Block title
Block content

Beşinci Nükte

İçerikler

 1. "İsm-i Âzamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ism-i Hayyın bir cilvesi..." cümlesindeki "iki ziya"dan maksat nedir?

 2. "İsm-i Âzamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ism-i Hayyın bir cilvesi..." cümlesindeki "ziya ve nur" tabirlerinin konuyla münasebetini izah eder misiniz?

 3. "Hayat, •şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi, •hem en büyük neticesi,.." Gaye ve netice arasında ne fark vardır?

 4. "Hayat; şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi, hem en büyük neticesi, hem en parlak nuru, hem en latif mayesi, hem gayet süzülmüş bir hulasası, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti..." izahı nasıldır?

 5. "Hayatın", kâinatın en ehemmiyetli gayesi, en büyük neticesi, en parlak nuru, en lâtif mâyesi olmasını açar mısınız?

 6. Hayat için, "Kainatın sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu..." denilmiştir. Hayat ziruh mudur, yoksa bu bir teşbih midir?

 7. Hayatın, kainatın en parlak nuru olması ne demektir, açıklar mısınız?

 8. "Hayat: Hem masnuat-ı İlâhiye içinde en hafîsi ve en zâhiri, en kıymettarı ve en ucuzu, en nezihi ve en parlak ve en mânidar bir nakş-ı san'at-ı Rabbâniyedir." cümlesini açıklar mısınız?

 9. "Hem en büyük bir küll kadar, hayat ile küçük bir cüz’ü büyülten ve bir ferdi dahi küllî gibi bir âlem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kâinatı tecezzî ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir küll, bir küllî hükmünde gösteren fevkalâde..." İzah?

 10. "Hem hayat, bu kâinatın tezgâh-ı âzamında öyle bir istihale makinesidir ki, mütemadiyen, her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor." cümlesini açıklar mısınız, "temizlemek"ten kasıt nedir?

 11. "Mülk" ve "melekut" bahsinde, ayinenin iki yüzü misalini anlayamadım, izah eder misiniz?

 12. "Onun için, perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbâniyeden çıktığını âşikâre göstermek için, sair eşya gibi zâhirî esbabı, hayattaki tasarrufât-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahlûktur." cümlesini izah eder misiniz?

 13. "Hayatın iki yüzü de şeffaf, kirsiz olduğundan, esbab-ı zâhiriye ondaki tasarrufât-ı kudret-i Rabbâniyeye perde edilmemiştir." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 14. "İsm-i Hayyın bir cilve-i âzamı ve ism-i Muhyînin bir tecellî-i eltafı olan bu hayatın,.." Hayat çok kıymetli; ancak çok basit sebeblerle son bulabiliyor. Arı sokmasından, miligramlık zehirden insan alerjiyle ölebiliyor. Basit sebeblerle ölümün hikmeti?

 15. "O esbab ise icad edemiyorlar; belki haksız olan şekvâlara ve itirazlara hedef olmak ve izzet ve kudsiyet ve münezzehiyet-i kudreti muhafaza içindirler." Esbab icad edemiyorsa, kötülük yapan insanlar, yaptıkları kötülüğü icad etmiyor mu demektir?

 16. "Fakat hayatın hem zahirî, hem bâtınî, hem mülk, hem melekût vecihleri kirsiz, noksansız, kusursuz olduğundan;.. doğrudan doğruya, perdesiz olarak Zât-ı Hayy-u Kayyum´un 'ihya edici, hayat verici, diriltici' isminin eline teslim edilmişlerdir." İzahı?

 17. "Hayat, vücut, nur, rahmet sebepsizdir" deniyor. Vücut nasıl sebepsiz oluyor, bunu anlayamadım, açıklar mısınız? Ayrıca güneşin nuru sebebsiz denilir mi?

 18. "Hayattan sonra rızık ve şifa ve yağmur gibi vesile-i şükran şeyler dahi doğrudan doğruya Zât-ı Rezzâk-ı Şâfîye ait olduğunu, esbab ve vesait bir perde olduğunu,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 19. "Perdesiz kabza-i tasarrufunda tutması" deniliyor. Devamında "İlâçlara hâsiyetleri veren ve tesiri halk eden, ancak o Şâfî-i Hakikîdir." şifada ilaç perde değil mi?

 20. "Rızık, şifa ve yağmur münhasıran Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun kudretine hastır." cümlesinde “kudretine has” ne demektir, her şey öyle değil mi ki?

 21. "... şecere-i hayatın gayesi,.. taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayattar olan dâr-ı saadetteki hayattır." cümlesini izah eder misiniz? Zâten nebatattan itibaren mahlukat, âlem-i şehadette de hayattar ve canlıdırlar...

 22. "Hayatın yirmi sekizinci hassasında beyan edilmiştir ki: Hayat, imanın altı erkânına bakıp ispat ediyor, onların tahakkukuna işaretler ediyor..." Burada ifade edilen "hayatın hassaları" nelerdir?

 23. "Ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela, yirmi derece ziyade ve bu kâinatın ve zîhayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan, serçe kuşundan saadet-i hayat cihetinde yirmi derece..." yirmi derece kısmında kesretten kinaye mi var?

 24. Hayatın kadere işaretini izah eder misiniz?

 25. Kâinatın "en mühim neticesi, mayesi ve hikmet-i hilkati" olan hayatı, mezkûr üç noktadan nasıl anlarız? Ve böyle bir hayatın ahiretle münasebetini açar mısınız?

 26. Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesinin Dördüncü remzinde, hayatın yirmi sekizinci hassasında, hayatın imanın altı erkânına bakıp ispat ettiği anlatılıyor. Bu altı erkâna hayatın nasıl bakıp ve nasıl ispat ettiğini, birer cümle ile özetlemeniz mümkün mü?

 27. "Hem hiç kabil midir ki, hayatın en cüz’îsinin pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin ve kemâl-i itinâ ve ihtimamla beslesin,.." cümlesini izah eder misiniz?

 28. Nevi insanın en büyük gayesinin ebedî hayat olduğu ve yine nevi insanın en ehemmiyetli ve umumî duasının beka olduğu nazara veriliyor. Halbuki insanların tamamı ahireti ve bekayı bilmiyor. Acaba bu cümleyi müminler açısından mı anlayacağız?

 29. “Hiç kabilmidir ki; hayatın en cüzisinin en gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin; en büyük mahlukun en kuvvetli sesini işitmesin ve dinlemesin” cümlesinde “hayatın en cüzisi"nden maksat nedir?

 30. "O lem'alar, yüksek birtek güneşin cilve-i in'ikâsıdırlar ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

 31. "Sâni’ine fıtraten perestiş eden hayatı ve hayatın zâtı ve cevheri olan ruhu..." Bu izaha göre "hayat" ve "ruh" nasıl tarif edilebilir? Yani ikisi bir midir, ayrı mıdır?

 32. "Zât-ı Kadîr-i Hakîm en ziyade kendini seven ve sevilen ve saniini fıtraten perestiş eden hayatı ve hayatın zâtı ve cevheri olan ruhu; mevt-i ebedî ile idam edip o sevgili muhibbini ve habibini ebedî bir surette küstürsün, darıltsın..." İzahı?

 33. Yedi Sıfat-ı İlahiye Hakkında Bilgi Verir misiniz?

 34. "Elbette küre-i arzdan daha lâtif, daha nuranî, daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecrâm-ı semâviye, ölü, câmid, hayatsız, şuursuz kalması imkân haricindedir." cümlesinde, "ecrâm-ı semâviyenin küre-i arzdan ehemmiyetli olması" ne vecihledir?

 35. "Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa, o hayat-ı ezeliye bilinmez." Üstad, Maturidi'ye zıt düşmüyor mu? Sadece akıl ile Allah´ın bilinemeyeceğini belirtiyor. Sadece kainat kitabına muhatap olan insandan tevhid inancı beklenebilir mi?

 36. "Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa, o hayat-ı ezeliye bilinmez... Söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir Zâtın kelimâtını, hitâbâtını gösterecek, peygamberler ve nâzil olan kitaplardır." Kitap indirilmeyen peygamberler de var, izah?

 37. "Hayatın süzülmüş en sâfi hülâsası olan, şuur ve akıl,.." Şuur ve aklın hayattan süzülmesini izah eder misiniz? Devamında aklın da şuur ve histen süzülmüş olduğu söyleniyor...

 38. "Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülâsasıdır." Efendimiz'den önce akılın yaratıldığı görüşü alimler arasında tartışılıyor mu? Akıl soyut bir şey değil mi; aklın tek başına yaratılması ne demektir?

 39. "Belki ağacın kavânin-i hayatiyesinden daha ince kavânin-i hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlara bırakacağı çekirdekler.." İzah eder misiniz?

 40. "Eğer kâinattan risalet-i Muhammediyenin (a.s.m.) nuru çıksa, gitse, kâinat vefat edecek. Eğer Kur’ân gitse, kâinat divâne olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek..." cümleleri ne manaya geliyor?

 41. "Elbette âlem-i gayb, yani mazi, müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve mâlûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evâmir-i tekvîniyeyi imtisale müheyyâ bir vaziyette bulunmalarını..." izahı?

 42. "Geçmiş ve gelecek mahlûkatın hayat-ı mâneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve mâlûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evâmir-i tekviniyeyi imtisâle müheyyâ bir vaziyette bulunmalarını sırr-ı hayat iktizâ ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

 43. "Hayat bu kâinattan süzülmüş bir hülâsadır. Ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş, hayatın bir hülâsasıdır. Ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülâsasıdır..." İzah eder misiniz?

 44. "Öyle de maddî ve mânevî hayat-ı Muhammediye (a.s.m.) dahi, hayattan ve ruh-u kâinattan süzülmüş hulâsatül-hulâsadır ve risâlet-i Muhammediye (a.s.m.) dahi; kâinatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en sâfî hulâsasıdır." İzah eder misiniz?

 45. "Risalet-i Muhammediye (A.S.M) şuur-u kâinatın şuurudur ve nurudur ve Vahy-i Kur’an dahi, hayat-ı kâinatın ruhudur ve şuur-u kâinatın aklıdır.” ifadesi çok derin ve muğlaktır; izah edebilir misiniz?

 46. "Risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.), kâinatın his ve şuur ve aklından süzülmüş..." Burada geçen, "kâinatın aklı" tabirinden ne anlatılmak isteniyor?

 47. Geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan "intizam", "nizam", "malumiyet", "meşhudiyet", "taayyün" ve "evamir-i tekviniye" kavramlarını açıklar mısınız?

 48. Hayatın “iman-ı bilkader” rüknüne nasıl baktığını açıklar mısınız?

 49. Hayatın; "faaliyet-i Rabbâniyenin en mükemmel enmuzeci ve fihristesidir, temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmünde" olmasını açar mısınız?

 50. “Maddî ve Manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M) dahi, hayattan ve ruh-u kâinattan süzülmüş hulasatü’l-hulasadır” cümlesi ne manaya geliyor?

Yükleniyor...