"Ey devamı isteyen nefis!...Onun cevherine sadef ve zarf ol ki, kıymetli olasın." Bu cümleyi devamı ile birlikte açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Nefs-i nâtıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hattâ vehmî bir devamla kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyleyse, ey devamı isteyen nefis! Daimî olan bir Zâtın zikrine devam eyle ki, devam bulasın. Ondan nur al ki sönmeyesin. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Onun nesim-i zikrine beden ol ki, hayattar olasın. Esmâ-i İlâhiyeden birisinin hayt-ı şuasıyla temessük et ki, adem deryâsına düşmeyesin."(1)

“Onun cevherine sadef ve zarf ol ki, kıymetli olasın.” cümlesindeki cevherden maksat, insandaki ruhtur. Nefis ve ceset ise bu ruha cismani ve maddi bir sadef ve zarftır.

İnsanın ruhu cevher olduğu için, arazlar gibi fena ve dağılmaya mahkum değildir. İnsan ruhu ölmez, fenaya maruz kalmaz, bekaya mazhardır. "Ey nefis, tabiatı böyle kudsi ve baki olan ruha münasip bir kul ol ki, sen de onun gibi kıymetli ve değerli olasın." denilerek, nefsin terbiye ve ıslah yolu ile nuraniyet kazanabileceğine işaret ediliyor.

Evet arif ve evliyaların nefisleri terbiye ve tezkiye oldukları için, ruh hiffetine ve kıymetine çıkmışlardır. Ruh Allah’ın kıymetli ve kudsi bir cevheri ve sanatıdır. Bu manaya işaret için “Onun cevherine sadef ve zarf ol ki, kıymetli olasın.” denilmiştir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Zerre

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...