30. âyetin tefsiri

İçerikler


 1. "Fıtratın namuslarına nüfuz eden kuva-yı sariye ile tâbir etmişlerdir." cümlesini açıklar mısınız?

 2. "Kâinatın irtibatını, hayatını temin için, hilkatte cereyan eden namuslar, kanunlar kâfi gelmez mi?" Burada ne denilmek isteniyor?

 3. "Beşerin o şürur ve fesatları, onda vedia bırakılan sırra mukabele edemez, affolur." Affolmak ve sır ile izah eder misiniz?

 4. "Cinlere halife olmakla beraber, beşerde kuvve-i gadabiye ve şeheviye dahi ilâveten halk edilmiştir. Bunlar, cinlerden daha ziyade fesat yapacaklardır." Cinlerde bu kuvveler yok mu?

 5. "Benim, beşerin hilkâti hakkında bir hikmetim vardır; o hikmetin hâtırası için, fesâtlarını nazara almam, fermân etmiştir." buradaki hikmet nedir, konuyu açar mısınız?

 6. "Allah seni terbiye etmiştir, hadd-i kemale eriştirmiştir ve seni beşere mürşid kılmıştır ki, fesatlarını izale edesin." cümlesindeki SENİ ifadesi kime bakıyor?

 7. İşaratü'l-İ´caz'ın sonlarında, neden bazı ayetlerde ben, bazı ayetlerde ise biz ifadesinin kullanıldığını izah ediyor. Bu bölümdeki cümleyi açıklar mısınız? "Allah bazı icraatlarını vasıtalarla yaptırıyor." ifadesi şirk işmam eden bir ifade olmaz olur mu?

 8. "Vücut, hayr-ı mahzdır. Halk, Allah’ın fiilidir; Allah’ın fiili, lâyüs’eldir. Ancak melâikeyi şüpheye dâvet eden ve istifsarlarına mûcip olan, جَعْل’dir." melâikeyi şüpheye dâvet eden mana nedir?

 9. "Halifetün: bu tabir arzın, insanların hayatına elverişli şeraiti hâiz olmazdan evvel,.. (...) o idrakli mahluk cinlerden bir nev´i imiş; yaptıkları fesattan dolayı insanlar ile mübadele edilmişlerdir." Açıklar mısınız?

 10. "Melaikenin "enec'elu" ile yaptıkları istifhamdan maksat ca'le itiraz, "ca'li" inkar etmek değildir." "...insanın ahvali vaziyetleri ne tabiatının iktizasıdır ve ne de fıtratın icabıdır ancak bir "cailin ca'li" iledir." ifadelerini açıklar mısınız?

 11. "İnsanın ahvâli, vaziyetleri ne tabiatın iktizasıdır ve ne de fıtratın icabıdır; ancak bir câilin ca’li iledir." cümlesini açıklar mısınız? Ayrıca idrakli mahluk hakkında bilgi verir misiniz?

 12. Meleklerin, insanların isyanlarını bilmeleriyle ilgili kullanılan "Levh-i Mahfuza bakıp ondan almışlardır." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 13. "Arz, takvâ üzerine tesis edilmiş bir mescid hükmündedir." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "Cenâb-ı Hak, hayr-ı mahz olarak melâikeyi yaratmıştır, şerr-i mahz olarak da şeytanı yaratmıştır." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...