"Halbuki, Mısırda Âl-i Beyt namına teşekkül eden devlet-i Fâtımiye hilâfeti ve Afrika'da Muvahhidîn hükûmeti ve İran'da Safevîler devleti gösteriyor ki, saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz." Bu devletler seyyitler tarafından mı kurulmuş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Amma kader nokta-i nazarında feci âkıbetin hikmeti ise:"

"Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri, mânevî bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile mânevî saltanatın cem'i gayet müşküldür. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi tâ, kalben dünyaya karşı alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı mâneviyeye tayin edildiler. Âdi valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular."(1)

Ehl-i beyt, manevi saltanatın sahipleridirler. Dünya saltanatı ile manevi saltanat bir arada olması çok zor olduğu için, Allah onlara manevi saltanata yönelmeleri için dünya saltanatının çirkin ve zulümlü yüzünü göstermiştir. Tarihte Ehl-i beyt adına kurulan devletlerin devamlı ve şaşalı olamamasının kader boyutu bu şekildedir. Şayet Allah onları dünya saltanatında başarılı kılsa ve şaşalı bir imparatorluk bahşetse idi, o zaman manevi sahada geri kalıp dinin muhafaza ve ilan edilmesi vazifesinden mahrum kalacaklardı ki, bu Allah ve Resulü (asm)'ın muradına ters bir durumdur.

Bizim bir deyime göre "Bir koltukta iki karpuz taşınmaz.", öyle ise Ehl-i beyt’in hem maddi hem manevi saltanatı götürmesi mümkün olmayacağı için, birisini tercih etmeleri gerekecekti. Allah, bu tercihin yönünü manevi saltanata çevirtmek için, dünya saltanatını onlara düşman yapmıştır. Tarihteki olaylar işin maddi ve zahiri boyutudur, işin hakiki ve kaderi boyutu bu şekildedir.

Fatimiler adını Hz. Muhammed (asm)’in kızı, Hz. Ali (ra)’in eşi, İmam Hasan ile İmam Hüseyin’in annesi olan Hazreti Fatma (r.anha)’dan alan Fatımiler Devleti (909-1171), Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Suriye’de egemenlik kurdu. Fatımilerde kesin bir Ehl-i beyt bağlılığı vardır. Fatımiler daha çok Aleviliğin İsmailliye koluna bağlıdırlar, diye yaygın bir kanaat olmasına rağmen, bunun aksini savunanlar da vardır.

Özet olarak, bu devletleri kuranlar Abbasiler ile aynı soydan geliyorlar, muhtemelen de Ehl-i beyt'tendirler. Lakin bu devletlerin her tarafına tam bir istikamet nazarı ile bakmak mümkün değildir. Nitekim çok sosyal ve siyasi faktörler sebebi ile bu devletler katıksız ve safi bir Ehl-i beyt çizgisinde ve istikametinde değillerdir.

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...