"Kırka yakın vücuh-u i’caziyeyi Arabî risalelerimde ve Arabî Risale-i Nur’da ve İşaratü’l-İ’caz namındaki tefsirimde..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mahzen-i mu’cizat ve mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye (a.s.m.) olan Kur’ân-ı Hakîm-i Mu’cizü’l-Beyanın hadsiz vücuh-u i’câzından kırka yakın vücuh-u i’câziyeyi Arabî risalelerimde ve Arabî Risale-i Nur’da ve İşârâtü’l-İ’câz namındaki tefsirimde ve geçen şu yirmi dört Sözlerde işaretler etmişiz..."

Kur’an, kitap olarak âdeta mu’cizeler mahzeni gibidir ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz (asm.)'in göstermiş olduğu en büyük mu’cizedir. Kur’an içindeki bu mucizeler yedi küllî ve kırk vecihle mu’cize şeklinde tespit ve tahlil edilmiştir.

Kur’an’ın yedi yönü ile mu’cize olması ve kırka yakın mu’cizeleri göstermesi Risale-i Nurlarda kati bir şekilde izah ve ispat edildiği için, tafsilatını oraya havale ederek biz sadece başlıklar halinde o yedi ve kırk mu’cizeyi şu şekilde takdim ederiz:

Kur’ân’ın Yedi Küllî Vech-i İ’câzı:

1. Lâfzındaki fesahat-ı harikası,
2. Nazmındaki cezalet-i harikası,
3. Câmiiyet-i harikuladesi,
4. Derece-i i’cazda belagat-i Kur’aniye,
5. Üslup ve icazındaki camiiyeti,
6. İhbarat-ı gaybiyesi,
7. Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi.

Ayrıca Kur’ân içinde kırka yakın mucizeler ilmi bir titizlikle tespit ve tayin edilmiştir. Şöyle ki:

1. Manasındaki belagatı,
2. Nazmın cezaleti,
3. Hüsn-ü metaneti,
4. Üsluplarının bedaati,
5. Garipliği,
6. Müstahsenliği
7. Beyanının beraati,
8. Fâik ve üstünlüğü,
9. Safveti,
10. Maanisinin kuvveti,
11. Lafzının fesahati,
12. Selaseti,
13. Lsfzındaki camiiyeti,
14. Manasındaki camiiyeti,
15. İlmindeki camiiyeti,
16. Mebahisindeki camiiyeti,
17. Üslup ve icazındaki camiiyeti,
18. Üslub-u Kur’an’ın cem’iyeti (bir tek sure veya ayet, kâinatı içine alan bahr-i muhit-i Kur’anîyi içine alır.)
19. Ayat-ı Kur’aniye’nin camiiyeti. ("İstediğin her şey için, Kur’an’dan her ne istersen al.”).
20. İ’cazkârane icazı. (Kâh olur ki, uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki, güzelce silsileyi gösterir.).
21. Cami’ ve hârıktır,
22. Makasıd-ı camiiyeti,
23. Maani-i camiiyeti,
24. Esalib-i camiiyeti,
25. Letaif-i camiiyeti,
26. Mehasin-i camiiyeti,
27. Mesâil-i camiiyeti,
28. Maziye ait ihbarat-ı gaybiyesi,
29. İstikbale ait ihbarat-ı gaybiyesi,
30. Hakaik-ı İlahiye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
31. Hakaik-ı kevniye’ye dair ihbarat-ı gaybiyesi,
32. Umur-u uhreviye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi,
33. Kur’an’ın şebabeti,
34. Tabakat-ı beşerin hususi hisse-i fehmi,
35. Heyet-i mecmuasında raik bir selaset,
36. Faik bir selamet,
37. Metin bir tesanüd,
38. Muhkem bir tenasüb,
39. Meziyet-i i’caziye,
40. Temsilat-ı Kur’aniye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...