"Risale-i Nur’da kırk vech-i i’cazı ispat edilen ve kırk taife ve tabaka-i nâsa ve her tabakaya karşı bir nevi i’câzını gösterdiği..." ifadesinden ne anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an kitap olarak âdeta mucizelerle doludur. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz (asm)'in göstermiş olduğu en büyük mu’cizedir. Kur’an içindeki bu mu’cizeler yedi küllî ve kırk vecihle mu’cize şeklinde tespit ve tahlil edilmiştir.

Kur’an’nın yedi ciheti ile mu’cize olması ve kırka yakın mu’cizeleri göstermesi Risale-i Nurlarda kat’î bir şekilde izah ve ispat edildiği için tafsilatını oraya havale ederek, sadece başlıklar halinde o yedi ve kırk mu’cizeyi takdim ediyoruz.:

KUR’AN’IN YEDİ KÜLLî VECH-İ İ’CÂZI:

1. Lâfzındaki fesahat-i harikası,
2. Nazmındaki cezalet-i harikası,
3. Câmiiyet-i harikulâdesi,
4. Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye,
5. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti,
6. İhbârât-ı gaybiyesi,
7. Fezlekesi ve meseleleri icmali.

Ayrıca Kur’an içinde kırka yakın mu’cizeler ilmî bir hassasiyetle tespit ve tayin edilmiştir; şöyle ki:

1. Mânâsındaki belâğatı
2. Nazmın cezaleti
3. Hüsn-ü metaneti
4. Üslûplarının bedâati
5. Garipliği
6. Müstahsenliği
7. Beyanının beraati
8. Fâik ve Üstünlüğü
9. Safveti
10. Maânîsinin kuvveti
11. Lâfzının fesahati
12. Selâseti
13. Lâfzındaki câmiiyeti
14. Mânâsındaki câmiiyeti
15. İlmindeki câmiiyeti
16. Mebâhisindeki câmiiyeti
17. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti
18. Üslûb-u Kur’ân’ın cem’iyeti (bir tek sûre veya ayet, kâinatı içine alan bahr-i muhit-i Kur’ânîyi içine alır.)
19. Âyât-ı Kur’âniye’nin câmiiyeti. (İstediğin her şey için, Kur’ân’dan her ne istersen al.)
20. İ’câzkârâne îcâzı. (Kâh olur ki, uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki, güzelce silsileyi gösterir.)
21. Câmi’ ve hârıktır
22. Makàsıd-ı câmiiyeti
23. Maânî-i câmiiyeti
24. Esâlib-i câmiiyeti
25. Letâif-i câmiiyeti
26. Mehâsin-i câmiiyeti
27. Mesâil-i câmiiyeti
28. Maziye ait ihbârât-ı gaybiyesi
29. İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesi
30. Hakaik-ı İlâhiye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
31. Hakaik-ı kevniye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
32. Umur-u uhreviye’ye dair ihbârât-ı gaybiyesi
33. Kur’ân’ın şebâbeti
34. Tabakat-ı beşerin hususi hisse-i fehmi
35. Heyet-i mecmuasında râik bir selâset
36. Fâik bir selâmet
37. Metin bir tesanüd
38. Muhkem bir tenasüb
39. Meziyet-i i’câziye
40. Temsilat-ı Kur’aniye.

Bu mu’cizelerin hepsi farklı bir sahada gösterildiği için, farklı tetkik ve farklı meslekleri istiyor. Bu yüzden, her meslek sahibi kendi mesleğine uygun bir mu’cizeyi keşfedip nazarlara takdim ediyor. Edebiyat âlimleri Kur’an’ın edebî mu’cizelerini tetkik ederken, hukuk âlimleri de onun kanun cihetindeki mu’cizeliğini tetkik ediyor.

Kur’an’ın her bir sûresi, her bir ayeti ve hatta her bir harfi hakikat ve feyiz hazinesidir. Bazen bir tek harf, (“besmele” deki be harfi gibi) bir sahife kadar hakikatleri ders verir. Kur’an, uçsuz bucaksız bir okyanustur; her müçtehid istidat ve kabiliyeti nisbetinde onun derinliklerine dalar; dünyevî ve uhrevî saadete vesile olacak nice zümrütler, mercanlar ve yakutlar çıkararak insanlığın istifadesine sunar. Yazılan bütün tefsirler o okyanustan ancak bir damladır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Adem68474

En temel yedi vecih külliyatta degisik şekillerde tasnif ediliyor sebebi hikmeti nedir,hangisini esas almalıyız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Farklı izahlar mana zenginliği olarak görülüp hepsini esas almak gerekiyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...