale-i Nurdan bire bir desteklemek çok zordur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
çorapçı

burdaki asayişi muhafaza ile ne anlatılmak isteniyor . ve asayişi muhafaza için avrupadan ne alınıyor o zamanlar

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Asayişi muhafaza etmenin biri maddi diğeri manevi olmak üzere iki yönü vardır.

Asayişi muhafaza etmenin maddi yönü, asayişi temin edecek askeri ve siyasi araçların güzel ve mükemmel bir şekilde tertip edilmesidir ki, bu cihetle Avrupa bizden çok ileridir. Bizim onlardan örnek alacak çok eksikliklerimiz var. Nitekim asayiş ile ilgili Osmanlı ile başlayan ıslahat hareketleri günümüze kadar uzanmaktadır.

Asayişi temin edecek manevi yön de kendi arasında iki kısma ayrılır. Birisi inançtan gelen asayiş ki, bu noktada Müslümanlar Avrupa’dan çok ileridirler çünkü ellerinde İslam dini bulunuyor. Ama bu üstünlüğü ne kadar kullanabiliyoruz, tartışılır.

Maneviyatın ikinci kısmı medeniyet ve medeniliktir ki, bu cihetle de maalesef Avrupa bizden ileridedir. Bizim bu alanda onlardan alacağımız çok şeyler vardır. Mesela trafikte Avrupalı centilmenken, bizimkiler arabasında lazım olur diye levye veya sopa taşır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin

"Zaman-ı Saadette bir inkılâb-ı azîm-i dinî vücuda geldi. Bütün ezhânı nokta-i dine çevirdiğinden, bütün muhabbet ve adaveti o noktada toplayıp muhabbet ve adavet ederlerdi. Onun için, gayr-ı müslimlere olan muhabbetten nifak kokusu geliyordu."

O zaman sahabeler, gayri Müslimlerin sanatına da mı nifak korkusundan dost olmuyorlardı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Sahabe  gayr-i müslimlerin sanatına değil batıl itikadlarına mesafeli duruyorlar. Dini olmayan müspet sıfatlarına dost olmak yasak değildir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin

"Onun için, gayr-ı müslimlere olan muhabbetten nifak kokusu geliyordu."

Peki burada ne denilmek isteniyor? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Gayr-ı müslümlerin itikadına muhabbet etmek küfür ve nifaktır ve imana zıttır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...