"Risale-i Nur’da kırk vech-i i’cazı ispat edilen ve kırk taife ve tabaka-i nâsa ve her tabakaya karşı bir nevi i’câzını gösterdiği..." ifadesinden ne anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an kitap olarak âdeta mucizeler deposu gibidir ve aynı zamanda Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in göstermiş olduğu en büyük mucizedir. Kur’an içindeki bu mucizeler yedi külli ve kırk vecihle mucize şeklinde tespit ve tahlil edilmiştir.

Kur’an’nın yedi yönü ile mucize olması ve kırka yakın mucizeleri göstermesi Risale-i Nurlarda kati bir şekilde izah ve ispat edildiği için tafsilatını oraya havale ederek biz sadece başlıklar halinde o yedi ve kırk mucizeyi şu şekilde takdim ederiz:

KUR’AN’IN YEDİ KÜLLİ VECH-İ İ’CÂZI:

1. Lâfzındaki fesahat-i harikası,
2. Nazmındaki cezalet-i harikası,
3. Câmiiyet-i harikulâdesi,
4. Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye,
5. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti,
6. İhbârât-ı gaybiyesi,
7. Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi.

Ayrıca Kur’an içinde kırka yakın mucizeler ilmi bir titizlikle tespit ve tayin edilmiştir; şöyle ki:

1. Mânâsındaki belâğatı
2. Nazmın cezaleti
3. Hüsn-ü metaneti
4. Üslûplarının bedâati
5. Garipliği
6. Müstahsenliği
7. Beyanının beraati
8. Fâik ve Üstünlüğü
9. Safveti
10. Maânîsinin kuvveti
11. Lâfzının fesahati
12. Selâseti
13. Lâfzındaki câmiiyeti
14. Mânâsındaki câmiiyeti
15. İlmindeki câmiiyeti
16. Mebâhisindeki câmiiyeti
17. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti
18. Üslûb-u Kur’ân’ın cem’iyeti (bir tek sûre veya ayet, kâinatı içine alan bahr-i muhit-i Kur’ânîyi içine alır.)
19. Âyât-ı Kur’âniye’nin câmiiyeti. (İstediğin her şey için, Kur’ân’dan her ne istersen al.)
20. İ’câzkârâne îcâzı. (Kâh olur ki, uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki, güzelce silsileyi gösterir.)
21. Câmi’ ve hârıktır
22. Makàsıd-ı câmiiyeti
23. Maânî-i câmiiyeti
24. Esâlib-i câmiiyeti
25. Letâif-i câmiiyeti
26. Mehâsin-i câmiiyeti
27. Mesâil-i câmiiyeti
28. Maziye ait ihbârât-ı gaybiyesi
29. İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesi
30. Hakaik-ı İlâhiye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
31. Hakaik-ı kevniye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
32. Umur-u uhreviye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
33. Kur’ân’ın şebâbeti
34. Tabakat-ı beşerin hususi hisse-i fehmi
35. Heyet-i mecmuasında râik bir selâset
36. Fâik bir selâmet
37. Metin bir tesanüd
38. Muhkem bir tenasüp
39. Meziyet-i i’câziye
40. Temsilat-ı kur’aniye.

Bu mucizelerin hepsi farklı bir saha ve alanda gösterildiği için, farklı tetkik ve farklı meslekleri istiyor. Bu yüzden her meslek sahibi kendi mesleğine uygun bir mucizeyi keşfedip nazarlara takdim ediyor. Edebiyat alimleri Kur’an’ın edebi mucizelerini tetkik ederken hukuk alimleri de onun hukuki mucizeliğini inceliyor vs.

Okumak için tıklayınız:

Sözler, Yirmi Beşinci Söz (Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

En temel yedi vecih külliyatta degisik şekillerde tasnif ediliyor sebebi hikmeti nedir,hangisini esas almalıyız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Farklı izahlar mana zenginliği olarak görülüp hepsini esas almak gerekiyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...