Hz. İsa'nın deccalı ve temsil ettiği inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldüreceği ifade ediliyor. Diğer yandan, deccalı komünizmin temsil ettiği ve Risalelerin inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldürdüğü yazılıdır. Hz. İsa'nın vazifesi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Deccalın dinsizlik cereyanı, materyalist felsefeden beslenen komünizm ve ateizm hareketidir. Bu dinsizlik hareketine karşı, yani komünizme karşı İslam ile Hristiyanlık âlemi ittifak etmişlerdir. Dünyanın iki blok olduğu dönemde, bir tarafta dinsizliğin başını Rusya çekiyordu, diğer tarafta dinsiz olan komünizme karşı blokun diğer başını da Amerika çekiyordu.

Amerika o dönemlerde Rus ve komünizm tehlikesine karşı İslam ülkelerine de çok yardımlarda bulunmuştur. Hatta bu tehlikeye karşı NATO paktını kurmuşlardır. Bütün bunlar İslam âlemi ile Hristiyan âleminin ittifak içinde dinsizliğe karşı mücadele ettiğinin vesikası hükmündedir.

Deccalizmin birincisi fikir boyutu, ikincisi ise sistem ve güç boyutu vardır. Risaleler Hz. Mehdiyi temsil ederken, İsevi ruhaniler de Hz. İsa (a.s)'ı temsil etmektedir. "Ahir zamanda Hz. İsa (a.s) gelir, Mehdiye tabi olur..."(1) hadisinde ifade edilen hakikat gereği, Hz. İsa (a.s) ile Hz. Mehdi bir işbölümü sistemiyle hareket edip hizmet edecekler. Burada deccalin dinsiz olan fikir cephesini Hz. Mehdi dağıtacaktır. Oradan açılan yolda Hz. İsa (a.s) deccalin sistem ve maddi müesseselerini tarumar edecektir.

Hazret-i İsa (a.s)’nın herkesin gözü önünde gökten inip İslam ve Hristiyanlık ittifakını temin etmesi, imtihan ve âdetullah kanunlarına muvafık değildir. Bu sebeple Hazret-i İsa (a.s) perdeli olarak nüzul edecektir. Onu herkes Hz. İsa (as) olarak bilmeyecek. Üstad Hazretleri bu manayı şu ibareler ile ifade ediyor:

"Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u imanla onu tanır. Yoksa, bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır." (2)

Hazret-i İsa (as) ile mehdi aynı dönemde olacaklardır. Buna işaret eden hadisler vardır.

“ Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tabi olur."(3)

"İsa Aleyhisselâm Büyük Deccalı öldürür."(4)

Hz. İsa rehberliğindeki Hristiyanlık, Kur'an’a tabi olduğunda çok büyük bir kuvvet meydana gelecek. Çünkü günümüzde dünyanın en büyük iki dini olan Hristiyanlık ve Müslümanlık hem siyasi, hem iktisadi hem de manevi yönden çok büyük iki kuvvettirler. Bu nedenle de dinsiz cereyanlar karşısında birleştiklerinde çok büyük bir güç kazanarak dinsizlik cereyanlarını fikren yok edip, dağıtacaklardır. İnsanları hakiki gayesinden uzaklaştıran, menfaatperest, sevgisiz, çatışmacı bir hayata sevk eden materyalist felsefenin ve dinsizliğin dünya üzerindeki tesirleri iki dinin birleşmesiyle ortadan kalkacaktır.

“…cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsa (as), o din-i hak cereyanının başına geçeceğini…"

İki dinin ittifakı ve Hristiyanların Kur'an’a tâbi olması ile dünyada nüfus çoğunluğuna sahip olacak iki din, tek bir ses ve tek bir vücut gibi hareket edecek, bu hak dinin başına ise Hz. İsa geçecektir. Üstad Hazretleri Hz. İsa’nın yeryüzüne gelip, bu hareketin başına geçeceğini Peygamberimiz (a.s.m)’in hadislerinde haber verdiğini hatırlatmış ve bundan dolayı da bu haberin mutlak tahakkuk edecek olan hak bir malumat olduğunu söylemiştir.

Üstad Hazretleri Deccal ve teşkil ettiği dinsiz kuvvet ile alakalı şu tariflerde bulunmaktadır:

"Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa (as)’ın din-i hakikîsini İslâmiyet’in hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve 'Müslüman İsevîleri' unvanına layık bir cem’iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsa (a.s)’ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak."(5)

“... inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber…"

Bediüzzaman, Deccal ve onun temsil ettiği dinsiz cereyanları “Allah’ın varlığını inkâr maksadıyla medeniyeti ve insanların mukaddesatlarını karıştıran” bir birlik olarak tarif etmektedir.

“... Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın din-i hakikîsini İslâmiyet’in hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve 'Müslüman İsevîleri' unvanına layık bir cem’iyet…"

Tüm hurafelerden tasaffi ederek hakikî Hristiyanlığın İslam dini ile birleşmesi için samimiyetle, fedakârane gayret sarf eden Hz. İsa ve samimi İsevîleri Üstad “Müslüman İsevîler” olarak tarif etmektedir. Hz. İsa rehberliğindeki bu Müslüman İsevîler cemaati, Üstad’ın Deccalın şahs-ı manevisi olarak ifade ettiği dinsizlik cereyanlarını ortadan kaldıracaktır.

“'O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (as.) onu öldürebilir, başka çare olamaz.' rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek; ancak semavi ve ulvi, hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-ı Kur’aniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa (as)’ın nüzulü ile o dinsiz meslek mahvolur ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir."(6)

Üstad Hazretleri bu hikmetli ifadeleriyle Deccal’i ancak Hz. İsa’nın yok edebileceğine işaret eden hadislere dikkat çekmiştir. Deccal’in kurduğu düzeni, mütecaviz rejimi ortadan kaldıracak olan, dinsizliği insanlar arasında yaymak ve mukaddesatı bozmak olarak tarif edilen mesleğini bozacak olan Hz. İsa, ona tâbi olan samimî İseviler ve hurafelerden sıyrılıp Kur'an’a teslim olan Hristiyanlardır. Hz. İsa’nın yeryüzüne ikinci kez gelişi ile Deccal’in dinsiz mesleği ölecektir.

“... o dinsiz meslek mahvolur ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir...”

Üstad burada çok ehemmiyetli bir konuya dikkat çekmektedir. Mühim olan dinsizliği insanlar arasında yaymak için gayret sarf eden insanları teker teker fikren tesirsiz hale getirmek değil, dinsiz cereyanların yaşamasına imkân veren, onlara fırsat temin eden tüm fikrî sistemlerin ortadan kaldırılmasıdır.

Üstad, Hz. İsa’nın İsevîlerin dinsiz cereyanlarını yok edeceğini ise şu şekilde ifade etmektedir:

"Şahs-ı İsa (as)’ın kılıncı ve maktul olan şahs-ı Deccal’in, teşkil ettiği dehşetli maddiyunluk ve dinsizlik azametli heykeli ve şahs-ı manevisini mahvedecek ancak İsevi ruhanileridir ki; o ruhaniler, din-i İsevi’nin hakikatini hakikat-i İslamiye ile mezcederek o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek…"(7)

Kaynaklar:

1) bk. Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368.
2) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.
3) bk. Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368.
4) bk. Tirmizi, Fiten: 62; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Müsned, 3:420, 4:226; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:529-530.
5) bk. age., Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

6) bk. Şualar, Beşinci Şua.

7) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...