"Gaybi tevafuk hakkındaki bu müdellel ve mukni beyanat da yerindedir, fazla değildir. Bu da herhalde lazımdır. Buna mutlak ihtiyaç vardır veya olacaktır..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Binaenaleyh gaybî tevafuk hakkındaki bu müdellel ve mukni beyanat da yerindedir, fazla değildir. Bu da herhalde lazımdır. Buna mutlak ihtiyaç vardır veya olacaktır. Gösterilen misalden de anlaşılıyor. Özene bezene yazılmış, senelerle emek sarfıyla cem edilmiş, toparlanmış, tefsir kavâidine siyak ve sibak-ı kelam gözetilerek, muhtemelen bazı yerlerinde kesret-i istimal sebebiyle, hâh nâhâh nazar-ı dikkate çarpan tevafuk ve müvazenete de an-kasdin ihtimam edilerek, emniyetle vücuda getirilmiş olan bir tefsirle, doğrudan doğruya hazâin-i mukaddese-i Kur’âniyeden, bu asır insanlarına, Müslümanlarına göre nebean, feveran ve lemean eden nurlu âsârdaki gaybî muvafakat, muvazenet kıyas edilebilir mi? Asla!.." (Barla Lahikası, 89. Mektup: Hulusi Bey'in Fıkrasıdır.)

Risale-i Nurlarla ilgili gaybi tevafuklar, özene bezene yazılmış, senelerle emek sarfıyla cem edilmiş ve toparlanmıştır. Tefsir kurallarına, siyak ve sibak-ı kelam gözetilerek hazırlanmakla birlikte, bazı yerlerinde kesret-i istimal israf görünebilir. Oysa ister istemez nazar-ı dikkate çarpan bu tevafuk ve muvazene, kasten ihtimam edilerek vücuda getirilmiş olan bir tefsir değildir.

Risale-i Nur'un telif edilme süreci incelendiğinde kimi zaman bir iki saat içinde kimi zaman en hastalıklı ve sıkıntılı bir zamanda kimi zaman ani bir şekilde telif edilmiş olduğu görülür. Tevafukun oluşturulması için gerekli zaman ve şartlar asla mümkün olmamıştır. Bu da Risale-i Nur'daki tevafukların doğal olduğunu ve yapmacık olmadığının bir ispatı bir delili niteliğindedir.

Üzerinde çalışarak, tasarlanarak kasten yapılan tevafuk ile ani ve doğal olan tevafuk manevi açıdan aynı seviyede değildir. Risale-i Nur'un tevafukları hazain-i mukaddese-i Kur'aniye'den bu asır insanlarına, Müslümanlarına göre nebean, feveran ve lemean eden nurlu âsârdaki gaybi muvafakattır. Bu nedenle bu tevafuk işaretlerine israf nazarıyla bakmamalı, tam yerindedir denilmelidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Tevafukat ise, ittifaka işarettir; ittifak ise, ittihada emaredir, vahdete alâmettir; vahdet ise, tevhidi gösterir." İzah eder misiniz?

- "Eğer denilse: Şu tevafukat-ı gaybiye eğer bir meziyet-i belâgat olsaydı, Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyan belâgatlerin envâından en ileride olduğu gibi, bu nevide de en ileri olmak lazım gelirdi..." İzahı?

- Risale-i Nur'un kerametinin tevafukat cinsinden kesretle vuku bulması, yani eskideki gibi evliyanın kerameti nev'inden olmamasının hikmeti nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...