"Evet, dinin, şeriatın ve Kur’ân’ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammâlarını hal ve keşfeden..." Buradaki "yüzü aşkın tılsımı" nasıl yorumlarsınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, dinin, şeriatın ve Kur’ân’ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammâlarını hal ve keşfeden; ve en muannid dinsizleri susturup ilzam eden; ve Mirac ve haşr-i cismânî gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur’ân hakikatlerini en mütemerrid ve en muannid feylesoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları, elbette küre-i arz ve küre-i havâiyeyi kendi ile alâkadar eder ve bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek bir hakikat-i Kur’âniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılınçtır."(1)

Risale-i Nur Külliyatında izah ve ispat edilen "dinin, şeriatın Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımları"ndan bazıları aşağıda listelenmiştir:

1) Adem, tahrip kolay; tamir zordur. Adem şerri mahz, vücud hayrı mahzdır. (On Üçüncü Lem’a)

2) Alevilik meselesi. (Dördüncü Lem’a)

3) Allah ve kulların vazifelerinin ayrı olduğu. Kulun Allah’ı tecrübe edemeyeceği.(On Yedinci Lem’a)

4) Allah’a iman etmek başka, onu inkar etmemek başkadır.(Emirdağ Lahikası-I, 151. Mektup)

5) Allah’a yetişmekte en mühim vesile acz, fakr, şükür ve şefkat. (Sekizinci Mektup)

6) Allah’ın büyük isimlerinden olan Rahim, Hakim ve Vedud’a mukabil; adem, zeval, firak, musibet ve belalar nasıl telif edilebilir? (Yirmi Dördüncü Mektup)

7) Amelde rızayı ilahiyi esas tutmak. (Yirmi Birinci Lem'a)

8) İslamiyet’in “Felsefe usulü” ile anlatılamayacağı. (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım, Yedinci İşaret)

9) Ata-kaza-kader kanunları (Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale)

10) Beddua etmenin hiçbir sevabı olmadığı.(Emirdağ Lahikası-I, 152. Mektup)

11) Besmele ve sırları.(Birinci Söz ve On Dördüncü Lem'a'nın İkinci Makamı)

12) Bir cemaatin malı bir adama verilmez. (On Yedinci Lem’a)

13) Bitarafane muhakemenin asılsızlığı ve tevhid (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Altıncı Mesele)

14) Bu asrın hususiyetleri: hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor (Kastamonu Lahikası, 70. Mektup)

15) Bu zamanda bid’alara karşı şahsın değil, şahs-ı manevinin dayanabileceği. (Emirdağ Lahikası-II, 93. Mektup)

16) Bütün kuvveti ihlasta ve hakta bilmek. (Yirmi Birinci Lem'a)

17) Cehennem-i suğra ve kübra (Birinci Mektup)

18) Cehennemin mahzı adalet, cennetin fazlı ilahi olduğu (Barla Lahikası, 134. Mektup)

19) Cirmi ve cürmü küçük; cürmü ve zulmü büyük insanın Kur’an yoluyla kurtulacağı (Barla Lahikası)

20) Çirkin ve şerrin yaratılışının çirkin olmadığı.(On Üçüncü Lem'a)

21) Demokrasi ve hürriyetin imanın hassası olduğu.(Münazarat)

22) Diyar-ı harb / dârülharp meselesinin halli. (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım)

23) Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? (Furkan, 25/77)'nin izahı. Duanın
önemi (Yirmi Dördüncü Mektubun Birinci Zeyli)

24) Ehadiyet-i Zat-ı İlahi ile külliyet-i ef’ali ve vahdeti şahsiyeti, muinsiz ve mekandan münezzehiyeti ile beraber her yerde hazır bulunması, sonsuz büyüklüğü ile beraber her şeye yakın olması konularının "Kur’an’ın hikmetiyle" açıklanması. (On Altıncı Söz)

25) Ehli dalalet olan meczupların indallahda mahfuz oldukları. (Yirmi Altıncı Mektup, Dokuzuncu Mesele)

26) Ezan ve kametin Türkçeye çevrilemeyeceği .(Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım)

27) Felsefe hikmeti ile İslamiyetin kıymetinin farkları. (Yirmi Beşinci Söz)

28) Felsefe ile Kur’an’ın mukayesesi. (On İkinci ve On Üçüncü Sözler)

29) Fıtri şeriat. (Mesnevi- Nuriye, Katre, Zerre)

30) Haşr-i cismani. (Onuncu Söz)

31) Hayat ve mahiyeti. (Üçüncü Lem’a)

32) Hayatın beş mertebesi. (Birinci Mektup)

33) Her hal ve şartta şeytana müptela insanın Allah’a sığınarak kurtulabileceği (Barla Lahikası)

34) Hikmet ve maslahat arasındaki fark.(On Yedinci Lem'a, On Üçüncü Nota)

35) Hikmet-i alemin tılsımı, hilkati insanın muamması, hakikati namazın rumzu.(On Birinci Söz)

36) Hizbullahın, hizbüşşeytana mağlup olma sebepleri. (On Üçüncü Lem’a)

37) Hutbenin makamı ve Arapça okunmasının sırrı. (Mesnevi-i Nuriye, Hubab)

38) Hüve nüktesi (On Üçüncü Söz)

39) Hz. Âdem’in cennetten çıkarılması bazı ben-i ademin cehenneme gitme hikmetleri. (On İkinci Mektup)

40) Hz. Ali (ra), Hz. Aişe (r.anha) ve Hz. Muaviye (ra) arasındaki hadiseler ve yorumları. (On Beşinci Mektup)

41) Hz. İsa (as) ve Deccal meselesi. (On Beşinci Mektup)

42) Hz. Peygamber (asm)’in birden fazla evlenmesinin hikmetleri ve sırrı.(Yedinci Mektup)

43) Hz. Peygamber (asm)'in mahiyeti beşeriyeti ile mertebe-i risaleti arasındaki fark ve önemi. (On Dokuzuncu Mektup, Dördüncü Nükteli İşaret, Altıncı Esas)

44) İbadetin emr-i ilahi olduğu; dünyevi değil uhrevi olduğu. (On Yedinci Lem’a)

45) İblisin en büyük desisesinin kendini inkar ettirmek olduğu ve bundan Allah’a sığınılacağı. (Barla Lahikası, 134. Mektup)

46) İcadsız kisb ve şeytanın tahribatına karşı Allah’a iltica gerektiği (Barla Lahikası, 134. Mektup)

47) İctihadın semavi olup arzi olmayacağı. (Yirmi Yedinci Söz)

48) İktiran (iki şeyin bir arada gelmesi) bahsi. (On Yedinci Lem’a)

49) İman-hayat-şeriat meselesi ve imanın durumu.(Kastamonu Lahikası)

50) İmansız cennete gidilmez, fakat tasavvufsuz cenneti gidilir. (Beşinci Mektup)

51) İmansız İslamiyet ve İslamiyetsiz iman olmayacağı. (Dokuzuncu Mektup)

52) İsm-i Azama dair. (Otuzuncu Lem’a)

53) Kabul-u adem ve adem-i kabulün manaları. (Yedinci Şua)

54) Kader bahsi. (Yirmi Altıncı Söz)

55) Kadere te’vilsiz inanma ve günah-ı kebireyi işleyenin kafir olmadığı. (On Üçüncü Lem’a)

56) Kafirlerin çok, mü’minlerin az olmasının tılsım ve hikmeti. (On Yedinci Lem'a, Altıncı Nota)

57) Kainata müdahalenin imtina derecesinde olduğu; “ve hüve ala külli şey’in kadir” kelimesinin anlamı. (Yirminci Mektup, Onuncu Kelimenin Zeyli)

58) Kainatta Cenabı-Hakk'ın mutlak müessiri hakiki olduğu. (Yirmi İkinci Söz ve Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Yedinci Pencere)

59) Kainattaki durmaz ve durdurulmaz faaliyetin sırrı hikmeti. (On Sekizinci Mektup)

60) Kemiyetin, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok. (Mektubat, On İkinci Mektup) Kemmiyetin değil, keyfiyetin önemli olduğu.(Kastamonu Lahikası, 58. Mektup)

61) Keramet ile ikramın farkları. (Dokuzuncu Mektup)

62) Kıyametin kopması hakkındaki ilmi yorum. (Kastamonu Lahikası)

63) Kudret-i İlahiyeye karşı zerrat ve seyyarat aynıdır. (On Altıncı Söz)

64) Kur’an-ı Kerim’in hakiki tercümesinin mümkün olmadığı. (Yirmi Beşinci Söz)

65) Kur’anın orijinal lafızlarının ve bazı zikirlerin lafızlarının değiştirilebilinip, değiştirilemeyeceği hakkında. (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Sekizinci Mesele)

66) Küçük görünen küfrün müthiş bir tecavüz ve cinayet olduğu. (On Üçüncü Lem’a)

67) Küfre giren ehli dalaletin kemmiyeten çokluğunun önemli olmadığı.(On Yedinci Lem'a, Altıncı Nota)

68) Küfrün de imanın da insanların kendi ihtiyarları ile gerçekleştiği, imanın büyük nimet olduğu (On Üçüncü Lem’a)

69) "La ilahe illallah ile imanınızı tazeleyiniz." hadisinin hikmeti. (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Dördüncü Mesele)

70) Maddi zevkler neden cennette de var? (Yirmi Sekizinci Söz)

71) Medar-ı necat ve halas yalnız ihlastır. (On Yedinci Lem’a)

72) Medeniyet teknolojisi ve peygamber mu’cizelerinin tevilleri. (Yirminci Söz)

73) Mehdi meselesi. (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım)

74) Menfi milliyetçiliğin esasları ve müspet milliyetçiliğin ne olduğu.(Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas)

75) Menfiyi zikretmeden müspeti göstererek hakikatlerin anlatılması lazım geldiği. (Yirmi Beşinci Söz)

76) Mi’rac bahsi (Otuz Birinci Söz)

77) Mu’cizat-ı Kur’aniye. (Yirmi Beşinci Söz)

78) Mugayyebat-ı hamsenin izahı. (On Altıncı Lem’a)

79) Mücerred “La ilahe illallah” kafi midir? "Muhammedün Resulullah" demezse ehl-i necat olabilir mi? (Yirmi Altıncı Mektup)

80) Müspet hareket. Kendi mesleğinin muhabbeti, başkalarını tenkis etmemek. (Yirminci Lem’a)

81) Müspet olarak yapılan her dünyevi işin de ibadet olduğu. (Dördüncü Söz)

82) Namazda iken kalbe gelen vesvese ve hükmü. (Yirmi Birinci Söz, Birinci Makam)

83) Namazın beş vakte tahsisinin hikmeti. (Dokuzuncu Söz)

84) Neden bir tek imanın rüknünü inkar eden küfre girer? (On Birinci Şua)

85) Nimetleri verenin sebepler değil mün’imi hakiki olduğu (On Yedinci Lem’a)

86) "On sekiz bin alem"in tarifi. (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas)

87) Tahavvülat-ı zerrat konusu.(Otuzuncu Söz)

88) Ölüm ve mahiyeti. (Birinci Mektup)

89) Rahmet-i İlahiyeden şefkati taşırmamak lazım geldiği. (Kastamonu Lahikası, 46. Mektup)

90) Rızk, sema ve arzın yedi kat olması, esir maddesi konusu. (On İkinci Lem’a)

91) Risale-i Nur’un ve şakirdlerinin şahs-ı manevisi “Ferîd” makamına mazhar olduğu.(Kastamonu Lahikası, 120. Mektup)

92) Sa’y ve amelin hem canlılarda hem de cansızlarda olduğu. (On Yedinci Lem’a, Sekizinci Nota)

93) Sahabelerdeki veraset-i nübüvvetten gelen velayet-i kübra ve velayet-i suğranın farkları ve müfsidlerin keşfedilememe sebepleri. (On Beşinci Mektup)

94) Sedd-i Zülkarneyn meselesi. (On Altıncı Lem’a)

95) Sevr ve hud’a dair hadis. Hadis ve ayet yorumlarındaki temel nokta. (On Dördüncü Lem’a)

96) Sırr-ı hilkat-i alem. (On İkinci Mektup)

97) Sırr-ı teklif ve imtihan. (On İkinci Mektup)

98) Süfyan ve Deccal meselesi. (Beşinci Şua)

99) Sünnete ittiba ederek adetlerin ibadete çevrildiği. (On Birinci Lem’a)

100) Şapka ve zünnar meselesi. (İşaret-ül İ’caz)

101) Şer ve tahribatın adem olduğu, bir güçlerinin olmadığı (On Üçüncü Lem’a)

102) Şeytanın desiseleri ve çözüm yolları-altı desisenin çaresi.(Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Mesele)

103) Şeytanın desiselerine kapılmanın imansızlıktan ve iman zayıflığından olmadığı; günah-ı kebireyi işleyenin küfre girmediği (Barla Lahikası, 134. Mektup)

104) Şeytanın ve ehli dalaletin şerrinden kurtulmanın yolu sünnete sarılmaktır.(Barla Lahikası, 134. Mektup)

105) Şeytanın yaratılışının hikmeti. (On Üçüncü Lem’a)

106) Şüphesiz biz insanoğlunu şerefli kılmışızdır." (İsra, 17/70) ile “Şüphesiz o çok zalim ve çok cahildir." (Ahzab, 33/72) ayetlerinin vech-i tevfiki (Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Üçüncü Mesele)

107) "Taabbüdi” ve “makul-ül mana” olan mesail-i şeriat. (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Nükte)

108) Tabiatın nakış olduğu, nakkaş olmadığı. (Yirmi Üçüncü Lem’a)

109) Tahayyül-ü küfür, küfür değildir. (On Üçüncü Lem’a)

110) Tahdis-i nimet, küfran-ı nimet. (Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale)

111) Tasavvuf ve İslamiyet'in hakikatleri. Tarikatın ilmi tarifi sünnete uygun tarikat ve tatbiki ile ilgili dokuz telvih. (Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım)

112) Uhuvvet Risalesi. Altı vechi ve gıybet bahsi. (Yirmi İkinci Mektup)

113) Yağmur duası gibi duaların hikmetleri. (İşaratü'l-İ’caz)

114) Ruh, melaike, kıyamet, mevt, dünya, ahiret konuları. (Yirmi Dokuzuncu Söz'ün Sonundaki Remizli Nükte)

115) Hadis-i şeriflerin doğru youmlanması (Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal)

116) Ehl-i keşfin keşfiyatlarının farklılığı meselesi (Yirmi Dördüncü Söz, İkinci Dal)

117) Zahiren cüz’i hata ve isyanla çok tahribat yapan şeytana karşı Kur’an kalesine ilticanın gerektiği.(Barla Lahikası, 134. Mektup)

Dipnot:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 23. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...