"Kâinatın irtibatını, hayatını temin için, hilkatte cereyan eden namuslar, kanunlar kâfi gelmez mi?" Burada ne denilmek isteniyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta sayısız kanunlar, yasalar bulunuyor, lakin bu kanun ve yasalar itibari ve vehmi, yani soyut ve belirsiz oldukları için, onların somut hale getirip belirginleştirecek temsilcilere, vekillere ihtiyaç bulunuyor.

İşte melekler, kainatta soyut olarak bulunan bu kanunlara temsilci ve vekil olarak tayin edilip oradaki o muazzam ilahi sanatı ve sergiyi müşahede ve tefekkür etmekle sorumludurlar.

Allah kainatta ne kadar eser ve sanat yaratmış ise, bu eser ve sanatları seyredip tefekkür edecek ve eser sahibine şükranlarını ve takdirlerini ilan edecek o kadar da seyirci ve mütalaacı ümmetler yaratmıştır.

Bu sebeple ki arş, kürsi, galaksi ve yıldızlardan tut ta yağmurun, karın her bir damlasına nezaret ve vekalet eden melekler yaratılmıştır.

"Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin Arş’ını, sekiz melek taşır."(Hakka, 69/17)

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Size arşı taşıyan meleklerden bahsetmem konusunda bana izin verildi. Onlardan her birisinin kulak memesi ile boynunun arasındaki mesafe yedi yüz yıldır."(1)

Abdullah b. Amr "Arş`ı taşıyan melekler sekiz tanedir." der. Sa`id b. Cübeyr âyetteki "sekiz melek" ifadesini sekiz saf melek olarak tefsir etmiştir. Bu meleklere Allahu Teâlaya yakın ve meleklerin efendileri olmalarından dolayı Kerûbiyyûn melekleri denilir. İbn Abbâstan nakledilen bir rivâyete göre Kerûbiyyûn melekleri, sekiz bölümdür. Onlardan her bir cinsinin insan, cin, şeytan ve melek gücü kadar gücü vardır.(2)

Bu meleklerin birinci vazifesi ilahi sanatları tefekkür ve tezekkürdür; ikinci vazifesi ise nezaret ve vekalettir. Anne baba nasıl çocuğu üzerinde nazır ve vekil ise, melekler de sorumlu olduğu kanun ve sanatlar üzerinde vekil ve nazırdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Ebû Dâvûd, Sünne,18.
(2) bk. İbn Kesîr, Tefsiru'l-Kur'âni'l-Azîm, VIII, 239.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...