Muhtelif

İçerikler


 1. Bir Dava Adamının Notlarındaki "Bazı büyük zatların sözlerinde yetmiş bin mana bulunur." İfadesini izah eder misiniz?

 2. Rumuzat-ı Semaniyedeki "Hükûmetin düsturlarına muvakkaten mağlup ... Desatir-i Kur'aniyenin hâkim olacağı" konularını izah eder misiniz? Mağlup görünüyoruz!

 3. "Hakiki bir tefsirdeki âyâtın güzel hakikatleri, hakaik-i Kur'aniye ile muvazene edilebilir mi?" İzah eder misiniz? "âyâtın güzel hakikatleri" ile "hakaik-i Kur'aniye" farklı mı?

 4. Bir Dava Adamının Notlarındaki "Ezberle aklen, "Salavat-ı Şerifeyi okuyarak kalben inkişaf ederiz." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 5. Bir Dava Adamının Notlarındaki "Zihnî faaliyet için takip edeceğim gaye, iradi dikkat cehdimden ibarettir." İfadesini izah eder misiniz?

 6. Fihristteki "Sâni'-i Hakîm, her bir mevcuduna taktığı yüzler hikmeti, o mevcutların nihayet hassasiyetiyle tavzif ettiği yüzler vazifelerinden..." Cümlesini izah eder misiniz?

 7. Esasat-ı Nuriyedeki Ciddiyet "Ağırbaşlılık, gayretlilik ve hürmetdeğer şahsiyetliliktir." Karakter olarak mı yoksa hizmet noktasında mı değerlendirilmeli?

 8. Fihristteki "payitaht-ı hükûmet" hangi manada kullanılmıştır?

 9. Zübeyir Gündüzalp Ağabeye atfedilen "Bu hizmette hiç olanlar muvaffak oldular, bir şey olmak isteyenler hiçbir şey yapamadılar." İfadesini nasıl anlayabiliriz?

 10. Zübeyir Gündüzalp Ağabeye atfedilen "10 sayfa okuyan kendini muhafaza eder, 15 sayfa okuyan şevke gelir, 20 sayfa okuyan hizmet eder." İfadesini nasıl anlayabiliriz?

 11. Fihristte geçen "Musîb cevablar vardır. Hüseyin" Buradaki Hüseyin Ağabeyle ilgili bilgi var mıdır?

 12. Mufassal Tarihçedeki "Üstâd, gazetelerden bilhassa İslam Dünyası ile ilgili haberleri takib ederdi." ifadesini; On Birinci Şuâ, Dördüncü Mes'ele ile birlikte nasıl anlayabiliriz?

 13. Bir Dava Adamının Notlarındaki "Şevk devresi", "Muhabbet devresi", "Sebat devresi", "Sadakat devri", "Sıddıkiyet makamı" hakkında bilgi verir misiniz?

 14. Bir Dava Adamının Notlarındaki "Günlük içtimai hadiselerle meşguliyet, kabiliyetlerin inkişafına mânidir... Bugün buna 'genel kültür' ism-i herzesi takılmış." İfadesini izah eder misiniz?

 15. Esasat-ı Nuriyedeki "Kitaba, yani açık beyanların getirdiği kati hükümlere ters düştüğü" ifadesi ne demektir? "Kitaptan açık delil" derken hangi kitap kastediliyor?

 16. Osmanlıca Lem’alar’ın 22. Lem’asının âhirindeki ‘Eski zamanda manevî gayet büyük, kudsî bir imamın bize karşı gaybî kerametiyle’ cümlesinin altına" konulan haşiye tam olarak nedir?

 17. Mufassal Tarihçedeki "Mardin hayatı hadiseli geçmekte idi." ifadesine binaen Üstad'ın tarz-ı hareketinin hikmeti ne olabilir? Nur talebeleri Üstad'ı taklit edebilir mi?

 18. Bir Dava Adamının Notlarındaki "Risale-i Nur başkalarından tederrüs edilmez." cümlesini izah eder misiniz?

 19. Fihristteki "İnsan kendisiyle alâkası olan ve faidesi dokunan bir zerreye, kendisi ile alâkası olmayan bir Şems’den ziyade ehemmiyet verir." Cümlesini izah eder misiniz?

 20. Ayetü'l-Kübra, Takriz'deki "Tabiat uykusu azalır." cümlesini izah eder misiniz, "tabiat uykusu"ndan kasıt nedir?

 21. Mufassal Tarihçedeki "Öteki galib cereyan ise, ne vakit Kur’an’a ve Risale-i Nur’a ve bize ve İslamlara yardım etse..." ifadesinden Üstad'ın SSCB'ye karşı Hitler'i bir süre desteklediği doğru mu?

 22. Bir Dava Adamının Notlarındaki "Bir yerde devamlı kalmak gaflet verir." Cümlesi, dershanede kalan vakıf için de geçerli mi?

 23. "Nefs-i insaniyetin mübtela olduğu âfil ve nâfil şeylerin, etvar-ı âlem üzerinde hakikatlarını gösterip, kalbin rabıtasını kesip, yüzünü beka ve âhirete çevirir." İzah eder misiniz?

 24. Mufassal Tarihçedeki "Bir derece mahremdir. İngiliz siyasetine taraftar olanlara gösterilmesin." Mektubunu izah eder misiniz?

 25. Talikattaki "Mantıkçılar birçok zaman hata etmişlerdir. Nasıl olur da mantık ilmi zihni, hatalardan koruyucu nitelikte olur?" şeklinde başlayan yeri açar mısınız?

 26. Fihristteki Üstad'ın talebelerinin Mehdi hakkındaki farklı ifadelerini nasıl anlayabiliriz?

 27. Fihristteki "Bilhassa 'Hücumat-ı Sitte' içerisinde Eski Said’in şiddetli lisanı karıştığı için en has ve en sadık kardeşlerime mahsustur." ifadeleri nasıl anlaşılabilir?

 28. Osmanlıca Lemalardaki "İktisad şimdi herkese farzdır." ifadesini izah eder misiniz? Latinceye alınmamasının hikmeti nedir?

 29. "Kur’an’ın elindeki kılıncı Kur’an’a çevirmek ve Kur’an’ın sadık hizmetkarını Kur’an’a karşı mübareze vaziyetini vermek..." İzah eder misiniz?

 30. "Bu risalenin İmam-ı Ali'nin (R.A.) ve evliyanın gaybî işaretleriyle makbuliyetine imza basmalarına tam lâyık bulunduğunu aynelyakîn derecesinde bildim..." Üstad nasıl bu kadar emin oluyor?

 31. Bir Dava Adamının Notlarındaki "Bir insan meş’ûr ve sebatkâr bir şekilde çalışmasını ve nizamlı yaşamasını bilmezse, kabiliyetlerini inkişaf ettiremez." ifadesine göre nasıl planlı olabiliriz?

 32. Fihristteki "Yazdığımız Kur'anın parçalarını bir kısım ehl-i kalb görmüş, Levh-i Mahfuz hattına yakın olduğunu kabul etmişler." İfadesi için muarızların ithamlarına nasıl cevap verilebilir?

 33. Sirâcü'n-Nûr'daki "Mâdem ki, Kur’ân sana Said demiş. Elbette sen saidsin hem ismin ve hem resmin saiddir..." İzah eder misiniz, bu ifadeler neden Külliyat'ta yer almıyor?

 34. Bir Dava Adamının Notlarındaki "Genç yaşta riyazet, ruhi bir hastalıktır." ifadesini nasıl yorumlayabiliriz?

 35. Hatıralarda; Üstad'ın "İnsanlarla fazla münasebet, iflas alametidir. Onun için buralarda fazla kişilerle görüşmüyorum." demesini nasıl anlayabiliriz?

 36. "Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır." cümlesini izah eder misiniz?

 37. Gayr-ı Münteşir'deki "Şu dünyanın gidişatın ve hâdisatın sevkiyatı her dâim bitamamihâ âhiret hesâbından olmasından,.." Şeklindeki mektubu özetler misiniz?

 38. Sirâcü'n-Nûr'daki "İçtimaî bir manevi rahatsızlık cihetiyle, hiçbir gazeteyi ne okudum ve ne dinledim ve ne de merak ettim." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

 39. Zübeyir Gündüzalp Ağabeye atfedilen "Külliyatı üç defa okumadan lügate bakmaya lüzum yok." İfadesini nasıl anlayabiliriz?

 40. Zübeyir Gündüzalp Ağabeye atfedilen "Genç iken Risale-i Nur oku, evradları yaşlanınca okursun." İfadesini nasıl anlayabiliriz?

Yükleniyor...