Beşinci Nükteli İşaret

İçerikler


 1. Beşinci Nükteli İşaret’te "Umur-u gaybiyeye dair hadislerin birkaç misalini zikrederiz." deniliyor. Fakat Altıncı Nükteli İşaret’te de gayptan haberler var. Neden tek başlıkta değil de iki bölümde işlenmiş olabilir?

 2. Üstad, Kerbela vakasının hikmetleri üzerinde dururken, "Hz. Hüseyin'in katli" ifadesini de kullanıyor. Neden "şehadet" değil de "katl" ifadesi kullanılmıştır?

 3. "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali'nin (r.a.) hilafetini arzu etmiş. Fakat gaipten ona bildirilmiş ki, murad-ı İlahi başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı İlahiye tabi olmuş." İzah eder misiniz?

 4. "Hz. Ali (ra)'in mümaşaatsız pervasız... tefrikaya sebep olmak ihtimali vardı." Hz. Ali'nin bu vasıfları Peygamber Efendimizin vefatından sonra halife olsaydı, neden tefrikaya sebep olsun ki? Saltanat ve hilafet arasındaki fark nedir?

 5. "Hazret-i Ali’nin hilafetinin teahhur etmesinin bir sırrı..." Burada Hazret-i Ali’nin hilafetinin teehhür etmesinden ziyade, o zamanda halife olmamasının hikmeti anlatılıyor gibi, izah eder misiniz?

 6. "Ben Kur'ân'ın tenzili için harb ettim. Sen de te’vili için harb edeceksin." Hz. Ali'nin Kur'an'ın te’vili için yaptıklarına misal verir misiniz? Buradaki "te’vil" kelimesi ne manaya gelmektedir?

 7. "Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise, hakaik-i İslamiyeyi ve ahkâm-ı Kur’âniyeyi muhafazaya memur idiler." Bediüzzaman; Ehl-i Beyt imamlarını dünyaperest biri olarak mı anlatıyor?

 8. "Hilafet ve saltanata geçen, ya nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefâ-i Râşidîn ve Ömer ibni Abdülâziz-i Emevî ve Mehdî-i Abbasî gibi harikulade bir zühd-ü kalbi olmalı ki, aldanmasın." Ehl-i beyt neden aldansın?..

 9. "Halbuki, Mısırda Âl-i Beyt namına teşekkül eden devlet-i Fâtımiye hilâfeti ve Afrika'da Muvahhidîn hükûmeti ve İran'da Safevîler devleti gösteriyor ki, saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz." Bu devletler seyyidler tarafından mı kurulmuş?

 10. Hz. Hasan'ın soyundan aktablar, Hz. Hüseyin'in soyundan imamlar çıkmasının hikmeti nedir? Acaba neden Hz. Hüseyin'den de aktablar çıkmamış? Ayrıca aktab ve imam arasında manen makam farkı var mıdır?

 11. On Dokuzuncu Mektup'ta, "dehşetli kanlı fitne" deniyor. Devamında anlatılanlar hem Cemel ve Sıffin hadiselerine hem de Kerbela hadisesine uyuyor. Bahsettiği hadise hangisidir acaba?

 12. "'İslamiyet tehlikededir, yangın var!' diye her taifeyi korkuttu." cümlesini izah eder misiniz?

 13. "O hareketten gelen bir kuvve-i ani’l-merkeziyye ile pek çok münevver müçtehidleri..." buradaki "kuvve-i ani’l-merkeziyye" ifadesinin bu konudaki ıstılah manasını izah eder misiniz?

 14. "Şarktan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zapt etmemiş." Moğollar daha çok toprağa sahip olmuşlardı, Peygamber Efendimiz'in bu haberini nasıl anlayabiliriz?

 15. "Hacamat edip, mübarek kanını Abdullah ibni Zübeyr teberrüken şerbet gibi…" Kanı içmesi caiz midir? Kan içmek dinimizce haram?!.

 16. On Dokuzuncu Mektup'ta; Hz. Peygamber Necaşi'nin cenaze namazını gıyaben kıldırdığını söylüyor. Peygamberimiz bu haberi bir elçi vasıtasıyla mı öğreniyor, yoksa Allah tarafından ona vahyedildiğinden mi biliyor? Yani gaybi mucize midir?

Yükleniyor...