"Hayatın iki yüzü de şeffaf, kirsiz olduğundan, esbab-ı zâhiriye ondaki tasarrufât-ı kudret-i Rabbâniyeye perde edilmemiştir." Bu cümleyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hakk'ın bu kâinattaki mahlukatı kudretiyle yaratması, iki şekilde olmaktadır. Birincisi, doğrudan kudretin tecellisi iledir. Bu tarz bir yaratma, mevcudatın dış ve mülk ciheti itibariyle değil, iç ve melekut yönü itibariyledir.

İkinci tarz yaratması ise, dış yüzüne ve mülk yüzüne bakar. Fakat bu tarz bir yaratmada ise, sebeplerin kabiliyetinin rölü de mühimdir.

Yani her şeyi Allah yarattığı halde, mülk yüzü itibariyle sebeplerin kabiliyetine göre yaratır.

Ayrıca mevcudatın içyüzü, yani Allah'a ve ahirete bakan yüzünde pürüz yoktur. Çünkü, Allah'a bakan vecih itibariyle her şey hakkında verilen karar, haktır, hikmetlidir ve adaletlidir. Ama dış yüzü yani dünyaya ve insanlara bakan cihet itibariyle, bazı tecellilerde pürüzler olabilir.

Mesela, ölüm kararının verilmesinin melekut yüzü çok parlaktır ve güzeldir. Ama insanlara bakan yüzü, çirkin olabilir. Yani insanlar, ölümün güzel yüzünü göremeyebilirler. Ama ölümün yüzlerce güzel tarafları var ki, o güzel cihetler hep melekut, yani Allah'a bakan yüzdedir.

Burada bebeğin sebepler eli ile dünyaya gelmesi inkar olunmuyor. Sebepler arkasında işleyen kudret, irade ve ilim nazara veriliyor. Sebepler sadece renkli ve karmaşık bir perde gibidir. Asıl iş gören Allah’tır. Yani bebeği dünyaya getiren Allah’tır, yoksa sebepler değildir. Sebep sadece bir perde, bir bahanedir.

Olayların mülk yüzünde sebepler cevelan ederken, olayın meleküt yani hakiki içyüzünde ise Allah’ın isim ve sıfatları cevelan eder. Sebepler; isim ve sıfatların üzerinde renkli ve tenteneli bir perdedir. Dikkat ve tefekkür ile bakılırsa, bebeğin sebeplerin icadı ile gelmediği anlaşılır.

Mesela, hastalığın iki yüzünden, mülk yüzü pek hoş durmaz. Zira sıkıntı ve keder vardır, ama içyüzünde ise af ve sevap olduğu için, güzel ve hoştur. Lakin hayat hastalık gibi değildir; iki yüzü de hoş ve güzeldir, kirsiz ve passızdır. Hayatın hastalık gibi lekeli ve kederli bir yönü yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...