Gayr-ı Münteşir'deki "Şu dünyanın gidişatın ve hâdisatın sevkiyatı her dâim bitamamihâ âhiret hesâbından olmasından,.." Şeklindeki mektubu özetler misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz karedeşlerimiz Ahmed Feyzi, Mehmed Emin,

"Necdet Bey’in tekrar ifade vermesini bildiren mektubunuzu aldık. Hz.Üstadımıza okuduk. Üstadımız sizlere selam söylüyor ve muvaffakiyetler niyaz ediyor ve diyorki:"

“Aziz kardeşlerimiz! Şu dünyanın gidişatın ve hâdisatın sevkiyatı her dâim bitamamihâ âhiret hesâbından olmasından, ehl-i hakikat âhiret ve beka itibariyle dünyaya bakıyorlar. Bu dünyada muvafakiyet ve parlak saddet maksud-u bizzat değil. Belki rıza-yı ilahî, saadet-i ebedîye gibi ulvî emirlerdir. Esma-i hüsnanın mütenevvi tecelliyatına mazhariyet kesbetmektedir. Mahiyet-i insaniyede münderic acz, fakr, zaaf gibi madenleri tazyiklerle işlettirip dergâh-ı ulûhiyete iltica ettirmektedir."

"Eğer bunlar olmasaydı, yalnız kürsülere çıkıp konferanslar ve vaazlar vermek, fikrî münakaşalar yapmak gibi meşru’ hususlar dahi olsaydı sönük kalırdı, tam kemal olmazdı. Hakiki ubudiyet yapılmıyacaktı, yalnız bir cihette âyinedarlık olurdu. Mes’ele ruhun derinliğine nüfuz edemeyecekti."(1)

Dünyanın en büyük hadisesi de olsa, asıl ve esas olan ebedi hayat olan ahiret hayatıdır. Bir mümin her şeyde ve her hadisede ahiret eksenli ve merkezli düşünmek ve hareketini ona bina etmekle mükelleftir. Dünya ve içindeki eşya da zaten ahirete müteveccih ve ona işaret ediyor. Her şey ona bakıp ona yönelmiş iken, insanın dünyayı ve dünyaya ait basit hadiseleri asıl maksat ve gaye yapması büyük bir gaflet ve sapmadır.

Nur talebesi dünyaya bakarken, ahiret namına ve onun hesabına bakar, bizzat ve asıl gaye olarak bakmaz. Dünya hadiseleri insanın fıtratında yerleştirilmiş olan acizlik ve fakirlik damarlarını tahrik etmek ve ahirete müteveccih potansiyel kabiliyetlerin inkişaf etmesinde bir tetikçi, bir sevk edicidir. Hadiselere bu nazarla bakılırsa, o zaman dünya asıl maksat değil, ahirete ve onun kazanılmasına yardımcı bir unsur telakki edilir. Ve insanın asıl vazifesinin ibadet ve ebedi alemi kazanmak olduğu tahakkuk etmiş olur.

(1) bk. Geniş Dâire ile Alakalı Gayr-ı Munteşir Bazı Mektublar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...