"Erkekler hevâ ve hevesle kadınlaşırsa, kadınlar da nâşizelikle erkekleşir. Bir meclis-i ihvâna güzel bir karı girdikçe riyâ, rekabet, haset damarı intibah eder. Demek, inkişaf-ı nisvandan, medenî beşerde ahlâk-ı seyyie inkişaf eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şayet sefih erkekler hevesâtına uyarak kadınlaşırsa, nâşize kadınlar da hayasızlıkla erkekleşir."(1)

Naşize: Geçimsizlik çıkarma; serkeşlik yapma; kocaya karşı itaatsizlik etme; kadının kocasına karşı buğz edip asî olması anlamında bir İslam hukuk terimi. Arapça bir mastar olup, itaatsiz kadına "naşize" denir.

Evlilikte eşlerin karşılıklı uyum içinde olması gerekir. Ayet ve hadislerde karşılıklı hak ve görevler belirlenmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

"Erkeklerin kadınlar üzerinde meşru hakları gibi, kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler onlar üzerinde daha üstün bir dereceye sahiptirler."(Bakara, 2/228)

Şu ayette, eşler arasında iyi geçim istenir:

"... Onlarla iyi geçinin; eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda bir çok hayır takdir etmiş olur."(Nisâ, 4/19)

Kadın peşin konuşulan mehrini alıp, kocası onun nafakasını sağladığı sürece, kocasının meşru emirlerine uymak zorundadır. Ancak bu itaat kadının, kocasının her türlü emrine uyacağı anlamına gelmez. Kadına, ahlâk ve adaba aykırı veya İslam'ın kendisine tanıdığı hakları ihlâl edici emirler verilirse, onun itaat borcu ortadan kalkar.

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Allah'a isyan söz konusu olan yerde kula itaat yoktur."(2)

Ay hâli olmadığı zaman, kocasının cinsel isteklerine boyun eğmesi de bu itaatin kapsamına girer.(3)

Kadının kocasına karşı itaatsizliği halinde izlenecek yol Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirlenir:

"Şerlerinden, serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince; önce onlara öğüt verin, vazgeçmezlerse yataklarında yalnız bırakın; yine yarar sağlamazsa hafifçe dövün."(Nisâ, 4/34)

Bu ayet kocaya, karısını tedip hakkı vermektedir. Kocasının meşru isteklerine uymayan ve itaat dışına çıkan kadına kocası önce;

1. İhtar eder, öğüt verir, onu ikna etmeye çalışır, bundan bir sonuç alınamazsa,

2. Kadını yatağında, yani odasında yalnız bırakır. Bu da yarar sağlamazsa,

3. Koca karısını bir çeşit disiplin cezası olarak tedip edebilecektir. Ancak koca, karısını bedenini iz bırakmayacak şekilde tedip edebilir.

“Bir meclis-i ihvâna güzel bir karı girdikçe riyâ, rekabet, haset damarı intibah eder. Demek, inkişaf-ı nisvandan, medenî beşerde ahlâk-ı seyyie inkişaf eder."(4)

Kardeşler meclisine güzel bir kadın girse erkeklerde bir gösteriş, bir rekabet, bir kıskançlık damarı uyanır. Bu gibi menfi duyguların hakim olduğu bir yerde birlik, dirlik ve samimiyet kalmaz.

Toplum hayatı da bir kardeşler meclisi gibidir. Kadınlar toplumsal hayatta edepsizce boy gösterir, ahlaki kuralları ihlal ederse, o toplumun maddi ve manevi yapısı bozulmaya başlar.

Devlet dairelerinde, okullarda, işyerlerinde erkek ile kadın hiçbir ölçü ve kural tanımadan iç içe olurlarsa o zaman riyâ, rekabet, haset ve benzeri kötü ahlaklar yeşermeye başlar ve bu toplumu ciddi anlamda kötüleştirir.

Tecavüz, kıskançlık cinayetleri, kadının metalaştırılması, iki yüzlü ilişkilerin çoğalması, kadınların göz hapsi edilmesi, Üstadımız'ın tezini kuvvetlendiriyor. Mesela bir kadına iki erkek talip olursa (ki talip burada iyi niyetle evlenme isteği değil) bu erkekler açısından tam bir felakettir.

İslam’ın tesettürü ve haremliği emretmesinde bunların payı büyüktür.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 100 (meal).
(2) bk. Buharî, Ahkâm, 4; Müslim, İmâre, 39.
(3) bk. el-Kâsânî, Bedâyiu`s-Sanâyi, II, 334; el-Cassâs, Ahkâmül-Kur`ân, thk. Muhammed es-Sâdık, Dârul-Mushaf, Kahire t.y., II, 68 vd.; İbn Rüşd, Bidâyetül-Müctehid Mısır t.y., II, 46 vd.; el-Fetâvâl-Hindiyye, Mısır 1310/1892, I, 556 vd.
(4) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 100.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...