Beşinci Nükteli İşaret

İçerikler


 1. Beşinci Nükteli İşaret’te "Umur-u gaybiyeye dair hadîslerin birkaç misalini zikrederiz." deniliyor. Fakat Altıncı Nükteli İşaret’te de gayptan haberler var. Neden tek başlıkta değil de iki bölümde işlenmiş olabilir?

 2. Üstad, Kerbela vak’asının hikmetleri üzerinde dururken, "Hz. Hüseyin'in katli" ifadesini de kullanıyor. Neden "şehadet" değil de "katl" ifadesi kullanılmıştır?

 3. "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali‘nin (r.a.) hilâfetini arzu etmiş. Fakat gaipten ona bildirilmiş ki, murad-ı İlâhî başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı İlâhîye tâbi olmuş." İzah eder misiniz?

 4. "Hz. Ali (ra)'in mümaşaatsız pervasız... tefrikaya sebep olmak ihtimali vardı." Hz. Ali'nin bu vasıfları Peygamber Efendimizin vefatından sonra halife olsaydı, neden tefrikaya sebep olsun ki? Saltanat ve hilafet arasındaki fark nedir?

 5. "Hazret-i Ali’nin hilâfetinin teahhur etmesinin bir sırrı..." Burada Hazret-i Ali’nin (r.a) hilafetinin teehhur etmesinden ziyade, o zamanda halife olmamasının hikmeti anlatılıyor gibi, izah eder misiniz?

 6. "Ben Kur'ân'ın tenzili için harb ettim. Sen de te’vili için harb edeceksin." Hz. Ali'nin Kur'an'ın te’vili için yaptıklarından misaller verebilir misiniz? Buradaki “te’vil” kelimesi ne mânaya gelmektedir?

 7. "Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise, hakaik-i İslâmiyeyi ve ahkâm-ı Kur’âniyeyi muhafazaya memur idiler." Bu cevabta Bediüzzaman Ehl-i Beyt imamlarını dünyaperest biri olarak anlatmıyor mu?

 8. "Hilâfet ve saltanata geçen, ya nebî gibi mâsum olmalı, veyahut Hulefâ-i Râşidîn ve Ömer ibni Abdülâziz-i Emevî ve Mehdî-i Abbâsî gibi harikulâde bir zühd-ü kalbi olmalı ki, aldanmasın." Ehl-i beyt neden aldansın?..

 9. "Halbuki, Mısırda Âl-i Beyt namına teşekkül eden devlet-i Fâtımiye hilâfeti ve Afrika'da Muvahhidîn hükûmeti ve İran'da Safevîler devleti gösteriyor ki, saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz." Bu devletler seyyidler tarafından mı kurulmuş?

 10. Hz. Hasan'ın soyundan aktablar, Hz. Hüseyin'inkinden imamlar çıkmasının hikmeti nedir? Acaba neden Hz. Hüseyin'den de aktablar çıkmamış? Ayrıca aktab ve imam arasında manen makam farkı var mıdır?

 11. On Dokuzuncu Mektub'ta, "dehşetli kanlı fitne" deniyor. Devamında anlatılanlar hem Cemel-Sıffın hâdiselerine hem de Kerbela hâdisesine uyuyor. Bahsettiği hâdise hangisidir acaba?

 12. "'İslâmiyet tehlikededir, yangın var!' diye her taifeyi korkuttu." cümlesini izah eder misiniz?

 13. "O hareketten gelen bir kuvve-i ani’l-merkeziyye ile pek çok münevver müçtehidleri..." buradaki "kuvve-i ani’l-merkeziyye" ifadesinin konuya tatbik edilmiş ıstılah mânasını izah eder misiniz?

 14. "Şarktan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zaptetmemiş." Moğollar daha çok toprağa sahip olmuşlardı, Peygamber Efendimiz'in bu haberini nasıl anlayabiliriz?

 15. "Hacamat edip, mübarek kanını Abdullah ibni Zübeyr teberrüken şerbet gibi" Kanı içmesi caiz midir? Kan içmek dinimizce haram!

 16. On Dokuzuncu Mektup'ta; Hz. Peygamber Necaşi'nin cenaze namazını gıyaben kıldırdığını söylüyor. Peygamberimiz bu haberi bir elçi vasıtasıyla mı öğreniyor, yoksa Allah tarafından ona vahyedildiğinden mi biliyor? Yani gaybi mucize midir?

Yükleniyor...