Hutbe-i Şamiye hakkında bilgi verir misiniz? Külliyat'ta neden görünmüyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hutbe-i Şamiye 1911 tarihinde, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, otuz beş yaşında iken Şam'da, Şam ulemasının ısrarı üzerine Câmi-i Emevî'de irad ettiği bir hutbedir. Çok büyük bir ehemmiyeti haiz olması hasebiyle, o zaman Şam'da bir hafta içinde iki defa tab'edilmiştir. Bilâhare Müellif Bediüzzaman Said Nursî tarafından tercümesi neşredilmiştir.

"Aziz Sıddık Kardeşlerim!"

"Kırk sene evvel Şam'daki Câmi-i Emevî'de Şam ulemasının ısrariyla içinde yüz ehl-i ilim bulunan on bin adama yakın bir azîm cemaate verilen bu Arabî ders risalesindeki hakikatları bir hiss-i kablelvuku ile Eski Said hissetmiş, kemal-i kat'iyetle müjdeler vermiş ve pek yakın bir zamanda o hakikatlar görünecek zannetmiş. Halbuki iki harb-i umumî ve yirmi beş sene bir istibdad-ı mutlak, o hiss-i kablelvukuun kırk elli sene te'hirine sebeb olmuş ve şimdi o zamandaki verdiği haberlerin aynen tezahürleri Âlem-i İslâmiyette başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders, zamanı geçmiş eski bir hutbe değil, belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel, 1371'de ve Câmi-i Emevî yerine âlem-i İslâm câmiinde üç yüz yetmiş milyon bir cemaate hakikatlı ve taze bir ders-i içtimaî ve İslâmîdir, diye tercümesini neşretmek zamanıdır tahmin ederim."(1)

Üstad Hazretlerinin de yukarıda ifade ettiği gibi, Hutbe-i Şamiye içtimai ve siyasi birtakım reçete ve öngörülerin izhar edildiği mükemmel bir sosyal projeler bütünüdür. Hâlihazırda bizim kavramakta zorlandığımız kavramları ve çözümleri, Üstad Hazretleri yüz yıl önceden bize haber veriyor ve "kurtuluşunuz bundadır" diyor. Sadece İslam alemi değil, bütün insanlık bu hutbede irad edilen çözüm ve reçetelere muhtaçtır. Karl Marksın on sayfalık manifestosu nasıl insanlığı kana buladı, göz yaşlarına boğdu ise, Üstad Hazretlerinin bu hutbede irad ettiği hakikatler de insanlığın saadet ve mutluluğuna bir kilometre taşıdır denilebilir.

Hutbe-i Şamiye diğer kitaplardan çok fazla alıntı yapılmamış bir eserdir, yani diğer kitaplarda bazı kısımları dağınık olarak yer almaktadır. Üstad'ın eserleri, eski ve yeni dönem eserleri olmak üzere iki kısma ayılmaktadır.

Yeni eserler, Üstad'ın Barla'ya gelişi ile birlikte yazılan eserlerdir. Eski eserler ise Barla'ya gelişinden önce yazılan eserlerdir.

Eski eserler, "Asar-ı Bediiyye" ismiyle müstakil olarak basılmışlardır.

(1) bk. Hutbe-i Şamiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

Arapça hutbe mi bu?

Değerli Kardeşimiz; evet Arapçadır. İlgili eseri okumaya başladığınızda "Arabî Hutbe-i Şâmiye’nin Mukaddemesidir... Arabî Hutbe-i Şâmiye eserinin tercümesi..." gibi başlıklar göreceksiniz. Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi

Arapça tercümesini İhsan Kasım Salihî yapmış diye biliyorum.. Yanlış mıyım?

1951'de Üstad tarafından (ilk baskıları kısa olan) Arapça Hutbe‑i Şamiye, Türkçeye tercüme edilerek genişletildi. Ve Osmanlıca olarak teksir makinasiyle, müellifin bir kısım eski makale ve nutukları da eklenerek birkaç defa çoğaItıldı. 1952'de müellifin kardeşi Molla Abdülmecid tarafından bu geniş şekliyle olan Hutbe‑i şamiye Türkçe’den Arapçaya tercüme edilerek Türkiye’de, Suriye'de ve Mısır’da birkaç defa  basıldı. 1973 senesinde de Asım Hüseynî tarafından Türkçesinden yeniden Arapça’ya güzel bir üslûb ile tercüme edildi. Ve birkaç kez basıldı. İşte Hutbe‑i Şamiye’nin tarihçesi… (Mufassal Tarihçe-i Hayat’tan telhisen alınmıştır.)

Cevabınız için teşekkürler.. Şu anda İhsan Kasım Salihî'nin tercümesini gördüğüm için öyle söyledim.. Şu anda İhsan Kasım Salihî'nin tercümesi mevcud değil mi? Cevap verirseniz sevinirim.. 

Değerli Kardeşimiz; biz de ek bilgi vermiş olduk. Asım Hüseyni, Dr. Said Ramazan El Buti, İhsan Kasım Salihi ve Hizmet Vakfından bir heyetin yazdığı, yani şu anda elimizde olan ve bildiğimiz 4 nüsha vardır. Piyasadan temin edilebilirler. Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...