Beşinci Nükteli İşaret

İçerikler


 1. On Dokuzuncu Mektup, Beşinci Nükteli İşaret’te "Umur-u gaybiyeye dair hadîslerin birkaç misalini zikrederiz." deniliyor. Fakat Altıncı Nükteli İşaret’te de gayptan haberler var. Neden tek başlıkta değil de iki bölümde işlenmiş olabilir?

 2. Peygamber Efendimiz'in istikbalden haber verdiği olaylar hakkında bilgi verir misiniz?

 3. Üstad, Kerbela vakasının hikmetleri üzerinde dururken, "Hz. Hüseyin'in katli" ifadesini de kullanıyor. Neden "şehadet" değil de "katl" ifadesini kullanılmıştır?

 4. "Ben Kur'ân'ın tenzili için harb ettim. Sen de tevili için harb edeceksin." Hz. Ali'nin Kur'an'ın tevili için yaptıklarından misaller verebilir misiniz?

 5. "Ben Kur’ân’ın tenzili için harb ettim. Sen de tevili için harb edeceksin." Buradaki “tevil” sözcüğü ne anlama gelmektedir?

 6. "Hazret-i Ali’nin hilâfetinin teahhur etmesinin bir sırrı..." Burada Hazret-i Ali’nin (r.a) hilafetinin teehhur etmesinden ziyade, o zamanda halife olmamasının hikmeti anlatılıyor gibi, izah eder misiniz?

 7. Saltanat ve hilafet arasındaki fark nedir? "Hz. Ali (ra)'in mümaşaatsız pervasız... tefrikaya sebep olmak ihtimali vardı." Neden Hz. Ali'nin bu vasfları Efendimiz'in vefatından sonra halife olsaydı, tefrikaya sebep olsun ki?

 8. "Dünya saltanatı aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise hakâık-ı İslamiyeyi ve ahkâm-ı Kur’âniyeyi muhafazaya memur idiler." Bu cevapta Said Nursi Ehl-i Beyt imamlarını dünyaperest biri olarak anlatmıyor mu?

 9. "Halbuki, Mısırda Âl-i Beyt namına teşekkül eden devlet-i Fâtımiye hilâfeti ve Afrika'da Muvahhidîn hükûmeti ve İran'da Safevîler devleti gösteriyor ki, saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz." Bu devletler seyyitler tarafından mı kurulmuş?

 10. "Hilâfet ve saltanata geçen, ya nebî gibi mâsum olmalı, veyahut Hulefâ-i Râşidîn ve Ömer ibni Abdülâziz-i Emevî ve Mehdî-i Abbâsî gibi harikulâde bir zühd-ü kalbi olmalı ki, aldanmasın." Ehl-i beyt neden aldansın?..

 11. Hz. Hasan'in soyundan aktablar, Hz. Hüseyin'inkinden imamlar çıkmasının hikmeti nedir? Acaba neden Hz. Hüseyin'den de aktaplar çıkmamış? Ayrıca aktab ve imam arasında manen makam farkı var mıdır?

 12. "... o hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziyye ile pek çok münevver müçtehitleri..." cümlesinde geçen "kuvve-i anil merkeziyye" teriminin konuya tatbik edilmiş ıstılah manasını izah eder misiniz?

 13. On Dokuzuncu Mektup'ta, "dehşetli kanlı fitne" deniyor. Devamında anlatılanlar hem Cemel-Sıffın olaylarına hem de Kerbela olayına uyuyor. Bahsettiği olay hangisidir acaba?

 14. "Şarktan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zaptetmemiş." Moğollar daha çok toprağa sahip olmuşlardı, Peygamber Efendimiz'in bu haberini nasıl anlayabiliriz?

 15. Peygamberimiz hacamat ettiğinde, Abdullah ibni Zübeyr'in Peygamberimizin kanını içmesi meselesinde; kan içmek dinimize göre haram; o hâlde bu nasıl oluyor?

 16. On Dokuzuncu Mektup'ta; Hz. Peygamber Necaşinin cenaze namazını gıyaben kıldırdığını söylüyor. Peygamberimiz bu haberi bir elçi vasıtasıyla mı öğreniyor, yoksa Allah tarafından ona vahyedildiğinden mi biliyor? Yani gaybî mucize midir?

 17. "'İslâmiyet tehlikededir, yangın var!' diye her taifeyi korkuttu." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...